Verksamhetsåret

Verksamhetsåret

Helenkoncernens resultat utföll enligt prognosen och var högre än föregående år. Positiv resultatutveckling för nätverksamheten, lågt marknadspris på el och höjda bränslekostnader var huvudorsakerna till resultatutvecklingen. År 2017 uppgick omsättningen till 805 (782) miljoner euro och rörelsevinsten till 81 (75) miljoner euro. Rörelsevinsten utgjorde 10,1 % av omsättningen.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 805 milj. euro

 %
Elförsäljning
totalt
33
Elöverföringens
försäljning
13
Fjärrvärmens
försäljning
48
Övriga intäkter 6

Forskning och utveckling

Inom utvecklingen av energiproduktionen låg tyngdpunkten på planering av investeringar i förnybara produktionsformer samt förberedelser för besluten om hur Hanaholmens värmeproduktion ska ersättas före 2024.

I det första skedet är lösningsalternativen nyinvesteringar i biobaserad värmeproduktion, värmepumpar och värmelagring. Man utreder också mångsidiga värmepumpslösningar, elpannor, geotermisk värme, ersättning av stenkol med biobaserade bränslen, decentraliserad småskalig produktion tillsammans med kunderna, ökning av energieffektiviteten i kundernas funktioner samt utnyttjande av köpt energi och spillvärme i bl.a. datorhallar. Lösningar kring cirkulär ekonomi och utnyttjande av spillvärme utvecklas i allt högre grad tillsammans med kunderna.

Kostnaderna för forskning och utveckling

 %
Slutkunds-
produkterna
3
Processerna 2
Klimat
och miljö
(nya lösningar)
1
Ny
affärsverksamhet
91
Kontroll av
tillgånger
3

Totala kostnaden 4 966 194 euro.

Fjärrvärme och fjärrkyla

I Helsingfors var totalpriset på fjärrvärme cirka 24 % lägre än medelvärdet för hela landet.

Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6 606 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå.

Antalet fjärrvärmeanslutningar fortsatte att öka och uppgick till 15 289 stycken. Fjärrvärmens andel av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors är 90,9 %.

Försäljningen av fjärrkyleenergi uppgick till 141 GWh, vilket motsvarade föregående års nivå trots den exceptionellt kyliga sommaren. Antalet fjärrkyleanslutningar ökade och uppgick till 360 stycken vid utgången av 2017.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

 Försäljning
2013 6449
2014 6377
2015 6019
2016 6633
2017 6606

Antalet fjärrvärmeanslutningar

Antalet

 Anslutningar
2013 14509
2014 14746
2015 14960
2016 15139
2017 15289

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

MW

 MW
2013 3235
2014 3267
2015 3304
2016 3344
2017 3401

Elförsäljning

Elförsäljningen uppgick till 6 167 GWh. Försäljningsvolymen var 2 % mindre än föregående år.

Marknadspriset på el var fortsatt lågt.

Bilden visar spotprisets utveckling (prisområde Finland).

Spot-pris, prisområde Finland

Spot-hinta (Suomen aluehinta) 2013-2017

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 404 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2017

 %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 55
Elektrisk järnväg 5
Industrin 6
Boende 33

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

 Elförbrukningen, GWh
2013 4414
2014 4394
2015 4317
2016 4424
2017 4404

 

Helsingforsborna använde 4 404 GWh el under 2017.

Elleveranssäkerheten

 Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2013 3.4
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3

 

Elnätets tillförlitlighet i Helsingfors är i toppklass. En elanvändare i Helsingfors upplevde i genomsnitt bara ett tre minuter långt avbrott i eldistributionen under året.

Utvecklingen för småskalig solkraftsproduktion

Under 2017 ökade den småskaliga solkraftsproduktionen märkbart jämfört med föregående år.

 MWh
2013 2.55
2014 17.71
2015 51.35
2016 89.88
2017 241.85

Elproduktion för grossistmarknaden

I Helsingfors kraftverk och via kraftandelar producerades 6 292 GWh el för grossistmarknaden. Klimatneutrala produktionsformer stod för 38 % av den totala elproduktionen. Andelen förnybar energi steg från 15 till 16 procent.

Ursprunget av el%
Kol 34
Kärnkraft 22
Förnybara 16
Naturgas 28

Energikällor för fjärrvärme

Energikälla%
Kol 61
Naturgas 28
Bio 2
Olja 1
Värmepumpen 8

Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 7 082 GWh, vilket är nästan samma mängd som året innan.

Under 2017 ökade andelen energi som vi producerade med stenkol med inblandning av träpellets, samtidigt som naturgasproduktionens andel minskade. Denna utveckling som började under 2016 beror på förändringar på energimarknaden som har lett till bättre lönsamhet för energi som producerats med stenkol.

Under 2017 ökade också andelen energi som vi producerade med värmepumpar. Vi producerade mer värme än någonsin förr med värmepumpar, 570 GWh.

I slutet av 2017 började vi provköra pelletsvärmeanläggningen på Sundholmen. Under året använde vi mer träpellets än tidigare, totalt 46 000 ton (2016: 38 000 ton).

Energikällor för fjärrkyla

Energikälla%

Absorbtion

6
Havsvatten 4

Värmepumpar

90

Produktionen av fjärrkyla låg på samma nivå som 2016, trots den ovanligt kyliga sommaren. Försäljningen av fjärrkyla uppgick till 141 GWh.