Koncernbokslut

Tilinpäätös

Koncernens resultat förbättrades jämfört med 2017. Bidragande orsaker till den ökade omsättningen var kostnadsbaserade justeringar av fjärrvärmepriset samt högre marknadspriser på el. Helen Ab kunde utnyttja situationen på elmarknaden och öka sin omsättning genom framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden. Också Helen Elnät Ab:s omsättning och lönsamhet utvecklades positivt.

År 2018 uppgick omsättningen till 930 miljoner euro (805 år 2017)  och rörelsevinsten till 131 (81) miljoner euro. Elförsäljningen ökade med 7 % till 6 578 GWh. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 6 702 GWh, vilket innebar en ökning med 1 % från föregående år. Försäljningen av fjärrkyleenergi ökade med 32 % till 188 GWh. Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 414 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå.

LÄS MER

Verksamhetsberättelse och koncernbokslut (på finska)