Verksamhetsåret

Verksamhetsåret

Helenkoncernens resultatutveckling var fortsatt utmärkt.  

Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och variationerna i den genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden. Även prisutvecklingen på bränslen och den lönsamma tillväxten inom detaljhandeln med el bidrog till den utmärkta rörelsevinsten.

Omsättningen för 2020 uppgick till 1,054 (1,1151) miljoner euro och rörelsevinsten till 176 (176) miljoner euro. Rörelsevinstens andel av omsättningen var 16,7%.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning 2020

Omsättningen 914 milj. euro

  %
Elförsäljning
totalt
34
Elöverföringens
försäljning
13
Fjärrvärmens
försäljning
49
Kylning 2
Övriga intäkter 2

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 201 miljoner euro. Moderbolagets investeringar i produktionsstrukturen uppgick till sammanlagt 93 miljoner euro, varav fjärrvärme- och kylnätens andel var sammanlagt 35 miljoner euro.

Investeringarna i elnätet uppgick till 23 miljoner euro. Investeringarna i tunnelnätet och Mankala uppgick till 2 miljoner euro vardera.

På vindkraftssidan investerades 42 miljoner euro i Lakiakangas 3 och 4 miljoner euro i Tupaneva. De övriga investeringarna hänförde sig huvudsakligen till nya tjänster och lösningar.

Helens produktionsanläggningars investeringar

  %
Klimatneutral
produktion
83
Underhåll
av produktions-
anläggningarna
17

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärmeförsäljningen minskade en aning från föregående år och uppgick till 5829 GWh. Däremot ökade antalet fjärrvärmeanslutningar till 15 560 st.  

Fjärrvärmens andel av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors var 90 %.  

Fjärrkyleförsäljningen minskade en aning från föregående år och uppgick till 169 GWh. Däremot ökade antalet fjärrkyleanslutningar och vid utgången av 2019 uppgick de till 463 st.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

  Försäljning
2016 6633
2017 6606
2018 6702
2019 6556
2020 5829

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

MW

  MW
2016 3344
2017 3401
2018 3408
2019 3445
2020 3534

Elförsäljning

Elförsäljningen uppgick till 6 032 GWh. Försäljningsvolymen var 11 % mindre än året innan.  

Marknadspriset på el var fortsatt högt ända fram till slutet av året. Prisvariationerna var måttliga under året och varken speciellt höga eller låga kortvariga priser förekom. Det regniga och varma vädret i december ledde till en kraftig nedgång i elpriset.

Spot-pris, prisområde Finland

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors låg på nästan samma nivå som året innan och sjunkade fem prosent till 4 178 GWh.  

Elnätets tillförlitlighet i Helsingfors är i toppklass. Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistributionen var 1,2 minuter per kund. Resultatet är europeiskt rekord.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2020

  %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 54
Elektrisk järnväg 4
Industrin 5
Boende 36

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

  Elförbrukningen, GWh
2016 4424
2017 4404
2018 4413
2019 4383
2020 4178

Elleveranssäkerheten

  Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2016 1.9
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5
2020 1.2

Elproduktion för grossistmarknaden

För grossistmarknaden producerades 6113 GWh el i kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och inköp, vilket är något mindre än året innan.  

Sommarens prisuppgång på el gav möjlighet att öka naturgasproduktionen. Under slutet av året var naturgasproduktionens andel däremot mindre än beräknat, eftersom temperaturen höll sig över nollstrecket.  

Av den totala elproduktionen var 39 % utsläppsfri produktion och 16 % förnybar produktion. Vattenkraftverkens produktion minskade på grund av den fortsatt dåliga vattensituationen. 

Ursprunget av el %
Kol 22.5
Kärnkraft 23.6
Förnybara 15.6
Naturgas 38.3

Energikällor för fjärrvärme

Energikälla %
Kol 46
Olja 1
Bio 3
Naturgas 22
Värmepumpen 8

Under året producerades 6420 GWh fjärrvärme, vilket är något mindre än föregående år. Början och slutet av året var varmare än normalt, vilket gjorde att värmeproduktionen blev mindre än beräknat.

Energikällor för fjärrkyla

Energikälla %

Absorbtion

3

Kompressorer

4
Havsvatten 5

Värmepumpar

88

Under året producerades 179 GWh fjärrkyla, vilket är något mindre än föregående år.

Läs mer om produktionen i hållbarhetsrapporten.