Energiproduktion

Man började försökselda med pellets vid Hanaholmens kraftverk hösten 2012. Under verksamhetsåret fortsatte försökseldningen och man undersökte förbränningsförhållandena och pelletskvaliteten. Som slutresultat konstaterades att det går att blanda 5-7 % pellets med stenkolet utan att kraftverksproduktionen försvåras. När inblandningen av pellets blir permanent kommer i medeltal 5-7 långtradare per dag att leverera pellets till vardera kraftverket.

Användningen av pellets är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram, som siktar mot en koldioxidneutral produktion 2050. Helsingfors stadsfullmäktige beslutar 2015 om man ska bygga ett nytt flerbränslekraftverk som använder flis i Nordsjö eller om man ska göra omfattande investeringar i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk för att kunna öka andelen pellets till cirka 40 % av bränslet.

Brukbarheten hos Helsingfors Energis kraftverk i Helsingfors var god. Produktionen underskred ändå den budgeterade kvantiteten med cirka 3 %. Detta påverkades av det minskade behovet av fjärrvärme, som på grund av det milda året var mindre än normalt, elens prisutveckling och turbinskadan i Hanaholmens andra enhet på hösten.

Inom projekttjänsterna fokuserade man på utvecklingsprogramprojekt

Inom projekt- och planeringstjänsterna inom energiproduktionen var projekt i anslutning till Helsingfors Energis utvecklingsprogram centrala under verksamhetsåret. Föreberedandet av dem startade och framskred så att det första skedet kan genomföras under kommande sommar. Resultatmålet överskreds med råge under verksamhetsåret tack vare en hög arbetsbörda och faktureringsgrad.

Centrala projekt inom utvecklingsprogrammet var tillstånds- och projektplaneringen för flerbränslekraftverket Nordsjö C samt genomdrivandet av MKB-processen för projektalternativen för utvecklingsprogrammet.

Värmecentralprojekten omfattade skede II i moderniseringen av Alphyddans värmecentral, modernisering av Kvarnbäckens värmecentral och byggande av nya oljeförråd, huvudsakligen under marken.

Vad gäller fjärrkyla var den underjordiska kylcentralen som byggs under Esplanadparken ett anmärkningsvärt projekt.

Vid Sundholmens kraftverk planerades katalysatorer och anskaffades pelletsanläggningar, ångturbinverket förnyades och en automationsförnyelse och ändringar i brännaren planerades.

Moderniseringen av gasturbinverket på Skällaren blev färdig och man började förnya automationen och elektrifieringen i B-kraftverket i Nordsjö. Moderniseringen av vattenkraftverket i Mankala inleddes under verksamhetsåret.

Underhållstjänster för många projekt

I upprätthållandet av energiproduktionen och distributionssystemen uppnåddes ett tillfredsställande resultat.

Ett serviceavtal om underhållstjänster för oljeraffinaderiet ingicks med Neste Oil Abp och till Helsingfors stads trafikverk levererades apparatur till elmatningsstationen för metron till Nordsjö. I december reparerades ångturbinen på Hanaholmen för tredje gången.

I projektet Tapaturmaton Service (service utan olyckor) gjordes en nulägesanalys av arbetssäkerhetsverksamheten och ett verksamhetsprogram för att nå målet ”noll olyckor”. Projektet ledde till att ett utvecklingsprojekt för arbetssäkerhet för hela Helsingfors Energi startades.

Framgångar i den långsiktiga skyddsverksamheten

Helsingfors Energis långsiktiga skyddsverksamhet fungerade fortsättningsvis bra och stabiliserade koncernens resultat. På marknaden för partiförsäljning av el fick man under verksamhetsåret, precis som föregående år, ett högre medelpris än Nord Pools områdespris. Nord Pools områdespris för Finland var 41,2 €/MWh.

Även planeringen på kort sikt och optimeringen av den dagliga produktionen var stabil. Den kortsiktiga handeln utvidgades framgångsrikt.

Andelen utsläppsfria energiformer av den totala elanskaffningen ökade i takt med den vattenkraftskapacitet som köptes från Sverige. Andelen vattenkraft av den totala anskaffningen var över 9 % under det gångna året. Helsingfors Energi köpte vattenkraft från Indalsälven i Sverige som en del av projektbolaget Voimapiha. Anskaffningen av vattenkraft ökade Helsingfors Energis mängd av vattenkraft med mer än 50 %.

Under det gångna året fattades beslut om att modernisera Helsingfors Energis vattenkraftverk i Mankala. Förnyelsen genomförs under åren 2015–2017 och man siktar på en effekthöjning på samma sätt som med moderniseringen av vattenkraftverket i Abborrfors år 2012. Detta innebär också mer energi producerad med vattenkraft.

I Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkylaverk, som utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avfallsvatten och värme från samproduktionen, förblev produktionen på samma höga nivå som föregående år. Det här påverkades delvis av det ökade behovet av kyla i Helsingfors.
Verksamhetsprinciperna för energihandeln och styrningen av riskhanteringen förnyades under slutet av året. Direktionen för Helsingfors Energi godkände riskhanteringshelheten i början av detta år.

El till grossister 2013