Balansräkning

Aktiva

 HELEN KONCERNHELSINGIN ENERGIA
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Beståen de aktiva

       
Immateriella tillgångar        
Immateriella rättigheter 60 440  50 317 60 031 49 821
Goodwill  93  218 - -
Koncernaktiva 18 674  21 199 - -
  79 207 71 734 60 031 49 821
Materiella tillgångar        
Mark- och vattenområden 27 685  27 685 -  - 
Byggnader och konstruktioner 155 861  153 845 76 196 77 435
Maskiner och anläggningar 940 725 932 783 651 172 651 623
Förskottsbetalningar och
Pågående nyanläggningar
34 569 24 959 20 560 11 834
  1 158 840 1 139 272 747 928 740 891
Placeringar        
Andelar i dotterföretag -  - 269 584 269 584
Andelar i intresseföretag 168 443 107 824 188 205 128 205
Andelar i ägarintresse 142 950 141 568 23 890 22 875
Övriga placeringar 458 750 148 858 148 782
  311 851 250 142 630 537 569 446

Rörliga aktiva

       
Omsättningstillgångar        
Bränslen 82 900 80 772 82 900 80 772
Varor under tillverkning 1 030 1 429 - -
Förnödenheter 1 070 1 397 - -
  85 000 83 598 82 900 80 772
Långfristiga fordringar        
Fordringar från staden 17 17  17 17
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 36 600 65 651 47 117 73 639
Resultatregleringar 101 515 72 923 79 294 46 201
Övriga fordringar 55 322 49 606 15 282 19 080
  195 437 188 180 141 693 138 920
Kassa och bank 24 629 23 216 10 098 14 785

Summa

1 854 981 1 756 159 1 673 204 1 594 653
         

Passiva

 HELEN-KONCERNHELSINGIN ENERGIA
    2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Eget kapital

       
Aktie - och baskapital 474 290 474 290 474 290 474 290
Uppskrivningsfond 59  59 - -
Övriga fonder 52 693  52 693 52 693 52 693
Balanserad vinst från
tidigare räkenskapsperioder
359 217 339 623 369 220 364 342
Räkenskapsperiodens vinst 174 046  167 995 156 140 154 878
  1 060 305 1 034 660 1 052 343 1 046 203

Minoritetsintressen

866 622 - -

Ackumulerade boksluts
dispositioner

       
Ackumulerad avskrivnings
differens
- - - -
Investeringsprojekt
reservering
- - 95 300 95 300
Miljöpenni-reservering - - 1 919 1 596 

Avsättningar

9 218 8 404 8 404 8 404 

Främmande kapital

       
Långfristig främmande kapital        
Kapitallån 1 600 1 600 - -
Läner från kreditinstitut 209 919 138 439 54 000 -
Lån från staden 156 751 165 161 156 751 165 161
Övriga långfristiga skulder 81 297 72 250  87 109
Kalkylmässig skatteskuld 11 123 11 205 - -
  460 690 388 655 210 838 165 270
Kortfristig främmande kapital        
Låner från kreditinstitut 8 500 22 945 6 000 -
Amorteringar av
låner till staden
8 409 8 409 8 409 8 409
Erhålna förskott 26 17 - -
Skulder till leverantörer 29 519 42 254 39 013 51 631
Resultatregleringar 31 332 32 959 17 533 17 045
Övriga kortfristiga skulder 246 116 217 234 233 444 200 796
  323 902 323 818 304 399 277 881

Summa

1 854 981 1 756 159 1 673 204 1 594 654