Nyhet / 6.11.2017

Helenkoncernens delårsöversikt januari–september 2017

Värmepumpar medförde tillväxt för fjärrkyla och utnyttjande av spillenergi.

Helen stärker sin produktion som svarar på den växande efterfrågan på kyltjänster genom att bygga en ny värmepumpsanläggning under Esplanadparken. De nya värmepumparna ger möjlighet att återvinna allt större mängder spillenergi från fastigheter, bostäder och datorhallar, och i och med detta minskar Helens koldioxidutsläpp med 20 000 ton per år. Helsingfors har Europas tredje största och snabbast växande fjärrkylenät.

– Vi gör omfattande investeringar i förnybar energi. Förutom den nya värmepumpsanläggningen bygger vi som bäst Finlands största pelletsvärmeanläggning. Genom de här investeringarna ersätter vi användning av fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen. Samtidigt stärker vi tillväxtförutsättningarna för tjänster som baserar sig på förnybar energi, som fjärrkyla och förnybar fjärrvärme, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy och Finlands Energi-Entreprenad Ab. Intressebolag är Finlands Havsvind Ab, Voimapiha Oy samt Liikennevirta Oy.

Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror för samma tidsperiod föregående år.

Juli–september 2017

 • Omsättningen ökade med 4% till 127 miljoner euro (123 miljoner euro) och rörelsevinsten var -4 miljoner euro (-21 miljoner euro). Affärsverksamheten var förlustbringande på grund av normal säsongsvariation. Rörelsevinsten förbättrades dock av den ökade omsättningen och effektiviseringar i verksamheten.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 29 miljoner euro (-3 miljoner euro).
 • Värmeförsäljningen ökade med 12 % till 668 GWh (594 GWh).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 3 % till 848 GWh (823 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla minskade med 9 % till 47 GWh (52 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1 % till 988 GWh (993 GWh).

Januari–september 2017

 • Omsättningen ökade med 8 % till 567 miljoner euro (526 miljoner euro) och rörelsevinsten var 48 miljoner euro (29 miljoner euro). Omsättningsökningen berodde på god utveckling av försäljningen och skattehöjningarnas inverkan på priserna.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 129 miljoner euro (105 miljoner euro).
 • Den varma vintern och kalla sommaren påverkade värmeförsäljningen, som var 4 % större än föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 4 540 GWh (4 372 GWh).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 4 % till 4 337 GWh (4 188 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla minskade med 3 % till 110 GWh (114 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors var så gott som oförändrad och uppgick till 3 215 GWh (3 221 GWh).

Koncernens nyckeltal

  7-9/2017 7-9/2016 Förändring 1-9/2017 1-9/2016 Förändring
Omsättning, MEUR 127 123 4 % 567 526 8 %
Rörelsevinst, MEUR –4 –21 83 % 48 29 63 %
Rörelsevinst, % –3 –17   8 6  
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR –9 –27 67 % 31 11 196 %
Investeringar, MEUR –17 –32 46 % –62 –73 16 %
Soliditetsgrad, % - -  - 72 73  
Avkastning på investerat kapital, % - -  - 2 1  
Antal anställda 30.9. - -  - 1191 1301 –8 %
Balansomslutning, MEUR - -  - 2677 2623 2 %

 Betydande händelser i juli–september

 • Helen Elnät Ab:s nya VD Tommi Karjalainen tillträdde sitt uppdrag när bolagets tidigare VD Risto Harjanne gick i pension.
 • Helen ingick ett avtal med Elisa om ICT-tjänster, enligt vilket Helen överför infrastruktur- och slutanvändartjänsterna till en enda aktör med helhetsansvar. Tidigare har de här tjänsterna producerats internt och tillsammans med flera aktörer.
 • Finlands första tvåvägsladdningsstation öppnades i Södervik i Helsingfors i anslutning till Helens solkraftverk och ellager. V2G (vehicle-to-grid)-laddningsstationen ger inte bara möjlighet att ladda elbilen utan också att använda elbilen som ellager och delta i regleringen av elsystemet. Veterligen finns inga motsvarande laddningsstationer i offentligt bruk någon annanstans i Europa.
 • Helen Elnäts nya elstation i Fiskehamnen blev klar att tas i drift. Elstationen tryggar eldistributionen i det växande området. I stationen pilottestar man också en ny felhanteringsteknik, med vars hjälp fel i elnätet som berör ett stort kundobjekt automatiskt förbikopplas. Elstationen har ett eget solkraftverk och för uppvärmningen av stationen utnyttjas spillvärme från transformatorerna.
 • Helen avtalade om att bygga ett stort solkraftverk för Jounin Kauppa i Äkäslompolo. På butikens tak byggs ett solkraftverk med cirka 1080 paneler som täcker hela taket. Kraftverket har en total effekt på 292 kWp och är ett av Finlands största. Helen sköter byggandet och underhållet av solkraftverket.
 • Helen byggde ett solkraftverk för Havsbadet Allas Sea Pool på Skatudden i Helsingfors. Helen är Allas Sea Pools energipartner och levererar inte bara ett solkraftverk till Allas utan också el som producerats med vattenkraft samt fjärrkyla, via vilken spillvärme återvinns för fjärrvärmeproduktion. Dessutom värms havsbadets bassänger med förnybar fjärrvärme.
 • Helen inledde en utredning för att kartlägga det bästa och kostnadseffektivaste sättet att trygga vandringsfiskarnas vandring upp i Kymmene älv förbi kraftverksdammarna. Utredningen ingår i statens spetsprojekt och utförs i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och NTM.

 Utsikter för framtiden

Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara svår för elproducenterna under de närmaste åren. Grossistpriset på el kommer att förbli lågt i Norden under de närmaste åren, och inga väsentliga tecken på prishöjningar är i sikte. Det är inte lönsamt att investera i elproduktion. Högre priser är att vänta endast vintertid.

Elimportens andel har ökat i Finland under de senaste åren. Särskilt vintertid räcker produktionskapaciteten inte till för att täcka efterfrågan. Vindkraftsproduktionen som varierar med vinden har ökat kraftigt och samtidigt har en betydande mängd kondensproduktion försvunnit från marknaden. Elsystemets behov av pålitlig tillgång till produktionskapacitet, bl.a. kraftvärmeproduktion, har ökat. Därför är det viktigt att skapa ett värde för produktion av det här slaget för att säkerställa en fungerande marknad även i framtiden.

Utsläppshandelsdirektivet (ETS) och EU:s paket "Ren energi" avancerade under hösten. Verksamhetsförutsättningarna för Helen och den finländska energibranschen påverkas i betydande grad av om det lyckas att åstadkomma en fungerande utsläppshandel, samt av direktivet om förnybar energi (RES) där det tas ställning till hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen.

Enligt Helens syn skulle det vara viktigt att få till stånd en stark utsläppshandel, som verkligen skulle styra investeringarna till minskning av utsläppen. Utsläppshandeln borde vara den primära styrmetoden för energiproduktionen och stödkonstruktioner som överlappar eller står i konflikt med den borde minimeras.

Från beredningen av hållbarhetskriterierna för biobränslen har det kommit signaler som delvis är oroväckande. För Finlands energiproduktion och för Helen är det väsentligt att de riktlinjer som dras upp inte oskäligt begränsar användningen av biobränslen, så som skogsflis eller bifraktioner från industrin, inom energiproduktionen och därmed äventyrar en ökad användning av biobränslen och de investeringar som planerats.

De framtida skattebesluten i Finland har också stor inverkan på hur man ska kunna trygga kraftvärmeproduktionen, som behövs särskilt i vinterförhållanden.

Resultatet för 2017 väntas landa på samma nivå som 2016.

Ladda ner Helens delårsöversikt (på finska)

Helenin osavuosikatsaus