Nyhet / 19.4.2022

Helens projekt med värmeutvinning ur havsvatten går vidare till upphandling av en allianspartner för havsvattensystemets utvecklings- och genomförandefaser

Helen har inlett en offentlig upphandling gällande valet av allianspartner för havsvattensystemet. Upphandlingens syfte är att hitta en byggpartner i världsklass, med vilken man ingår en allians för att utveckla och genomföra havsvattensystemets del av projektet till helt färdigt skede. Alliansen för havsvattensystemet är tänkt att bestå av Helen och den byggare man söker genom upphandlingen..

– Som allianspartner letar vi efter en byggare i världsklass, med vilken vi först tar fram en helhetslösning för havsvattensystemet och senare genomför det så att vi når de gemensamt överenskomna målen, säger Saku-Matti Mäki, senior projektchef på Helen.

Projektet med utvinning av värme ur havsvatten består av två delar: ett havsvattensystem och en värmepumpsanläggning på Sundholmen. Havsvattensystemet innefattar en vattenintagstunnel med en beräknad längd på 17 km, som sannolikt byggs med hjälp av en tunnelborrmaskin (TBM = Tunnel Boring Machine). Det skulle vara första gången en tunnelborrmaskin används i finsk berggrund i den här skalan. I havsvattensystemet ingår också en utloppstunnel med en beräknad längd på 9 km.

Alliansen för havsvattensystemet beräknas inleda sin verksamhet med utvecklingsfasen i september 2022, när upphandlingen av en allianspartner är slutförd och alliansavtalet för utvecklingsfasen har undertecknats. Utvecklingsfasen tar cirka två år. Utvecklingsfasen innebär för havsvattensystemets del att man går vidare till planeringsfasen.

Det allmänna syftet med alliansmodellen är bland annat att minska de ekonomiska och operativa riskerna med de krävande projekten samt att utnyttja möjligheterna, nå ett högklassigare slutresultat, produktivare byggande, ett öppet och förtroendeskapande verksamhetssätt, bra samarbetsanda och framgång för alla parter i projektet. Utredningar som gäller utnyttjande av havsvatten är välbekanta för Helen, eftersom man på Helen ända sedan 2016 har undersökt möjligheterna att utnyttja havsvatten för värmeproduktion. Vid Helens kraftverk i Nordsjö byggs som bäst en unik värmepump som ska utvinna värme ur havsvatten.

Utredningarna om havsvattensystemet och om värmepumpsanläggningen i Sundholmens energiproduktionsområde har gått enligt planerna

I miljökonsekvensbedömningen som inleddes i maj 2021 har vi nu nått beskrivningsfasen. Under den gångna vintern har vi utfört temperaturmätningar för att utreda tillgången till värme ur havsvattnet vintertid. Under de närmaste månaderna utreder vi frågor som rör provfiske, bottendjur och havsbottensediment.

– Vi håller på att övergå till klimatneutral värmeproduktion, där värmepumpar som utnyttjar omgivnings- och spillvärme har en stor roll. Projektet på Sundholmen som nu är i beskrivningsfasen är ett bra exempel på hur man kan kombinera befintliga värme- och kylnät, alltså energiplattformen, med framtidens innovativa teknik och produktionssätt. Projektutredningarna löper bra, och i sommar kan vi eventuellt börja fundera på att gå vidare till planeringsfasen. Först efter en omsorgsfull planeringsfas är det dags att börja överväga ett egentligt investeringsbeslut, säger Timo Aaltonen, direktör för Produktion och egendom på Helen.

Helen håller på att övergå till ett decentraliserat energisystem, där energi produceras klimatneutralt ur marken, luften och vattnet samt ur spillvärme. Värmepumpar av olika slag är en viktig del av ett decentraliserat energisystem. Det planerade systemet för värmeutvinning ur havsvatten och värmepumpsanläggningen på Sundholmens energiproduktionsområde skulle, om de förverkligas, ha en betydande roll i värmeproduktionen i Helsingfors efter detta årtionde.

Läs mer om ämnet

Helen Klimatneutralitet Värme