Toimitusjohtajan katsaus

Helenin ensimmäinen vuosi – uudistumisen vuosi

Vuosi 2015 oli Helenissä monien uudistusten vuosi. Vanha nimi, Helsingin Energia, jäi historiaan, kun Helen Oy aloitti toimintansa 1.1.2015. Nimen ja ulkoisen ilmeen muutos tekivät uudistumisemme näkyväksi myös ulospäin.

Talousnäkökulmasta Helen Oy:n ensimmäinen toimintavuosi toteutui suunnitellun mukaisesti. Vuotta 2015 leimasi kuitenkin tavanomaisesta poikkeavat sääolot. Leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntiä ja kolea kesä puolestaan leikkasi kaukojäähdytyksen energiamyynnin odotetun kasvun. Polttoainekustannusten lasku kompensoi liikevaihdon vähentymistä ja tulos oli ennakoidulla tasolla.

Asiakaspalvelun ykkönen

Kehitämme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti. Kehitystyötä teemme tiiviisti yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Asiakaspalvelumme palkittiin jälleen parhaana sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating Finland -kyselyssä. Helen on pysynyt isojen energiayhtiöiden ykkösenä jo 10 vuotta.

Panostamme vahvasti asiakaslähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa tuotteiden kehittämiseen ja niiden käyttökokemuksen parantamiseen. Hyviä esimerkkejä tästä työstä ovat mm. kehittämämme nimikkopaneelipalvelu aurinkoenergiasta kiinnostuneille sekä täysin uudenlainen, kerrostaloasukkaille tarkoitettu uusiutuva kaukolämpö – palvelu.

Uudistimme sisäistä rakennettamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Virtaviivaistimme toimintaamme ja keskitimme sähkö-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytyspalvelumme samaan organisaatioon. Omaisuudenhallinnan keskittämisellä parannetaan ja yhdenmukaistetaan tuotantolaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkkojen kunnonhallintaa. Energiakaupan keskittämisellä tavoitellaan entistä parempaa katteen hallintaa nykyisessä vaikeassa markkinaympäristössä. Näillä muutoksilla ei ollut vaikutuksia yhtiön henkilöstömäärään.

Investointeja uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen

Vuotta 2015 värittivät isot päätökset. Suunnittelimme uuden, hajautetun mallin uusiutuvan energian lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toteutusratkaisu, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa, hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa viime joulukuussa. Valtuusto päätti samalla Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta viimeistään 31.12.2024.

Vaiheittaisilla investoinneilla pystymme huomioimaan uudet teknologiset ratkaisut ja mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Selvitämme myös esimerkiksi geotermisen lämmön hyödyntämistä ja etsimme uusia mahdollisuuksia aurinkolämmön ja lämpöpumppujen käytön laajentamiseen. Jo nyt Helen on Suomen suurin aurinkolämmön tuottaja.

Ensimmäisenä merkittävänä investointihankkeena suunnittelemme Salmisaaren voimalaitosalueelle pellettilämpölaitosta, joka korvaa öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Valmistuessaan se voisi tuottaa 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

Seuraavana askeleena suunnitellaan suurta biolämpölaitosta Vuosaaren voimalaitosalueelle ja mahdollisesti myös toiselle rakennuspaikalle.

Toimintavuonna 2015 Hanasaaren voimalaitokselle rakennettiin pelletinpolttolaitteistot, jotka mahdollistavat puupelletin polton kivihiilen seassa. Salmisaaren voimalaitokselle asennettiin vastaavat laitteistot jo aiemmin. Suunnitellulla polttomäärällä Helen tulee käyttämään kolmasosan koko Suomen pellettituotannosta.

Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla toteutettiin myös yhteensä lähes 20 miljoonan euron investoinnit savukaasujen puhdistukseen, ja erityisesti typen oksidien vähentämiseen. Pasilaan valmistui uusi maanalainen sähköasema.

Helenin nykyisen kaupunkienergiakonseptin pohjana ovat kansainvälisesti palkittu energiatehokas sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen yhteistuotanto sekä hukkaenergioiden mittava hyödyntäminen. Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana Helen panostaa edelleen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Myös energian varastointia ja kysyntäjoustopalveluiden kehittämistä jatketaan.

Teemme jatkossakin maailmanluokan energiaratkaisuja, joiden kautta saavutamme tavoitteemme, hiilidioksidineutraalin energiantuotannon 2050.

Näkymät 2016

Vuoden 2016 tulosennuste on olennaisesti edellisvuotta alempi. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan sähköntuottajille hyvin vaikeat. Tuetun uusiutuvan tuotannon määrä kasvaa nopeasti. Hintataso on matala ja hintojen jyrkkä vaihtelu jatkuu ja voimistuu. Helenin kehitysohjelmaan liittyvät ratkaisut vaikuttavat jo tänä vuonna yhtiön tulokseen.

Haastava markkinatilanne ja edelleen kiristyvä kilpailu ovat seurausta energiatoimialan murroksesta. Tällainen murros luo hyviä mahdollisuuksia tehokkaalle ja uudenlaiselle liiketoiminnalle. Jatkamme oman toimintamme tehostamista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä siten, että Helen säilyy jatkossakin energiayhtiöiden edelläkävijänä ja energia-alan uudistajana.

Helen Oy:n liiketoiminnan luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energian toimintaan muutoin kuin myyntiin liittyvien energiamäärien osalta. 

Lämmin kiitos omalle henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä Helen Oy:n ensimmäisenä toimintavuotena.

 

Pekka Manninen
toimitusjohtaja