Yhteiskuntasuhteet

Päätöksentekijöiden, virkakunnan, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten välinen yhteistyö on toimivan yhteiskunnan perusta. Osallistumme yrityksenä energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun sekä vaikutamme lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.

Uskomme, että Helenin asiantuntemuksen avulla lainsäädäntö kehittyy entistä paremmaksi. Pyrimme edunvalvonnallamme varmistamaan, että energia- ja ilmastopolitiikka palvelevat asiakkaita, yrityksiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Helenin edunvalvontaa koskevat periaatteet ovat:

 • Edunvalvontamme on avointa ja läpinäkyvää, ja päätöksentekijät voivat luottaa asiantuntemukseemme.
 • Olemme näkyvä ja aktiivinen, asiakkaan etua ajava energiayhtiö.
 • Edunvalvonta tukee saumattomasti liiketoimintaamme.

Keskustelemme säännöllisesti poliittisten päättäjien ja virkakunnan kanssa Helenille tärkeimmistä poliittisista teemoista ja lainsäädäntöhankkeista. Sitoudumme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kaikessa viestinnässämme ja olemme rekisteröityneet Suomen ja EU:n avoimuusrekistereihin.

Rakennamme uutta energia-aikakautta

Energiamarkkinat ovat murroksessa, kun Eurooppa luopuu fossiilisista polttoaineista ja siirtyy hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Helenin yhteiskuntasuhteiden tavoitteena on rakentaa uutta energia-aikakautta yhdessä päätöksentekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Yhteiskuntasuhdetyössämme ennakoimme ja hallitsemme poliittisia riskejä sekä luomme edellytyksiä kasvulle ja uusille liiketoiminnoille. Merkittävimmät yhteiskunnalliset teemat liiketoimintamme kannalta ovat vähäpäästöinen energiantuotanto, verotus, energiajärjestelmän sääntely ja eri energiamuotojen hyväksyttävyys.

Helenin näkökulmia sääntelyn kehittämiseen ovat:

 • Lainsäädännön ja verotuksen on oltava mahdollisimman ennustettavia, jotta ne mahdollistavat investoinnit kustannustehokkaaseen ja kestävään energiantuotantoon ja palveluihin.
 • Uusi teknologia kaupallistuu kovaa vauhtia, mutta julkista tukea tarvitaan uusien ratkaisuiden pilotointiin ja isojen hankkeiden investointeihin. Vähäpäästöisiä ratkaisuja on tuettava teknologianeutraalisti.
 • Lainsäädännön vaikutukset on arvioitava huolella lainvalmistelun aikana. Vaikutustenarvioinneissa on huomioitava energian hinta, toimitusvarmuus ja kestävyys.

Järjestöjäsenyydet

Vaikutamme energia-alan kehitykseen useiden eri järjestöjen kautta Helsingissä, Suomessa ja Euroopassa. Ensisijainen edunvalvontajärjestömme on Energiateollisuus ry. Vuonna 2023 maksoimme jäsenmaksuja seuraaville järjestöille yhteensä noin 351 000 euroa:

 • Adato Energia Oy
 • Aikakauslehtien Liitto ry
 • Auringosta energiaa -koalitio
 • Bioenergia ry
 • Climate Leadership Council ry
 • Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finnish Business & Society ry
 • Finnish data center forum ry
 • Finnsecurity ry
 • GeoForum Finland ry
 • Green Building Council Finland ry
 • Helsingin Seudun kauppakamari
 • Hydrogen Cluster Finland
 • International Flame Research Foundationin Suomen kansallinen osasto ry
 • IT Service Management Forum Finland ry
 • Kemesta ry
 • Kunnossapitoyhdistys Promaint ryMetalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
 • Projektiammattilaiset ry
 • PSK Standardisointiyhdistys ry
 • Pääomasijoittajat ry
 • RAKLI ry
 • Scandinavian Clean Technologies Group AB
 • SIAPWS Suomi ry
 • Sisäilmayhdistys ry
 • Smart City Innovation Cluster Osk
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
 • Suomen Automaatioseura ry
 • Suomen Lvi-Liitto SuLVI ry
 • Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Riskienhallintayhdistys ry
 • Suomen Tuulivoimayhdistys ry
 • Suomen Voimalaitosyhdistys ry
 • Sähköinen liikenne ry
 • Tietojohtaminen ry
 • World Energy Council Finland ry

Sidosryhmätoiminta

Meille on tärkeää tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Tavoitteemme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön avoimesti kaikkien keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmämme mukaan hiilineutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Sidosryhmä

Sidosryhmän odotukset

Toimenpiteet

Mittarit ja edistyminen vuonna 2023

Asiakkaat

 • Toimitusvarmuus

 • Vastuullisuus

 • Reilu hinta

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys

 • Hiilineutraalisuus

 • Tehokkaat ja toimivat palvelut

 • Hyvä asiakaskokemus

 • Vuorovaikutus

 • Hukkalämpöjen hyödyntäminen

 • Innovatiiviset ratkaisut

 • Energiansäästövinkit

 • Sähköasioiden hoitamisen ja kulutuksen seuraamisen mahdollistaminen Oma Helen -palvelussa

 • Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

 • Sähkön hinnoittelun kehittäminen

 • Monipuolinen energiakasvatustyö

 • Oma Helen -palvelun käyttäjämäärä: 500 000

 • Keskimääräinen keskeytysaika/asiakas: sähkö 3,7 min, lämpö 2,2 h ja jäähdytys 3,8 h

 • Nepa: valtakunnan tunnetuin, harkituin ja pidetyin energiayhtiö

 • EPSI Rating: sähkön vähittäismyynti yksityisasiakkaille 66,3

Omistaja (Helsingin kaupunki)

 • Vakaa liikevaihto

 • Hyvä taloudellinen tulos

 • Hiilineutraalisuus

 • Hyvä hallintotapa

 • Kestävä toimintamalli

 • Helenin omistajastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden täyttäminen
 • Kannattava liiketoiminta

 • Tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa hiilineutraalisuushankkeiden edistämiseksi

 • Avoimet päättäjätilaisuudet ja päättäjäuutiskirje kaksi kertaa vuodessa

 • Vuorovaikutteinen viestintä eri valtuustoryhmien kanssa

 • Hallitustyöskentely

 • Positiivinen tulos ja osingonmaksu Helsingin kaupungille: tulos 93 MEUR ja osingot 62 MEUR

 • Hiilineutraalisuustavoitteiden edistyminen ja niistä viestiminen erityisesti vastuullisuusraportissa

 • Tapasimme Helsingin valtuustoryhmät keväällä 2023 ja lähetimme päättäjäuutiskirjeen 2 kertaa vuonna 2023

Kaupunkilaiset ja naapurit

 • Hiilineutraalisuus

 • Avoin viestintä

 • Toimitusvarmuus

 • Infrastruktuuri mm. sähköautoille

 • Kalankulku vesivoimalaitosten ohi

 • Sujuvat työmaat

 • Hyväksyttävyys kaupunkikuvassa

 • Tilaisuudet

 • Viestintä

 • Yhteiset hankkeet

 • Taidejakokaapit osana kaupunkikuvaa

 • Investoinnit infrastruktuuriin sekä tutkimukseen ja kehitykseen

 • Investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon 421 MEUR

Valtio ja EU

 • Aktiivinen vuoropuhelu

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Tulevaisuuden energiaratkaisuiden toimintaedellytyksiin vaikuttaminen

 • Energia-alan trendien seuraaminen sekä niihin vastaaminen ja vaikuttaminen

 • Lausunnot: 14 kansallista lausuntoa ja 2 EU-tason lausuntoa

Viranomaiset

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Sujuvat lupaprosessit

 • Aktiivinen dialogi

 • Yhteistyön kehittäminen

 • Poikkeamat: 4 ympäristöpoikkeamaa Salmisaaren, Hanasaaren, Vuosaaren ja Katri Valan laitoksissa

Henkilöstö

 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus

 • Kehittyminen ja koulutus

 • Tasapuolisuus

 • Yhdenvertaisuus

 • Vastuullisuus

 • Politiikat

 • Hyvä johtaminen

 • Koulutukset

 • Työturvallisuuden kehittäminen

 • Esihenkilöiden 360-arviointi: 1,37

 • eNPS: 33

Toimialajärjestöt

 • Aktiivinen vuoropuhelu

 • Jatkuva kehittäminen

 • Yhteisten teemojen edistäminen

 • Aktiivinen osallistuminen energia-alan toimikuntiin ja työryhmiin

 • Lista järjestöjäsenyyksistä julkaistu verkkosivuilla

 • Jäsenmaksut 351 000 EUR

Kansalaisjärjestöt

 • Hiilineutraalisuus

 • Luonnon monimuotoisuus

 • Vastuullisuus

 • Avoin viestintä

 • Kalankulku vesivoimalaitosten ohi

 • Yhteistyö ja järjestöjen osallistaminen toiminnan kehittämiseen

 • Tapaamiset ja webinaarit

 • Blogi

 • Järjestimme luonnon monimuotoisuutta ja kestävää bioenergiaa käsittelevän sidosryhmätilaisuuden keväällä 2023

Kumppanit

 • Strategiset kumppanuudet

 • Yhteistyöprojektit

 • Sijoitukset startup-yrityksiin

 • Yhteiset vastuullisuusteemat

 • Tutkimus ja kehitys

 • Hiilineutraalin energiatulevaisuuden rakentaminen yhdessä

 • Sijoitukset startup-yrityksiin

 • Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen

 • Yhteiset tavoitteet ja mittarit kumppaneiden kanssa

Toimitusketju

 • Maksuvalmius

 • Suunnitelmalliset projektit

 • Vaatimustenmukaisuus

 • Kumppanuus

 • Turvallisuus

 • Vastuullisuus

 • Vastuullisuuskyselyyn vastanneet ja korjaavien toimenpiteiden toteutuminen

 • 73 toimittajaa vastasi vastuullisuuskyselyyn

 • Teimme 4 auditointia mm. aurinkopaneelien sekä biopolttoaineiden toimittajille ja hyödynsimme 9 HSEQ-klusterin auditointia

Media

 • Avoin ja luotettava viestintä

 • Tavoitettavuus vuoropuheluun

 • Aktiivinen dialogi

 • Selkeät ja oikea-aikaiset tiedotteet