Uutinen / 4.6.2014

ELY-keskukselta lausunto Helsingin Energian kehitysohjelmainvestointien YVA:sta

Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Helsingin Energian kehitysohjelmainvestointien ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Helsingin Energian tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suunnitellut investoinnit lisäisivät biopolttoaineiden käyttöä merkittävästi ja ne ovat osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. ELY-keskus antoi positiivista palautetta kattavasti toteutetusta ympäristövaikutusten arvioinnista ja kansalaisten osallistamisesta prosessiin.

Toteutetussa YVA-prosessissa ympäristövaikutuksia arvioitiin kolmen vaihtoehdon osalta:

• (VE1) Vuosaareen rakennettava uusi monipolttoainevoimalaitos, joka voi käyttää eri seossuhteilla biopolttoaineita ja kivihiiltä. Tässä vaihtoehdossa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskeva tavoite voidaan saavuttaa, mikäli voimalaitoksen polttoaine-energiastasosta on noin 60 prosenttia uusiutuvaa. Mikäli Vuosaaren C-voimalaitos rakennetaan, Hanasaaren B-voimalaitos poistetaan käytöstä ja Salmisaaren voimalaitoksella käytetään 5-10 prosenttia biopolttoaineita. ELY-keskuksen mukaan ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta paras vaihtoehto olisi biopolttoaineen käyttäminen 100-prosenttisesti.

• Toinen vaihtoehto (VE2) on tehdä merkittäviä muutoksia polttotekniikkaan ja varastointiin Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla. Tällöin polttoaine-energiasta saadaan vuositasolla 40 prosenttia puupelletistä. Myös tällä vaihtoehdolla päästäisiin tavoitteisin.

• Ns. nollavaihtoehtona (VE0+) on, että Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla tehdään vain uusien päästörajoitusten mukaiset muutokset ja korvataan aiemman päätöksen mukaisesti 5-10 % kivihiilestä pelleteillä. Tällöin vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää Helsingin Energian kehitysohjelman investoinneista vuonna 2015.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on hankkeen yhteysviranomaisena tyytyväinen kattavasti tehtyyn YVA-prosessiin. "YVA-hankkeessa on osallistettu kansalaisia poikkeuksellisen paljon. Mielestäni hankkeessa on noudatettu erinomaisen avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua", sanoo ylitarkastaja Leena Eerola Uudenmaan ELYstä. "YVA on muiltakin osin selkeästi ja perusteellisesti toteutettu", hän jatkaa. 

Uudenmaan ELYn mukaan selostuksen arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskeisiin vaikutuksiin ja arvioidut vaikutukset on tuotu pääosin selkeästi esille. Se huomauttaa kuitenkin, että mikäli jatkosuunnitteluun valitaan Vuosaaren vaihtoehto, on tarkasteltava useampia jäähdytysveden otto- ja purkupaikkoja kuin selostuksessa on esitetty. Jatkosuunnittelussa on lisäksi tarkasteltava energiatunnelin rakentamisessa muodostuvia vuoto- ja huuhteluvesiä, niiden esikäsittelyä ja johtamista viemäriin.

Vuosaareen suunnitellun C-voimalaitoksen ympäristön asuinalueilla melun ohjearvot eivät ylity, mutta paikoin Porvarinlahdella luonnonsuojelualueiden melun ohjearvo ylittyy jatkossakin. Hankkeen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota melun leviämisen estämiseen suojelu- ja asuinalueille. Luontovaikutuksia voidaan lieventää louhinnan ja ruoppausten ajoittamisella ja kivihiilen käyttövaraston sijoittelulla.

ELY-keskuksen mukaan tärkeätä on myös ottaa huomioon, että jos VE2 tai VE0 vaihtoehto toteutetaan, ne estävät Hanasaaren toteuttamisen asuin- ja työpaikka-alueeksi. Myöskään Kruunuvuorenrannan siltayhteyttä ei voida toteuttaa toimivana ratkaisuna välillä Sompasaari-Kruunuhaka niin kauan kuin Hanasaaren B-voimalaitos on toiminnassa.

Kaikki YVA-prosessiin liittyvät materiaalit löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

http://www.ymparisto.fi/helenbioyva

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus