Uutinen / 1.3.2017

Helen luo uusia ratkaisuja energiamarkkinoiden murroksessa

Tilinpäätöstiedote 2016

Helen-konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Energiamarkkinoiden haastavassa murrostilanteessa Helen jatkoi liiketoiminnan, palveluiden ja energiantuotannon kehittämistä strategian mukaisesti. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tarjoamalla asiakkaille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua sekä palvelukehitykseen että tuotannollisten ratkaisujen toteutukseen.

- Suomalainen energia-ala on murroksessa, joka on vaikuttanut perustavanlaatuisesti energiantuotantorakenteeseen ja sähkömarkkinoihin. Alalle kaivataan uusia tapoja toimia ja asiakkaille uudenlaisia ratkaisuja. Liiketoiminnan perustana ovat vielä vahvasti nykyiset palvelut, mutta tulevaisuudessa asiakkaat ovat entistä merkittävämmässä roolissa kahdensuuntaisilla energiamarkkinoilla; asiakas voi omilla toimillaan vaikuttaa, miten energiantuotantoa tehdään tehokkaammin ja päästöttömämmin. Olemme siirtymässä kohti tulevaisuuden energiayhteiskuntaa, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.


 

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisvuonna.

TAMMI-JOULUKUU 2016

 • Haastavassa markkinatilanteessa Helen-konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Liikevoitto oli 75 (110) milj. euroa. Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alhainen markkinahinta, pienempi sähkön myyntivolyymi sekä kasvaneet polttoainekustannukset.
 • Liikevaihto kasvoi ja oli 782 (746) milj. euroa.
 • Kaukolämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10 % ja oli 6 633 GWh.
 • Sähkön myyntimäärä 6 649 GWh aleni 7 %.
 • Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 13 % edellisvuodesta ja oli 141 GWh.
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 2 % ja oli 4 424 GWh.

HELEN-KONSERNIN AVAINLUVUT

  2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 782 746
Liikevoitto, milj. euroa 75 110
Liikevoitto, % 10 15
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 52 83
Investoinnit, milj. euroa 90 115
Omavaraisuusaste 71 71
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3 4
Henkilöstö 31.12. 1 269 1 342
Taseen loppusumma, M€ 2 720 2 721

STRATEGIAN TOTEUTUS

Keväällä 2016 määritettyä Helenin strategiaa toteutettiin laajalla rintamalla mm. valittujen strategisten hankealueiden kautta.

Helenin energiantuotantorakenteen kehittämisen kannalta merkittävin linjaus on pitkän aikavälin tavoite, ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Helenille suuntaviivoja on asetettu myös Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksessä joulukuussa 2015, jolloin päätettiin Hanasaaren voimalaitoksen toiminnasta luopumisesta vuonna 2024 ja sen tuotannon korvaamisesta uusiutuvalla energialla.

Tavoitteena on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uusia ratkaisuja kehitetään vahvasti myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

Vuoden 2016 aikana strategisia kasvutavoitteita edistettiin vahvalla panostuksella erityisesti myynnin kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitoon. Helen toi markkinoille myös uusia palveluita, kuten yritysasiakkaille suunnitellun, biokaasulla tuotetun kaukolämmön. Myös aurinkoenergiaan ja kysyntäjoustoon liittyviä ratkaisuja edistettiin aktiivisesti. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa edistyttiin hyvin mm. energian tuotannossa ja jakelussa sekä kunnossapidossa.

HELENIN TAPAHTUMIA VUONNA 2016

 • Suomen suurin aurinkovoimala otettiin käyttöön Helsingin Kivikossa. Aurinkovoimalassa on lähes 3000 aurinkopaneelia, ja sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin 350 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Yhteensä Helenin aurinkovoimalat yltävät teholtaan yli megawattiin, mikä on noin 13 % koko Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähkötuotannosta.
 • Salmisaareen rakennettavan pellettilämpökeskuksen rakentaminen aloitettiin. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista uusiutuvan energian investoinnista ja laitokseen tulee Suomen suurin pellettikattila. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa.
 • Helsinkiin, Esplanadin puiston alle rakennettavan uuden lämpöpumppulaitoksen suunnittelu eteni aikataulun mukaisesti. Investointi kattaa kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa, teollisen mittakaavan lämpöpumppua. Ne kasvattavat Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytystehon yhteensä 50 megawattiin. Uusi lämpöpumppulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön kesäksi 2018.
 • Helen alkoi tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisäsi näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Helen toi samalla markkinoille yritysasiakkaille tarjottavan uusiutuvan kaukolämpötuotteen, jonka tuotanto perustuu alkuvaiheessa biokaasuun.
 • Helen Sähköverkko Oy käynnisti rakennustyöt Kalasatamassa. Uusi Kalasataman sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2017. Lisäksi alueelle rakennetaan uutta maanalaista jakeluverkkoa.
 • Pohjoismaiden suurin sähkövarasto Suvilahdessa liitettiin elokuussa osaksi yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Helen Oy aloitti Helen Sähköverkko Oy:n ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa kolmivuotisen sähkövarastojen hyödyntämistä edistävän tutkimushankkeen. Pilottihankkeessa testataan megawattiluokan sähkövaraston tarjoamia uusia mahdollisuuksia: sähkön joustavaa välivarastointia sekä uusia liiketoimintamalleja, joita sähkön varastoinnin avulla voidaan kehittää.
 •  Helenissä kehitettiin täysin uudenlainen palvelu kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta energiankäytöstä ja -tuotannosta. Enne-palvelu tarjoaa jäsenille energiankulutukseen liittyviä hyödyllisiä vinkkejä ja tehostamistoimia, ja siihen voi liittyä kuka tahansa asuinpaikasta tai asumismuodosta riippumatta.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen liiketoimintaan. Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan hyvin vaikeat sähköntuottajille. Sähkön tukkuhinta pysyy Pohjoismaissa alhaisena tulevina vuosina, eikä olennaisia merkkejä sähkön hinnan kohoamisesta ole näköpiirissä. Sähköntuotantoon investoiminen ei ole kannattavaa ilman tukia. Korkeampia hintoja voidaan ennakoida ainoastaan talviaikaan, jolloin sähkötehosta voi olla hetkellisesti niukkuutta.

Euroopan komission vuodenvaihteessa julkaisema talvipaketti tulee muodostamaan kattavan energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskehikon 2020-luvulle. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpano tulee vaikuttamaan merkittävästi kotimaisen energiantuotannon tulevaisuuteen.

Vuoden 2017 tuloksen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2016 tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Emoyhtiö Helen Oy:n jakokelpoinen oma pääoma on 1 305 913 007,30 euroa, josta edellisten tilikausien voitto on 33 974 375,03 euroa ja tilikauden voitto 20 766 238,82 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 20 383,12 euroa/osake eli yhteensä 20 383 120,00 euroa ja voittovaroihin jätetään 34 357 493,85 euroa.

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan 15.3.2017.