Uutinen / 11.4.2022

Helsinkiin rakennettavalle 400 kilovoltin maakaapelille on valittu alustava reitti

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj yhteistyökumppaneineen suunnittelee Helsinkiin uutta, maan alle rakennettavaa 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä. Maakaapelille on linjattu alustava reitti Vantaalta Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin. Reitin varrella tehdään kevään ja kesän aikana maastotutkimuksia. Niiden avulla suunnitellaan kaapelin tarkkaa sijaintia ja tulevaa rakentamista.

Uusi kaapeliyhteys vahvistaa Helsingin sähköverkkoa ja tukee Helsingin ja Helen Oy:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Se mahdollistaa osaltaan hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtymisen vuoteen 2030 mennessä ja kasvavan sähköisen liikenteen.

Samalla hanke mahdollistaa Helsingin kaupungille uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisen toiselle puolelle kaupunkia Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristöön. Siellä sijaitsevat 110 kilovoltin suurjännitteiset ilmajohdot voidaan sijoittaa maan alle, kun sähköverkkoa on vahvistettu. Tällöin alueita vapautuu johtojen alta täydennysrakentamista varten.

Uuden maakaapelin alustava reitti on selvillä – rakentamisen suunnittelu jatkuu maastotutkimusten avulla

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja Fingrid aloittivat sähköverkon muutosten yleissuunnittelun vuoden 2020 lopussa. Yleissuunnittelun aikana on kartoitettu 400 kilovoltin kaapeliyhteydelle reittivaihtoehtoja Viikinrannan ja Vantaan Länsisalmen sähköaseman välillä. Lisäksi kaupunki on aloittanut niin sanotun Viikinrannan energiakorttelin kaavoittamisen uutta kantaverkon sähköasemaa varten.

Selvitysten ja viranomaisneuvottelujen pohjalta suunnittelijat pitävät parhaimpana vaihtoehtona reittiä, joka kulkee kaupunkien omistamien alueiden alla Viikinrannan energiakorttelista Viikin peltojen, Hallainvuoren, Kehä I:n ja Kivikon ulkoilupuiston kautta Länsisalmeen. Maakaapelin lopullinen reitti tarkentuu tänä vuonna aloitettavan rakennussuunnittelun aikana. Fingrid suunnittelee reittiä yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä viranomaisten ja muiden osapuolien kanssa.

Reitin yleissuunnittelun osana on arvioitu rakentamisen teknistä toteutettavuutta sekä rakentamisen vaikutuksia maankäyttöön, liikenneturvallisuuteen, asutukseen, maisemaan, kulttuuriperintöön, luontoon ja virkistyskäyttöön. Suunnittelusta kertova raportti löytyy hankkeen verkkosivuilta

Tarkemman rakennussuunnittelun aikana suunnittelijat täsmentävät muun muassa sitä, miten rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön minimoidaan. Luontoalueilla kaapelin reitti on sovitettu mahdollisimman pitkälti esimerkiksi jo olemassa olevien jalankulkureittien alle. Kaapelia ei voida sijoittaa pääsääntöisesti Lahdenväylän yhteyteen, koska kaapelireitin rakentamisen Lahdenväylältä käsin on nähty heikentävän liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Fingrid toteuttaa parhaillaan kaapelin tulevalla reitillä maastotutkimuksia rakennussuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on, että suunnitelmat valmistuvat Helsingin kaupungin, Fingridin ja Helen Sähköverkon investointipäätöksiä varten tämän vuoden loppupuolella. Fingridin tavoitteena on rakentaa uusi kaapeliyhteys ja Viikinmäen muuntoasema vuoden 2026 loppuun mennessä.

Suunnittelu jatkuu myös Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristössä

Hankkeen edetessä Helen Sähköverkon tavoitteena on siirtää Vihdintien ja Huopalahdentien lähellä sijaisevat ilmajohtonsa maan alle 2020-luvun aikana, jolloin alueelle voidaan rakentaa uusia asuin- ja työpaikka-alueita. Lisäksi yhtiö korvaa Pitäjänmäen sähköaseman uudella asemalla, joka rakennetaan lähelle nykyistä sähköasemaa. Tämä mahdollistaa kaupungin kehittämisen myös nykyisellä sähköasematontilla. Uutta sähköasemaa koskeva asemakaavamuutos on tullut vireille maaliskuussa.

Helsingin kaupunki jatkaa niin sanotun Läntisen bulevardikaupungin suunnittelua Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristöön vaiheittain 2020-luvun aikana. Alueelle suunnitellaan asuntoja, liikenneyhteyksiä ja palveluita arviolta 14 000 uudelle asukkaalle.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Helen