Uutinen / 1.3.2022

Merkittävä muutosten vuosi matkalla kohti hiilineutraaliutta haastavien markkinaolosuhteiden painaessa tulosta

Vuoden 2021 aikana Helen teki merkittäviä päätöksiä ja eteni strategiansa mukaisesti investoimalla erityisesti hiilineutraaliin energiantuotantoon Helsingissä ja sähkön erillistuotantoon tuulivoimalla.

Energiamurroksen kiihtyessä ja konkretisoituessa Helen toteutti myös muita strategiansa mukaisia tavoitteita. Koronapandemiasta huolimatta sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu toimi hyvin. Energiatoimialan hyödykemarkkinoiden rajut hinnannousut sekä hintojen nopeat vaihtelut olivat tilikaudelle leimaa antavia.

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2021. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti vuoden lopun ennätyksellisen korkeat polttoaineiden ja sähkön markkinahinnat, jotka nostivat sekä sähkön että lämmön myynnin liikevaihtoa. Päättyneen vuoden tulos oli kuitenkin edellisvuotta huomattavasti heikompi. Liikevoittoa painoivat etenkin energianhankinnan sekä päästöoikeuksien poikkeuksellisen voimakkaasti kohonnut hintataso sekä loppuvuoden kylmä sää.

- Vuonna 2021 teimme merkittäviä strategian mukaisia päätöksiä hiilineutraalin energiatuotannon vauhdittamiseksi Helsingissä. Päätökset Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta ja tuotannon päättymisestä viimeistään 1.4.2023 ja Salmisaaren hiilivoimalan sulkemisesta viimeistään 1.4.2024 lopettavat Helenin kivihiilen käytön yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin. Näiden päätösten myötä aloitimme nopeutetun siirtymän kohti uusiutuvaa, päästötöntä ja hajautettua energiantuotantoa, jota on valmisteltu jo vuosia. Toteutimme myös strategian mukaisia investointeja sähkön tuotantoon tuulivoimalla. Asiakasmäärämme kasvoi edelleen edellisvuoteen verrattuna ja asiakastyytyväisyytemme pysyi hyvällä tasolla. Kasvoimme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihtomme kasvoi, mutta haastavat markkinaolosuhteet painoivat liiketulostamme, kommentoi Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS.

Tammi-joulukuu 2021

 • Vuoden 2021 liikevaihto oli 1 318 (1 054) milj. euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti etenkin vuoden lopulla toteutuneet ennätyksellisen korkeat sähkön markkinahinnat, jotka nostivat sähkön myynnin liikevaihtoa.
 • Konsernin tulos laski edellisvuodesta: liikevoitto oli 82 (176) milj. euroa. Liikevoittoa painoi energianhankinnan sekä päästöoikeuksien poikkeuksellisen voimakkaasti kohonnut hintataso.
 • Sähköä myytiin 5 478 GWh (6 027), laskua 9 %.
 • Kaukolämpöä myytiin 6 885 GWh (5 833), kasvua 18 %.
 • Kaukojäähdytystä myytiin 203 GWh (172 GWh), kasvua 18 %.
 • Sähköä siirrettiin Helsingissä 4 473 GWh (4 178 GWh), kasvua 7 %.

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut

  Konserni   Emoyhtiö  
  2021 2020 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 1318 1054 1198 942
Liikevoitto, milj. euroa 82 176 23 133
Liikevoitto, % 6 17 2 14
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 67 154 39 154
Investoinnit, milj. euroa 295 204 207 145
Omavaraisuusaste 68 77 70 78
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3 7 2 7
Henkilöstö 31.12. 1015 993 923 907
Taseen loppusumma, milj. euroa 3115 2806 3001 2739

Omavaraisuusaste, % =
100 * omat varat / taseen loppusumma
Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähennettynä

Sijoitetun pääoman tuotto, % =
100 * (voitto ennen tp-siirtoja + rahoituskulut) / sijoitettu pääoma keskimäärin
Sijoitettu pääoma = taseen loppusumma – korottomat velat

Merkittävät saavutukset tilikaudella 2021

 • Helen päätti hiilen käytön lopettamisesta yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin. Salmisaaren hiilivoimalan sulkeminen 1.4.2024 mennessä on merkittävä ilmastotoimi koko Suomen mittakaavassa.
 • Hanasaaren voimalaitos suljetaan 1.4.2023 mennessä, jonka jälkeen myös hiilivarasto poistuu kaupunkikuvasta.
 • Geolämpölaitoksen rakentaminen käynnistyi Helsingin Ruskeasuolle syyskuussa.
 • Tuulipuisto Lakiakangas 3 rakentui yhdessä CPC Finlandin kanssa. Se on täysin tuotannossa Q1/2022 aikana.
 • Helen päätti uudesta tuulivoimainvestoinnista, joka rakennetaan yhdessä Fortumin kanssa. Uuden investoinnin myötä Helenin tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu.
 • Helen lanseerasi uutena tuotteena Kiinteähintaisen kaukolämmön, joka tuo asiakkaille lisää ennustettavuutta kaukolämmön hintaan.
 • Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä asiakkaillemme. Telian datakeskuksen hukkalämmöt lämmittävät helsinkiläisiä koteja kesästä 2022 alkaen.
 • Veritas vähentää hiilidioksidipäästöjään Helenin kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla.
 • Sähköisessä liikenteessä solmittiin merkittäviä yhteistyösopimuksia: Helenin latauspalveluita voi käyttää jatkossa Hesburgereissa, Teboil Pirkanhovissa, Espoon kaupungin latauspaikoilla ja Cityconin kauppakeskuksissa. Lisäksi Helen aloitti yhteistyön GreenMobilityn kanssa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut geopoliittiseen epävakauteen, jolla tulee olemaan vaikutuksia eurooppalaiseen energiajärjestelmään. Helenillä on monipuolinen lämmön tuotantoportfolio ja polttoaineita on myös varastoitu. Yhtiömme kannalta keskeistä on energiahuollon varmistaminen kaikissa tilanteissa, josta syystä yhtiö etsii nykyistä monipuolisempia polttoaineiden hankintakanavia ja lisäksi olemme jo aiemmin kertoneet siirtyvämme nopeutetusti hajautettuun energiantuotantojärjestelmään, jossa yhtiön riippuvuus ulkomailta tuoduista polttoaineista vähenee.

Näkymät tulevaisuuteen

Takana on jälleen merkittävä vuosi, joka ohjaa voimakkaasti Heleniä kohti hiilineutraaliutta. Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitosten sulkemispäätökset tarkoittavat tuotannon muuttumista nopeutetulla aikataululla kohti uusiutuvaa, päästötöntä ja hajautettua energiantuotantoa.

Vuonna 2022 investoinnit hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon konkretisoituvat. Yhteistuotannon osuus sähkön tuotannosta vähenee Salmisaaren ja Hanasaaren poistuessa tuotannosta, ja sähkön tuotannon painopiste siirtyy erillistuotantoon. Erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima. Lakiakangas 3 –tuulipuiston kaikki 20 tuulivoimalaa ovat tuotantokäytössä tammikuusta 2022 alkaen. Helenin ja Fortumin yhteiset kaksi tuulivoimapuistoa Närpiön ja Kristiinankaupungin seudulla alkavat rakentua, samoin kuin Helenin ja Ålandsbankenin Tuulivoiman Erikoissijoitusrahaston yhteishanke Kalistannevan tuulipuisto Kurikassa. Vuosaaren biolämpölaitos valmistuu lämmityskaudelle 2022–2023. Biolämpölaitos rakennetaan mahdollisimman joustavaksi myös tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen.

Helen jatkaa edelleen investointeja energian laajamittaiseen tuottamiseen lämpöpumpuilla, samoin hankkeita on vireillä lämmön varastointiin. Lämpöpumppujen veroluokan muutos edistää toteutuessaan hiilineutraali-investointeja, ja se on edellytys monelle merkittävälle tulevaisuuden investoinnille. Helen jatkaa suurten hiilineutraaliushankkeiden, merivesilämpöpumppuratkaisun ja Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntäminen, selvitystä. Suunnitteluvaiheeseen siirtymistä jommankumman osalta tarkastellaan vuoden 2022 aikana. Helen selvittää myös aktiivisesti geotermisen lämmön hyödyntämistä. Modulaariset pienreaktorit vaikuttavat taloudellis-teknisesti hyvin kiinnostavilta pidemmän aikavälin vaihtoehtona.

Helenin visiona on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan panostuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakaskeskeisyyteen tähtäävä visio edellyttää panostusta digitaaliseen asiakaskohtaamiseen ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin.

Helenin liikevaihto kasvoi markkinahintojen muutoksessa vahvasti, mutta taloudellisesti päättyneen vuoden tulos oli edellisvuotta heikompi. Haastavat markkinaolosuhteet, ja hintojen vaihtelu tulevat edelleen kiihtymään. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvaneen, ja edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022.

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan 15.3.2022.

Helen-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Lue lisää aiheesta

Helen