Avtalsvillkor - Serviceavtal för hushåll

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Priserna inkluderar moms och följer vid var tid gällande offentliga prislista.

Elen i avtalet är avsedd för fast boende och fritidsbostäder, där huvudsäkringen är högst 63 A.

Leveranstid

Leveransen börjar när nätverks operatören bekräftar startdatumet och fortsätter tillsvidare i enlighet med elförsäljningsvillkoren. Från kundens sida är uppsägningstiden 14 dagar och från säljarens sida 30 dagar. Startdatum för leveransen bestäms slutligt enligt det startdatum som nätinnehavaren meddelar till Helen.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Vid tids- och säsongel ska det finnas 2-tidsmätning på förbrukningsplatsen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller kundens mätning har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt.

Fakturering

Kunden faktureras enligt den faktureringsrytm han själv väljer.

Leveransvillkor

Helens elförsäljningsvillkor.

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.
Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande [med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och eventuellt telefonnummer och e-postadress] om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan använda ångerblanketten, som är bifogad med bekräftelsen på elleveransavtal, eller använda andra skriftliga avbeställningssätt.

För att kunden ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att skicka in meddelandet om att kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla.
Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.

Avtalsbekräftelse

Avtalbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter: helen.fi/personuppgifter