Förnybar energi avtalsvillkor

Förnybar energi är tilläggstjänst, som uppdaterar elen som levereras på grundval av ett elavtal med Helen så att elen till 100 % är förnybar energi. Ursprunget på elen som levereras enligt avtalet certifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin.

1.Avtalstid och uppsägning

Förnybar energi gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och Helen har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Helen har rätt att häva ett avtal om tilläggstjänsten, om Kunden väsentligt har brutit mot sina betalnings- och avtalsskyldigheter enligt avtalet och avtalsbrottet inte har rättats till inom en skälig tid som Helen skriftligen meddelat. Förnybar energi ersätter inte Kundens egentliga elavtal. När kundens elavtal upphör, upphör även det här avtalet.

2. Tilläggstjänstens pris och tillämpning av informationen vid faktureringen

Vid var tid gällande månadsavgift och c/kWh-pris på Förnybar energi faktureras i samband med elräkningen.

3. Ändringar i avtalsvillkoren och priserna

Inverkan av skatter, offentliga avgifter och andra härmed jämförbara avgifter på avtalspriset beaktas med omedelbar verkan när de trätt i kraft. Tjänsteproducenten meddelar kunden om dessas inverkan på prissättningen så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ändringen.

Priset på Förnybar energi samt avtalsvillkoren gäller tills vidare. Vid var tid gällande pris kan ses på adressen helen.fi/foretag/el/fornybar-energi. Helen har rätt att ändra priserna genom att meddela kunden om saken på adressen helen.fi/foretag/el/fornybar-energi 2 veckor innan ändringen träder i kraft.

Helen kan ändra avtalsvillkoren genom att meddela kunden om saken 2 veckor innan ändringen träder i kraft. Helen förbehåller sig rätten att meddela om dessa ändringar i första hand via e-post eller SMS. I andra hand kan meddelanden skickas till kundens faktureringsadress.

4. Övriga villkor

Förnybar energi kan tecknas för företagskunder. På detta avtal tillämpas i första hand dessa villkor, därefter Helens elförsäljningsvillkor för företagsavtal och därefter vid var tid gällande allmänna elförsäljnings- och elleveransvillkor (vid den tidpunkt då Avtalet ingås gäller EFV 2014 och ELV 2019).