Nyhet / 18.12.2013

ELY-centralen gav positivt utlåtande om MKB för biogasprojektet i Joutseno

ELY-centralen i Sydöstra Finland har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för det planerade bioraffinaderiet i Joutseno som ska framställa biogas ur träråvara.

Enligt utlåtandet har projektutvecklarna Gasum, Helsingfors Energi och Metsä Fibre undersökt de centrala miljökonsekvenserna för projektet och MKB-beskrivningen motsvarar MKB-lagens och förordningens krav.


MKB-beskrivningen förtydligade anläggningens miljökonsekvenser bl.a. i fråga om anskaffningen av råvara och utsläppen från transporterna. Vid utarbetandet av beskrivningen fördes också en bra dialog med personer som påverkas av projektet. I myndighetens utlåtanden konstateras att konsekvenserna för människor har utretts på ett berömvärt ingående sätt bl.a. genom intervjuer i små grupper.
MKB-förfarandet och de preciserade tekniska utredningarna stärkte uppfattningen att projektet är miljömässigt och tekniskt genomförbart.


Ekonomisk utmaning att genomföra projektet

Projektets ekonomiska genomförbarhet har också undersökts. I dagens marknadsläge och då utsläppshandelns styrande inverkan är mycket liten kan inhemsk biogas som framställts ur träråvara inte konkurrera med andra bränslen. Ett tillräckligt stort nationellt stöd skulle göra projektet genomförbart. Till exempel om det för el som produceras med träbaserad biogas betalades ett lika högt garantipris som för el som produceras med biogas som framställts genom rötning, skulle projektet vara ekonomiskt genomförbart.


Under 2014 följer projektutvecklarna bl.a. det svenska projektet GoBiGas som är i provkörningsfasen och erfarenheterna från det samt försöker hitta metoder för att förbättra projektets ekonomiska genomförbarhet.

 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet