Nyhet / 12.12.2013

Hanteringssystem för pellets byggs vid Sundholmens kraftverk

På Sundholmens kraftverksområde inleds de byggnadsarbeten som krävs för att man ska kunna börja elda med pellets. Bland annat byggs två silor på vardera 1000 kubikmeter. 

Silorna och transportörerna byggs mitt på kraftverksområdet för att smälta in i arkitekturen.

Under våren levereras förutom silorna även det övriga hanteringssystemet för pellets. Till systemet hör bl.a. en mottagningsbyggnad och transportörer.

Genom ändringsarbetena blir det möjligt att i slutet av 2014 börja blanda in 5–7 procent pellets i stenkolet vid Sundholmens kraftverk. Motsvarande system byggs senare även vid Hanaholmens kraftverk. När inblandningen av pellets blir permanent kommer i medeltal 5–7 långtradare per dag att leverera pellets till vardera kraftverket.

Användning av biobränslen är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram

En ökad användning av pellets vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. År 2015 beslutar stadsfullmäktige om andelen ska höjas till 40 procent eller om det ska byggas ett nytt kraftverk i Nordsjö som huvudsakligen eldas med flis.

Man vill öka användningen av biobränslen inom energiproduktionen för att fram till 2020 kunna minska växthusgasutsläppen med en femtedel från 1990 års nivå. Samtidigt är strävan att öka andelen förnybar energi till 20 procent av Helsingfors Energis energianskaffning.

Åren 2012-2013 har försökseldning med pellets utförts vid Hanaholmens kraftverk. Försöken fortsätter med olika pelletskvaliteter våren 2014.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet