Nyhet / 4.11.2016

Helen söker tillväxt i omvälvningen av energimarknaden

Helen-koncernens delårsöversikt januari-september 2016

Helen fortsatte att utveckla affärsverksamheten, tjänsterna och energiproduktionen i enlighet med den nya strategi som godkändes i våras. Målet är att utveckla produktionen av förnybar energi, kundfokuserade tjänster och trygga verksamhetens konkurrenskraft i en krävande marknadssituation.

- När omvälvningen av energibranschen fortsätter gäller det att hitta nya vägar till lönsam tillväxt. Vår energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste och vi söker samma effektivitet även i vår övriga verksamhet. Vi är ett av de branschledande företagen när det gäller att ta fram nya energitjänster och produktionslösningar. Vi vill föra in ett nytt tänkande och nya verksamhetssätt i hela branschen, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Suomen Merituuli Oy. Siffrorna inom parentes syftar på jämförelseperioden, det vill säga samma period föregående år.

JULI-SEPTEMBER 2016

 • I den krävande marknadssituationen ökade omsättningen en aning till 123 miljoner euro (120 miljoner euro), men rörelsevinsten gick ner till -19 miljoner euro (-8 miljoner euro). En delorsak till att rörelsevinsten blev negativ var den för affärsverksamheten typiska säsongsvariationen, som innebär att energiförsäljningen är lägre under sommarperioden än andra årstider.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 miljoner euro (-2 miljoner euro).
 • Den kyliga sommaren gjorde att värmeförsäljningen ökade något. Värmeförsäljningen uppgick till 594 GWh (581 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade till 1 015 GWh (1 198 GWh).
 • Fjärrkyleförsäljningen ökade till 52 GWh (47 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 993 GWh (993 GWh).

JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Resultatet för januari-september landade på förväntad nivå, som var klart lägre än föregående år.
 • Omsättningen var 526 miljoner euro (534 miljoner euro) och rörelsevinsten 37 miljoner euro (90 miljoner euro). Viktiga orsaker till nedgången i omsättningen var lågt marknadspris på el, minskad försäljningsvolym samt högre bränslekostnader.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 105 miljoner euro (187 miljoner euro).
 • Den kalla januari och den kyliga sommaren ökade värmeförsäljningen. Värmeförsäljningen uppgick till 4 372 GWh (4 167 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade till 4 556 GWh (5 078 GWh).
 • Fjärrkyleförsäljningen ökade till 114 GWh (99 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade till 3 221 GWh (3 179 GWh). 

KONCERNENS NYCKELTAL

 

7-9/2016

7-9/2015

1-9/2016

1-9/2015

Omsättning, MEUR

123

120

526

534

Rörelsevinst, MEUR

-19

-8

37

90

Rörelsevinst, %

-16

-6

7

17

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

-25

-15

19

71

Investeringar, MEUR

-32

-28

-73

-85

Soliditetsgrad, %

-

-

73

71

Avkastning på investerat kapital, %

-

-

1

3

Antal anställda 30.9

-

-

1 301

1 378

Balansomslutning, MEUR

-

-

2 623

2 638

GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN

Helens nya strategi som formulerades i våras genomfördes systematiskt bl.a. via de strategiska projektområden som valts.
Det strategiska tillväxtmålet främjades genom kraftiga satsningar särskilt på utveckling av försäljningen och vård av kundrelationer. Helen lanserade också nya tjänster, bland annat biogasproducerad fjärrvärme som är avsedd för företagskunder. Helen främjade också aktivt lösningar kring solenergi och efterfrågeflexibilitet.

Den viktigaste strategiska markeringen med tanke på utvecklingen av Helens energiproduktionsstruktur är det långsiktiga målet att nå klimatneutralitet fram till 2050. Riktlinjer för Helen sattes också upp genom Helsingfors stadsfullmäktiges beslut i december 2015, då fullmäktige beslutade lägga ner Hanaholmens kraftverk 2024 och ersätta kraftverkets produktion med förnybar energi.
Strävan är att göra etappvisa investeringar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi samt att ta vara på alla de möjligheter som ny teknik erbjuder. Nya energiproduktionslösningar utvecklas också tillsammans med kunderna.

HÄNT INOM HELEN I JULI-SEPTEMBER

 • Planeringen och förberedelserna för den stora pelletsvärmeanläggning som ska byggas på Sundholmen fortsatte. Det handlar om en av Finlands största investeringar i förnybar energi, och anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.
 • Planeringen av den nya värmepumpsanläggning som ska byggas under Esplanadparken i Helsingfors fortskred enligt tidsplanen. Investeringen omfattar två värmepumpar i industriell skala som producerar kyla och värme. De höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 megawatt. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 20 000 ton per år. Den nya värmepumpsanläggningen är tänkt att tas i drift sommaren 2018.
 • Helen började söka partners för projekt kring lokal produktion av förnybar energi. Kampanjen riktar sig till den offentliga sektorn, föreningar och sammanslutningar. Syftet är att öka produktionen av förnybar energi tillsammans med projektpartnerna. Vid projektfinansieringen utnyttjas medel som Helen avsatt på Miljöpennikontot tillsammans med sina kunder.
 • Hållbarhet får allt större betydelse inom byggandet, framgick det av en undersökning som Helen låtit utföra. Ett centralt föremål för ökat intresse inom hållbart byggande är kylning av bostäder. Orsaken till det ökade intresset är hetare somrar och extrema klimatfenomen, vilket har lett till högre temperaturer i bostäderna.
 • Helen lanserade en helt ny tjänst för konsumenter som är intresserade av hållbar energianvändning och energiproduktion. Tjänsten Enne ger medlemmarna användbara tips om energiförbrukning och förslag till effektiviseringsåtgärder, med vars hjälp var och en kan minska sin energiförbrukning och sitt klimatavtryck. Vem som helst kan ansluta sig till Enne oberoende av boningsort eller boendeform. Medlemmarna i Enne får möjlighet att påverka framtidens energilösningar och vara bland de första som testar dem. I den första etappen av Enne körde Helen i gång kampanjen Värmelöftet, vars syfte är att ge kunderna möjlighet att bidra till att minska utsläppen från energiproduktionen och effektivisera sin egen energianvändning. Samtidigt skapas ett helt nytt sätt att genomföra efterfrågeflexibilitet tillsammans med privatkunder.
 • Helen Elnät Ab och Emtele Ab ingick ett förlängt avtal om automatisering av 150 transformatorstationer. Helen Elnät är föregångare i fråga om denna automatisering, vars betydelse ökar inom hanteringen av distributionsnätet när strävan är att väsentligt förkorta strömavbrotten.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland speglar fortsättningsvis av sig på affärsverksamheten.

Finlands regerings beslut att skärpa beskattningen på uppvärmningsbränslen innebär en betydande extra pålaga för energiproduktionen. Den energi- och klimatstrategi som är under arbete kommer att ha en betydande inverkan på den inhemska energiproduktionens framtid.

Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Prisnivån är låg och de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna fortsätter.

Resultatet för 2016 väntas bli väsentligt svagare jämfört med 2015.