Nyhet / 15.9.2016

Energiframtiden finns i solen

Viktiga nyckelord i energiframtiden är solen, energisparande och energieffektivitet, återvinning av avfall och cirkulär ekonomi, framgick det av en undersökning som Helen låtit utföra. Kritiskt för Helen och hela energibranschen är utformningen av de hållbarhetskriterier för biomassa som EU arbetar på under hösten.

Bioenergins framtid är en stor fråga för såväl Helen som hela Finland. Helen utredde experternas syn på bioenergins framtid 2036. De energiformer som ansågs viktigast var desamma som i den internationella energiorganisationen IEA:s granskningar: solenergi och energisparande. Av bioenergiformerna ansågs framför allt biprodukter från skogsindustrin och jordbruket, såsom sågspån, bark och slam, viktigare än annan bioenergi.

- Även vi på Helen upplever att både energieffektivitet och solenergi är särskilt viktiga, säger direktör Maiju Westergren på Helen. - Vi är bland de första som beslutat gå med i de nya energieffektivitetsavtalen. Vi är också starkt involverade i utvecklingen av solenergi genom våra egna solkraftverk i Södervik och Stensböle som hör till Finlands största, samt genom nya finansieringsprojekt. Vi är också en betydande del av den cirkulära ekonomin: vi producerar fjärrvärme av biogas som framställts ur avfall och av spillvärme från renat avloppsvatten.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen minskar användningen av fossila bränslen och en lösning i initialskedet är att i betydande utsträckning öka utnyttjandet av biobränslen: i kraftvärmeverken på Hanaholmen och Sundholmen blandas inhemsk pellets i stenkolet. 


Att ersätta Hanaholmens värmeproduktionskapacitet är den största utmaningen under de närmaste åren. På Sundholmen byggs som bäst Finlands största pelletsvärmepanna. Helen gör också betydande investeringar i värmepumpar i industriell skala, solenergi, lagring av energi samt i lösningar på kundsidan.

- Marknadens funktion är en kärnfråga också i energibranschen. Vi är för en fri energimarknad och prisbildning på marknadsvillkor, säger Westergren.
Svarspersonerna (151 st.) representerade ett brett spektrum: enkäten besvarades bland annat av energi- och bioenergiexperter, forskare, tjänstemän, medier, representanter för en miljöorganisation, politiker och Helens samarbetspartners.

Länk till sammanfattning av enkäten (materialet bara på finska)

Fakta:
Helen och förnybar energi
• I Helens kraftvärmeverk på Hanaholmen och Sundholmen blandas inhemsk pellets i stenkolet.
• På Sundholmen byggs som bäst en ny värmeanläggning som blir helt pelletseldad.
• I Helens naturgaseldade spets- och reservvärmecentraler används också inhemsk biogas.
• I Helens värmepumpsanläggning Katri Vala som är en av världens största tas spillvärme tillvara ur renat avloppsvatten.
• I Helens egna solkraftverk produceras cirka 13 % av all nätansluten solel i Finland.
• Helen är Finlands största tillvaratagare av solvärme: med hjälp av fjärrkylesystemet tas en betydande mängd spillvärme tillvara och överförs till fjärrvärmenätet.
• Vattenkraft utgör 11 % av den partiel Helen köpte år 2015.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi