Nyhet / 16.3.2017

Helen skapar nya lösningar på en energimarknad i omvälvning

Helenkonsernens bokslutsmeddelande 2016

Helenkoncernens resultat blev bättre än väntat, men lägre än föregående år.I den krävande omvälvningen av energimarknaden fortsatte Helen att utveckla affärsverksamheten, tjänsterna och energiproduktionen i enlighet med strategin.Målet är att hitta nya lösningar genom att erbjuda kunderna ännu fler möjligheter att påverka och delta i både utvecklingen av tjänster och förverkligandet av produktionsmässiga lösningar.


- Energibranschen i Finland är inne i en omvälvning som fundamentalt har påverkat energiproduktionens struktur och elmarknaden. Branschen behöver nya verksamhetssätt och nya lösningar för kunderna. Affärsverksamheten vilar fortfarande starkt på de nuvarande tjänsterna, men i framtiden får kunderna en ännu viktigare roll på en dubbelriktad energimarknad; kunderna kan genom sina egna åtgärder medverka till en effektivare och utsläppsfriare energiproduktion. Vi är på väg mot framtidens energisamhälle, säger VD Pekka Manninen.


 

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy.Intressebolag är Voimapiha Oy och Finlands Havsvind Ab.

Siffrorna inom parentes syftar på jämförelseperioden, det vill säga samma period föregående år.
 

JANUARI-MARS 2016

 • I den krävande marknadssituationen blev Helenkoncernens resultat bättre än väntat, men lägre än föregående år. Rörelsevinsten var 75 (110) miljoner euro. Viktiga orsaker till den minskade rörelsevinsten var lågt marknadspris på el, minskad försäljningsvolym samt högre bränslekostnader.
 • Omsättningen steg till 782 (746) miljoner euro.
 • Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 10 % från föregående år till 6 633 GWh.
 • Elförsäljningen minskade med 7 % till 6 649 GWh.
 • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 13 % till 141 GWh.
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 4 424 GWh.

 

HELENKONCERNENS NYCKELTAL 
 

 

2016

2015

Omsättning,   MEUR

782

746

Rörelsevinst,   MEUR

75

110

Rörelsevinst,   %

10

15

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

52

83

Investeringar,   MEUR

90

115

Soliditetsgrad,   %

71

71

Avkastning på investerat kapital, %

3

4

Antal anställda 31.12

1269

1342

Balansomslutning, MEUR

2720

2721

 

 

 

GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN

Helens nya strategi som formulerades våren 2016 genomfördes på bred front bland annat via de strategiska projektområden som valts.

Den viktigaste strategiska markeringen med tanke på utvecklingen av Helens energiproduktionsstruktur är det långsiktiga målet att nå klimatneutralitet fram till 2050. Riktlinjer för Helen sattes också upp genom Helsingfors stadsfullmäktiges beslut i december 2015, då fullmäktige beslutade lägga ner Hanaholmens kraftverk 2024 och ersätta kraftverkets produktion med förnybar energi.

Strävan är att göra etappvisa investeringar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi samt att ta vara på alla de möjligheter som ny teknik erbjuder. Nya lösningar utvecklas också aktivt tillsammans med kunderna.

Under 2016 främjades de strategiska tillväxtmålen genom kraftiga satsningar särskilt på att utveckla försäljningen och vårda kundrelationerna. Helen lanserade också nya tjänster, bland annat biogasproducerad fjärrvärme som är avsedd för företagskunder. Helen främjade också aktivt lösningar kring solenergi och efterfrågeflexibilitet. Vid förbättrandet av lönsamheten och konkurrenskraften gjordes goda framsteg bland annat inom energiproduktionen och -distributionen samt inom underhållet.

 

HÄNT INOM HELEN 2016

 • Finlands största solkraftverk togs i drift i Stensböle i Helsingfors. Solkraftverket har närmare 3000 solpaneler och den beräknade årsproduktionen motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. Helens solkraftverk har en sammanlagd effekt på över en megawatt, vilket är cirka 13 % av all solelproduktion som är ansluten till elnätet i Finland.
 • Byggandet av en pelletsvärmecentral på Sundholmen inleddes. Det handlar om en av Finlands största investeringar i förnybar energi, och anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.
 • Planeringen av den nya värmepumpsanläggning som ska byggas under Esplanadparken i Helsingfors fortskred enligt tidsplanen. Investeringen omfattar två värmepumpar i industriell skala som producerar kyla och värme. De höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 megawatt. Den nya värmepumpsanläggningen är tänkt att tas i drift sommaren 2018.
 • Helen började producera fjärrvärme med biogas som framställts av inhemskt avfall och ökade därmed användningen av förnybara energikällor. Helen lanserade samtidigt en förnybar fjärrvärmeprodukt som är avsedd för företagskunder och där produktionen i inledningsskedet baserar sig på biogas.
 • Helen Elnät Ab inledde byggnadsarbeten i Fiskehamnen. Den nya elstationen i Fiskehamnen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten. Elstationen tas i drift hösten 2017. I området byggs också nytt underjordiskt distributionsnät.
 • Nordens största ellager i Södervik anslöts i augusti till det samnordiska elsystemet. Helen Ab inledde tillsammans med Helen Elnät Ab och stamnätsbolaget Fingrid Abp ett treårigt forskningsprojekt som främjar utnyttjandet av ellager. I pilotprojektet testas de nya möjligheter som ett ellager i megawattklass erbjuder: smidig mellanlagring av el och nya affärsmodeller som kan utvecklas med hjälp av lagring av el.
 • Helen lanserade en helt ny tjänst för konsumenter som är intresserade av hållbar energianvändning och energiproduktion. Tjänsten Enne erbjuder medlemmarna användbara tips och effektiviseringsåtgärder i samband med energiförbrukningen, och vem som helst kan ansluta sig till tjänsten oavsett boningsort eller boendeform.

 

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland speglar fortsättningsvis av sig på affärsverksamheten. Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Grossistpriset på el kommer att förbli lågt i Norden under de närmaste åren, och inga väsentliga tecken på prishöjningar är i sikte. Investeringar i elproduktion är inte lönsamma utan subventioner. Högre priser är endast att vänta vintertid då det tillfälligt kan uppstå effektbrist.

Det vinterpaket som Europeiska kommissionen presenterade vid årsskiftet kommer att bilda ett övergripande ramverk för energi- och klimatpolitiken in på 2020-talet. Genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin kommer att ha en betydande inverkan på den inhemska energiproduktionens framtid.

Resultatet för 2017 väntas landa på samma nivå som 2016.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTEN

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 305 913 007,30 euro, varav vinsten från tidigare räkenskapsperioder utgör 33 974 375,03 och räkenskapsperiodens vinst 20 766 238,82 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 20 383,12 euro per aktie, det vill säga sammanlagt 20 383 120,00 euro medan 34 357 493,85 euro läggs till vinstmedel.

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 15.3.2017.

Mer information: Helen Ab, VD Pekka Manninen, tfn 09 617 2000