Nyhet / 9.8.2017

Helenkoncernens delårsöversikt january - juni 2017

Helen var först i Finland med att erbjuda ellager för kommersiellt bruk. Helen stärkte sin position som nordisk föregångare inom ellagring och lanserade nya tjänster kring ellager, med vars hjälp kunderna kan utnyttja förnybar energi effektivare. Helen skräddarsyr lösningen efter kundens behov och kan gå med som ägare till kundens ellager och solkraftverk.

- Helens långsiktiga energieffektiviseringsarbete belönades i juni. Vi har ett energisystem vars energieffektivitet är unik och till vilket vi fortlöpande kan ansluta nya energikällor och nya tjänster kring energiförbrukning och energiproduktion. Vi är föregångare inom exempelvis energilagring och efterfrågeflexibilitet, vilka har en nyckelroll på vägen mot ett klimatneutralt energisystem. I övergångsskedet finns det emellertid betydande utmaningar som måste lösas för att trygga leveranssäkerheten och tillgången till energi, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Finlands Havsvind Ab. Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror för samma tidsperiod föregående år.
 

APRIL-JUNI 2017

 • Omsättningen ökade till 160 miljoner euro (141 miljoner euro) och rörelsevinsten var -2 miljoner euro (-2 miljoner euro). Omsättningsökningen berodde särskilt på det ökade antalet kunder och på väderförhållandena.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 28 miljoner euro (43 miljoner euro).
 • Våren och försommaren var kallare än normalt, vilket ökade värmeförsäljningen med 27 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 1 293 GWh (1 017 GWh).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 9 % till 1 408 GWh (1 292 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla uppgick till 39 GWh (40 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 1 019 GWh (1 001 GWh).

 

JANUARI-JUNI 2017

 • Omsättningen ökade till 440 miljoner euro (403 miljoner euro) och rörelsevinsten var 51 miljoner euro (51 miljoner euro). Omsättningsökningen berodde på god utveckling av försäljningen och skattehöjningarnas inverkan på priserna.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 100 miljoner euro (108 miljoner euro).

 • Den varma vintern och den kalla sommaren påverkade värmeförsäljningen, som ökade med 3 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 3 872 GWh (3 777 GWh).

 • Den totala elförsäljningen ökade med 6 % till 3 760 GWh (3 541 GWh).

 • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 2 % till 63 GWh (62 GWh).

 • Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 2 227 GWh (2 228 GWh).

 

KONCERNENS NYCKELTAL

 

4-6/2017

4-6/2016

Förändring

1-6/2017

1-6/2016

Förändring

Omsättning, MEUR

160

141

13 %

440

403

9 %

Rörelsevinst, MEUR

-2

-2

-43 %

51

51

1 %

Rörelsevinst, %

-2

-1

 

12

13

 

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

-8

-8

8 %

40

38

7 %

Investeringar, MEUR

-26

-26

1 %

-44

-41

-8 %

Soliditetsgrad, %

-

-

 

72

72

 

Avkastning på investerat kapital, %

-

-

 

2

2

 

Antal anställda 30.6

-

-

 

1271

1387

-8 %

Balansomslutning, MEUR

-

-

 

2688

2664

1 %

 

HÄNT INOM HELEN I APRIL-JUNI 2017

 • Till VD för Helen Elnät Ab utsågs DI Tommi Karjalainen (f. 1967). Han tillträder som VD den 16 augusti. Bolaget nuvarande VD Risto Harjanne går i pension i höst. Karjalainen kommer närmast från Nab Labs Oy, som tillhandahåller forsknings- och analystjänster för industrin och miljösektorn.

 • Konkurrensläget på detaljmarknaden för el har varit fortsatt utmanande, men Helen har lyckats skaffa nya kunder inom både privatkunds- och företagsförsäljningen.

 • Elleveranssäkerheten i Helsingfors var utmärkt. Kraftverkens tillgänglighet var också fortsatt hög.

 • Helens långsiktiga energieffektiviseringsarbete belönades när Helen fick ett erkännande av Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Motiva för sitt föredömliga och framgångsrika energieffektiviseringsarbete under åren 2008–2016.

 • I april 2017 genomförde Helen en bred kundenkät bland sina privatkunder. Enligt enkäten har Helen en mycket bra image bland sina kunder. Bland annat anser 92 % av kunderna att Helen är mer hållbart än energibolagen i allmänhet, och 94 % anser att Helen är pålitligare än energibolagen i allmänhet. Helen fick också bra betyg för sin kundorientering, närheten till kunderna och de förmånliga priserna.

  • Helen var först med att lansera en ellagringstjänst som riktar sig till företag och inledde samarbete kring ellagring med Helsingfors stads miljöcentral. När kunden inte själv behöver hela kapaciteten i sitt ellager kan Helen köpa den överflödiga drifttiden och föra ut den på elmarknaden.

  • I Etolas lokaler i Skomakarböle tog man i drift ett solkraftverk som Helen förverkligade med en ny tjänstemodell. Helen ansvarar för underhållet av solkraftverket medan Etola köper solkraft från kraftverket på sin egen fastighet. Kraftverket producerar 165 000 kWh el per år, vilket motsvarar 82 tvårumslägenheters förbrukning.

  • Helen avtalade om leverans, finansiering och underhåll av ett solkraftverk och ett ellager till en fastighet som HUB logistics hyr av Etera. Det här är ett av de första objekten i Finland där ett energiföretag förverkligar smart styrning av ett kombinerat solkraftverk/ellager i kundens lokaler.

  • Helen fortsatte att utveckla tjänsten Enne tillsammans med sina kunder. Enne är ett första steg på vägen mot ett nytt ekosystem i energibranschen, ett system som gör innovationer till en del av vardagen. Enne fungerar som försökslaboratorium för nya energilösningar där konsumenterna, företagen och Helens experter kan delta i idékläckningen och utvecklingsarbetet.

  • Helen presenterade en Solkalkylator som bygger på öppen data. Solkalkylatorn är tänkt att vara ett enkelt sätt för solkraftsintresserade att hitta en lämplig lösning, samtidigt som den ger en riktgivande kalkyl över fördelarna med solkraft. Kalkylatorn baserar sig på öppen data från Helsingfors, Esbo och Vanda, där solkraftspotentialen har beräknats för närmare 200 000 byggnaders tak.

  • Fingrid valde Helen till partner för aggregeringspiloter på reglerkraftsmarknaden. Syftet är att aggregera småskaliga objekt som har kapacitet att reglera elförbrukningen eller elproduktionen och därmed få ekonomiska fördelar av att delta i upprätthållandet av effektbalans i elsystemet.

  • Helen är starkt engagerat i EU-projektet mySMARTLife, där man testar nya lösningar för att motverka klimatförändringen i städerna. Bland annat testar man en utsläppsfri eldriven robotbuss och efterfrågeflexibilitet inom uppvärmning, uppmuntrar bostadsbolagen till energieffektivitet vid ombyggnadsprojekt samt planerar och genomför solenergilösningar av nytt slag på Högholmen. De lösningar som testas i Helsingfors kan senare utnyttjas i andra städer i Finland och utomlands.

  • Helsingfors deltog i Energia-alan Kasvupolku®, där man söker nya innovationer, idéer och affärsmodeller. Deltagandet i Kasvupolku är en del av Helens samarbete med tillväxtföretag i syfte att identifiera nya lovande partnerföretag, öka den gemensamma försäljningen och möjliggöra tillväxt även genom ägarskapsarrangemang.

 

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Grossistpriset på el kommer att förbli lågt i Norden under de närmaste åren, och inga väsentliga tecken på prisuppgång är i sikte. Det är inte lönsamt att investera i elproduktion. Högre priser är att vänta endast vintertid, då det tillfälligt kan uppstå brist på eleffekt.

Den nuvarande energi- och klimatpolitiken och elmarknadsmodellen garanterar inte en tillräcklig elproduktionskapacitet på marknadsvillkor vintertid. Som ett marknadsmässigt lösningsalternativ har Helen som komplement till elmarknaden föreslagit en effektmarknad, där det skulle bildas ett värde på den effekt som energisystemet behöver. Enligt Helens bedömningar är en effektmarknad det ekonomiskt förmånligaste sättet att säkerställa marknadens funktion i framtiden.

EU:s paket för ren energi går vidare i höst. Helens och den finska energisektorns verksamhetsförutsättningar påverkas i hög grad av framför allt utsläppshandelsdirektivet (ETS) och direktivet om förnybar energi (RES), där det tas ställning till hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen. 

Enligt Helens syn skulle det vara viktigt att få till stånd en stark utsläppshandel, som verkligen skulle styra investeringarna till minskning av utsläppen. Utsläppshandeln borde vara den primära styrmetoden för energiproduktionen och stödmekanismer som överlappar eller står i konflikt med den borde minimeras. 

Från beredningen av hållbarhetskriterierna för biobränslen har det kommit signaler som delvis är oroväckande. För den finländska energiproduktionen och för Helen är det väsentligt att de riktlinjer som dras upp inte oskäligt begränsar användningen av biokomponenter i energiproduktionen och därmed äventyrar en ökad användning av biobränslen och de investeringar som planeras.

De framtida skattebesluten i Finland har också stor inverkan på hur man ska kunna trygga kraftvärmeproduktionen, som behövs särskilt i vinterförhållanden. 

Helens resultat för 2017 väntas landa på samma nivå som 2016.

Ladda ner Helens delårsöversikt (på finska)

Mer information: Helen Ab, VD Pekka Manninen, tfn (09) 617 2000

Läs mer om ämnet

Företag