Nyhet / 6.3.2018

Antalet kunder ökade till rekordnivå

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Helenkoncernens resultat utföll enligt prognosen och var något högre än föregående år. Antalet kunder ökade till långt över 400 000. Helen fortsatte att ta fram nya tjänster i enlighet med sin strategi och främjade framför allt projekt kring återvinning och lagring av energi. 

Under Esplanaden byggs som bäst en ny värmepumpsanläggning, i de gamla oljecisternerna på Blåbärslandet planeras ett jättelikt värmelager och på Kronbergsstranden världens i sitt slag första säsongslager för värmeenergi. Nya tjänster kring bl.a. efterfrågeflexibilitet och lagring av el lanserades framgångsrikt.

– Vi har utvecklat vår egen verksamhet och det märks i form av framgångsrik försäljning och effektivare verksamhet. Vi satsar kraftigt på att ta fram nya tjänster och produktionslösningar och söker den vägen tillväxt även i framtiden, säger VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy.

Siffrorna inom parentes syftar på jämförelseperioden, det vill säga samma period föregående år. 

Januari-december 2017

 • Koncernens resultat utföll enligt prognosen och var högre än föregående år. Positiv resultatutveckling för nätverksamheten, lågt marknadspris på el och höjda bränslekostnader var huvudorsakerna till resultatutvecklingen.
 • År 2017 uppgick omsättningen till 805 (782) miljoner euro och rörelsevinsten till 81 (75) miljoner euro.
 • Elförsäljningen minskade med 2 % till 6 167 GWh.
 • Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6 606 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå.
 • Försäljningen av fjärrkyla låg på samma nivå som året innan trots den ovanligt kyliga sommaren. Försäljningen av kylenergi uppgick till 141 GWh.
 • Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 404 GWh, vilket motsvarar 2016 års nivå.

Helenkoncernens nyckeltal 2017

 

2017

2016

Omsättning,   MEUR

  805

  782

Rörelsevinst,   MEUR

    81

    75

Rörelsevinst,   %

    10

    10

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

    60

    52

Investeringar,   MEUR

    95

    90

Soliditetsgrad,   %

    72

    71

Avkastning på investerat kapital, %

      3

      3

Antal anställda, 31.12

1144

1270

Balansomslutning, MEUR

2732

2720

GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN

Helen genomförde sin strategi på bred front bl.a. via utvalda strategiska projektområden.

Helens mål på lång sikt är klimatneutralitet. Investeringar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi görs i etapper och alla möjligheter som ny teknik erbjuder utnyttjas. Nya produktionslösningar utvecklas också tillsammans med kunderna.

Under 2017 uppfylldes tillväxtmålen inom den ytterst lyckade elförsäljningen, vilket ledde till att Helen nu har ett rekordstort antal kunder. Försäljningen av fjärrkyletjänster fortsatte att öka. Till företagskunder såldes också nya energitjänster så som förnybar fjärrvärme, solkraftverk och tjänster kring efterfrågeflexibilitet.

Helens egen verksamhet utvecklades och effektiverades ytterligare. Nya verksamhetsmodeller infördes bland annat inom ICT- och faktureringstjänsterna. Inom produktionen och underhållet kunde man genom utveckling av verksamheten sänka kostnaderna och förbättra Helens konkurrenskraft.

HÄNT INOM HELEN UNDER 2017

 • Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Motiva har tilldelat Helen ett erkännande för förtjänstfullt energieffektiviseringsarbete. Helens viktigaste prestation inom energieffektivisering under perioden 2008–2016 var Katri Valas värmepumpsanläggning, med vars hjälp spillvärme och återvunnen värme utnyttjas effektivt.
 • Finlands största värmepumpsanläggning valdes till en del av det riksomfattande effektreservsystemet. Med hjälp av Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk deltar Helen i säkerställandet av att elen räcker till i hela Finland.
 • Finländarna anser att Helen är det hållbaraste varumärket bland energibolag, framgick det av den mest omfattande undersökning som utförts i Norden och som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. På Helen har hållbarheten integrerats i all verksamhet: utveckling av produktionen, utveckling av produkter och tjänster, kundservice, försäljning, marknadsföring och kommunikation.
 • Helen är först i Finland med att erbjuda företag möjlighet till smart lagring av el. Helen inledde ellagringssamarbete med Helsingfors stads miljöcentral.
 • På sin Miljödag presenterade Helen lösningar för en klimatneutral framtid: stadsbornas delaktighet, återvinning av spillvärme, flexibilitet och avveckling av fossila bränslen. Det behövs också satsningar på utbildning och utveckling.
 • Helen öppnade Finlands första dubbelriktade laddningsstation i Södervik i Helsingfors i anslutning till Helens solkraftverk och ellager. V2G (vehicle-to-grid)-laddningsstationen ger möjlighet att inte bara ladda sin elbil utan också använda bilen som ellager och delta i regleringen av elsystemet.
 • Helen Elnät färdigställde en ny modern elstation i Fiskehamnen i Helsingfors. Elstationen används som pilotprojekt för en ny felhanteringsteknik och stationens elbehov tillgodoses med solpaneler som installerats på taket.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara svår för elproducenterna under de närmaste åren. Grossistpriset på el kommer att förbli lågt i Norden under de närmaste åren och det är inte ekonomiskt lönsamt att investera i elproduktion.

I Finland har elimportens andel ökat under de senaste åren. I synnerhet vintertid räcker den inhemska produktionskapaciteten inte till för att möta efterfrågan. Vindkraften som varierar med vädret har ökat kraftigt samtidigt som en betydande mängd reglerbar produktion har försvunnit från marknaden. Elsystemets behov av tillförlitligt tillgänglig produktionskapacitet, bl.a. kraftvärmeproduktion, har ökat. För att säkerställa marknadens funktion även i framtiden bör det därför skapas ett värde för produktion av det här slaget.

Reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) för perioden 2021–2030 godkändes i december. Den nya lagstiftningen träder i kraft i början av 2018. Enligt Helens syn är det bra att utsläppshandeln stärks. Utsläppshandeln borde vara den primära styrmetoden för energiproduktionen och stödmekanismer som överlappar eller går i kors med den borde minimeras.

Direktivförslagen i samband med EU:s paket för ren energi blir klara efter hand under 2018. Hållbarhetskriterierna för bioenergi, som är en central fråga i direktivet, kommer i hög grad att påverka Helens möjligheter att utnyttja bioenergi som ersättning för fossila bränslen.

Arbets- och näringsministeriet bereder som bäst ett lagförslag för att förbjuda användning av stenkol för energiproduktion fram till 2030 och granskar även möjligheten att tidigarelägga förbudet till 2025. Om lagen förverkligas enligt förslaget skulle den tvinga aktörerna till alltför snabba och kanske också oändamålsenliga lösningar, och därför skulle lagen vara mycket skadlig.

De framtida skattebesluten i Finland har också stor betydelse för hur man ska kunna trygga kraftvärmeproduktionen, som behövs särskilt i vinterförhållanden.

Resultatet för 2018 väntas bli något lägre jämfört med 2017.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTEN

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 327 955 568,87 euro, varav vinsten från tidigare räkenskapsperioder utgör 34 357 493,85 och räkenskapsperiodens vinst 42 425 681,57 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 31 200,00 euro per aktie, det vill säga sammanlagt 31 200 000,00 euro medan 45 583 175,42 euro läggs till vinstmedel.

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 15.3.2017.

 

 

Läs mer om ämnet

Företag