Nyhet / 3.8.2018

Delårsöversikt: Fjärrkylan växer, ny värmepumpsanläggning under Esplanaden

Helens omsättning och resultat utvecklades positivt och antalet kunder fortsatte att öka.

Tillväxten för Helens kyltjänster fortsatte och värmeböljan gjorde att kundernas behov av kyla var rekordstort. Under Esplanaden i Helsingfors färdigställdes en ny värmepumpsanläggning som höjer produktionskapaciteten för kyla och värme och minskar användningen av fossila bränslen. Helen installerar också en ny värmepump i Katri Valas värmepumpsanläggning, som är världens största i sitt slag.

– Efterfrågan på kyltjänster ökar i och med att kunderna sätter allt mer värde på ett bra inneklimat – oavsett utomhustemperaturen. Genom nya investeringar möter vi den här efterfrågan. Vi kan erbjuda fjärrkyla som är hållbart producerad. Samtidigt återvinner och förädlar vi betydande mängder energi till fjärrvärme, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernenbestår av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som har sammanställts med koncernbokslutet är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy.

Siffrorna inom parentes är jämförbara siffror för samma tidsperiod föregående år.

 

APRIL–JUNI 2018

 • Koncernens resultat förbättrades i och med den gynnsamma prisutvecklingen på elmarknaden. Omsättningen ökade till 163 miljoner euro (160 miljoner euro) och rörelsevinsten var 6 miljoner euro (-2 miljoner euro).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 miljoner euro (28 miljoner euro).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 6 % till 1 074 GWh (1 139 GWh).
 • Den extremt varma maj gjorde att värmeförsäljningen minskade med 20 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 1 040 GWh (1 293 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 23 % till 48 GWh (39 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 2 % till 1 003 GWh (1 019 GWh).

JANUARI–JUNI 2018

 • Koncernens resultat för årets första hälft var bättre än året innan. Omsättningen ökade till 489 miljoner euro (440 miljoner euro) och rörelsevinsten var 69 miljoner euro (51 miljoner euro). Orsakerna till att omsättningen och resultatet förbättrades var dels väderförhållandena under årets första hälft, dels högre marknadspris på el samt en framgångsrik säkringsstrategi på elmarknaden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 133 miljoner euro (100 miljoner euro).
 • Den totala elförsäljningen ökade med 3 % till 3 605 GWh (3 491 GWh).
 • Värmeförsäljningen ökade med 4 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 4 023 GWh (3 872 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 17 % till 74 GWh (63 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 1 % till 2 242 GWh (2 227 GWh).

 

KONCERNENS NYCKELTAL

 

4-6/2018

4-6/2017

Förändring

1-6/2018

1-6/2017

Förändring

Omsättning,   MEUR

163

160

2 %

489

440

11 %

Rörelsevinst,   MEUR

6

-2

 

69

51

35 %

Rörelsevinst,   %

4

 

 

14

12

21 %

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

0

-8

 

58

40

44 %

Investeringar,   MEUR

13

26

-49 %

26

44

-41 %

Soliditetsgrad,   %

-

-

 

74

72

3 %

Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån), %

-

-

 

3,3

2,5

31 %

Antal anställda 30.6.

-

-

 

1 175

1 271

-8 %

Balansomslutning, MEUR

-

-

 

2 672

2 688

-1 %

 

BETYDANDE HÄNDELSER I APRIL–JUNI

 • Helen var återigen det hållbaraste varumärket bland energibolag. Helen var för andra året i rad det hållbaraste varumärket bland finska energibolag, enligt Nordens mest omfattande varumärkesundersökning Sustainable Brand Index™, som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet.
 • Den nya värmepumpsanläggningen som ligger cirka 50 meter under Esplanadparken färdigställdes. De stora värmepumparna producerar både fjärrvärme och fjärrkyla och med deras hjälp tillvaratas betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjas för värmeproduktion. Värmepumparna ersätter fossila bränslen inom Helens energiproduktion och minskar koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år.
 • Helen fattade ett investeringsbeslut om en ny värmepump som ska komplettera fjärrvärme- och fjärrkyleverket under Katri Valas park i Sörnäs. Tack vare den nya värmepumpen kan anläggningens produktion höjas med ända upp till 30 %. Samtidigt minskar värmeutsläppen i Östersjön märkbart, då värmen från renat avloppsvatten kan tas tillvara ännu effektivare än förut.
 • Helen var först i Finland med att lansera ett producentpaket som är framtaget för hushållskunder och består av solpaneler och ett ellager i ett skräddarsytt paket. Med hjälp av ellagret får småproducenter större nytta av sina solpaneler och blir genom efterfrågeflexibilitet samtidigt en del av Helens virtuella kraftverk och framtidens smarta elmarknad.
 • På Söderviks elstation i Helsingfors installerades en solvägg med 84 paneler i syfte att testa utbytet från väggpaneler. Solväggen är byggd på ett nytt sätt och direkt integrerad i elstationsbyggnaden så att solpanelerna nu bildar den nya väggytan.
 • Helen utreder olika alternativ för byggande av nya biovärmeverk i Helsingfors. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för det planerade värmeverket i Tattarmossen fortsätter i enlighet med Nylands NTM-centrals utlåtande så att ett nytt tomtalternativ söder om Tattarmossens industriområde är med i MKB-beskrivningen.
 • * Helen har i samarbete med NTM och Jord- och skogsbruksministeriet utrett vilket som är det bästa och kostnadseffektivaste sättet att hjälpa vandringsfiskar att ta sig upp i Kymmene älv förbi kraftverksdammarna. Man beslutade fortsätta utredningsarbetet med radiomärkning av fiskar och simuleringar av olika fiskvandringsalternativ.
 • Beslut fattades om att förnya Klåsarö vattenkraftverk i Kymmene älv. Kraftverket ägs av Helen Ab:s dotterbolag Oy Mankala Ab. Genom att modernisera vattenturbinerna förlänger man kraftverkets livslängd och ökar mängden förnybar energi.
 • I Helsingfors inledde Helen Elnät Ab arbetet med att flytta en högspänningsledning vid Krämertsskogsvägen. Ändringsarbetena utförs för att möjliggöra byggande av bostäder i Postparken i Böle.

 

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Trots att prisnivån på elmarknaden för närvarande har gått upp en aning, kommer elmarknaden enligt prognoserna att vara svår för elproducenterna under de närmaste åren.

Osäkerhetsfaktorerna med avseende på det politiska beslutsfattandet, energimarknaden och ekonomin påverkar affärsverksamheten och planeringen av den.

Enligt Helens syn borde en stark utsläppshandel vara den primära styrmekanismen för att minska utsläppen inom EU.

Regeringens förslag att förbjuda användningen av stenkol inom energiproduktionen år 2029 plus den planerade skattehöjningen på kraftvärmeproduktion skulle om de förverkligas märkbart försämra energibolagens möjligheter att satsa på nya energiinnovationer och minskade utsläpp.

– Finland behöver en energipolitik som dels stärker landet som föregångare inom energi och dels skapar förutsättningar för att ta fram nya innovationer och radikala metoder för att lösa klimatutmaningen. De åtgärder regeringen planerar försämrar våra möjligheter att satsa på att utveckla dessa nya lösningar, säger Pekka Manninen.

Resultatet för 2018 väntas bli bättre än för 2017.

Ladda ner Helens delårsöversikt (på finska)

Läs mer om ämnet

Företag