Nyhet / 29.3.2018

Helen investerar flera hundra miljoner i minskning av utsläpp

De närmaste åren investerar Helen betydande summor i att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi. Helens mål är att fram till 2025 minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen med 40 procent från 1990 års nivå. Samtidigt halveras användningen av stenkol. På lång sikt är målet en klimatneutral energiproduktion.

För närvarande pågår ett investeringsprogram på flera hundra miljoner euro. Finlands största pelletspanna som producerar förnybar fjärrvärme färdigställdes på Sundholmen i februari. Helen har redan tidigare världens största värmepumpsanläggning i sitt slag och bygger som bäst en ny värmepumpsanläggning i industriell skala för att kunna öka utnyttjandet av spillvärme ytterligare inom fjärrvärmeproduktionen. I mars beslutade man att investera i att bygga ett jättelikt underjordiskt grottvärmelager på Blåbärslandet i Helsingfors. Investeringen minskar användningen av olja med över en miljon liter per år. 

Helen förbereder en nedläggning av stenkolskraftverket på Hanaholmen och utreder som bäst möjligheterna att bygga tre nya biovärmeverk på olika håll i Helsingfors. I utredningsplanerna för olika alternativ ingår för närvarande områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. 

- Just nu är biomassa det snabbaste och i praktiken enda sättet att ersätta stenkol i stor skala. Det finns emellertid utmaningar i samband med detta, särskilt i Helsingfors där energibehovet nationellt sett är enormt och det är ont om lämpliga platser för energiproduktion. Energiproduktionsvolymerna i Helsingfors är så stora att det är omöjligt att köpa den mängd biomassa som behövs här i hemlandet, utan en betydande del måste importeras. Vid storskalig användning av biomassa måste man också tänka på frågor som gäller tillgång och acceptans, konstaterar enhetschef Janne Rauhamäki som ansvarar för Helens utvecklingsprojekt inom energiproduktionen.

Successiva investeringar med utnyttjande av ny teknik

Helens mål är att investeringarna som syftar till en klimatneutral energiproduktion genomförs i etapper, så att man så effektivt som möjligt kan utnyttja de möjligheter som ny teknik medför och så att fjärrvärmen fortsättningsvis är prismässigt konkurrenskraftig. Målet är att användningen av stenkol inom energiproduktionen helt ska upphöra på 2030-talet.

Helen har presenterat fem lösningar för en klimatneutral framtid:

1. Större roll för stadsborna. Invånarna blir också energiproducenter, när det blir vanligare med lösningar kring solkraft och ellager samt olika hybridsystem inom uppvärmningen.

2. Effektivare återvinning av spillvärme. I framtiden låter vi ingen energi gå till spillo utan återvinner den så bra som möjligt.

3. Behov av flexibilitet. När en betydligt större andel av elmarknaden kommer att bestå av sol- och vindkraft, vars produktion varierar med vädret, behövs det flexibilitet av olika slag inom både produktionen och förbrukningen av energi.

4. Övergång från fossila bränslen till x-ekonomi via bioekonomi. Bioekonomi är en mellanfas vid övergången från fossila bränslen till klimatneutral produktion.

5. Satsningar på forskning, utveckling, utbildning och innovationer.