Nyhet / 12.9.2018

Invånarenkät öppnas om miljökonsekvenserna av Tattarmossens biovärmeverk

Helen utreder möjligheterna att bygga ett biovärmeverk i Tattarmossen i Helsingfors. Som ett led i miljökonsekvensbedömningen för värmeverket görs i september en invånarenkät där man utreder biovärmeverkets påverkan på människor och miljö.

Syftet med biovärmeverken är att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors och öka användningen av förnybar energi.

För det planerade biovärmeverket i Tattarmossen görs en lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB), där man bedömer biovärmeverkets påverkan på människor och miljö. Med hjälp av den invånarenkät som nu genomförs samlar man in viktig information för att kunna bedöma hur levnadsförhållandena och trivseln påverkas för invånarna i området.

Vid konsekvensbedömningen beaktar man också bland annat den respons som inkom på programmet för miljökonsekvensbedömning våren 2018.

I bakgrundsmaterialet till enkäten presenteras kort de preliminära resultaten av konsekvensbedömningarna. En mer omfattande sammanställning av resultaten görs i miljökonsekvensbeskrivningen, som presenteras vid ett öppet möte för allmänheten i november 2018.

Invånarenkäten om projektets miljökonsekvenser är öppen för alla. Enkäten är öppen fram till 25.9.2018.

Helens mål är att ersätta stenkol inom energiproduktionen

Helen planerar att bygga nya biovärmeverk i Helsingfors. Planerna gäller områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. Biovärmeverken ska ersätta användning av stenkol och säkerställa att fjärrvärmen räcker till.

De planerade värmeverken producerar förnybar fjärrvärme och ersätter stenkol i fjärrvärmeproduktionen. Värmeverken drivs med biobränslen från hållbara källor så som pellets och skogsflis. Biovärmeverken byggs i etapper så att man kan ersätta värmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som tas ur drift 2024.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen investerar som bäst i förnybar och mer decentraliserad stadsenergi och biovärmeverken är en del av det omfattande investeringsprogrammet.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet