Nyhet / 31.10.2018

Lassas värmecentral får ny oljecistern

Lassas värmecentral som tryggar värmetillförseln i norra Helsingfors ska förnyas så att den uppfyller EU:s nya krav för utsläppsgränser. Värmecentralens oljecistern förnyas, arbetet inleds i början av november. När den nya oljecisternen är klar kommer man dessutom att byta ut naturgasbrännarna i två pannor.

Vintertid är Helens värmecentral i Lassas den spetsvärmecentral som används mest. Värmecentralen drivs huvudsakligen med naturgas. För att trygga leveranssäkerheten används eldningsolja som reservbränsle för värmecentralens naturgaspannor. Värmecentralen har två naturgaspannor och två oljebrännarpannor med en sammanlagd effekt på 324 MW.

Ändringsarbetena är nödvändiga för att Lassas värmecentral ska uppfylla de nya krav för utsläppsgränser som anges i Europeiska kommissionens industriutsläppsdirektiv (IED = Industrial Emissions Directive) som träder i kraft 1.7.2020.

Ingen tung eldningsolja längre

För att uppfylla de nya utsläppsgränserna tas den ena cisternen för tung eldningsolja ur bruk och den andra görs dubbelmantlad genom att en ny och mindre cistern för lätt eldningsolja installeras inuti den gamla. I fortsättningen kommer enbart lätt eldningsolja att användas som reservbränsle i värmecentralen.

Arbetet med att förnya värmecentralens oljecistern inleds i början av november och blir klart i juni 2019. När den nya oljecisternen är klar byts naturgasbrännarna i två pannor ut under slutet av 2019.

Ändringsarbetena ökar trafiken i värmecentralens omgivning. Alla lyft av utrustning sker dock innanför det inhägnade värmecentralsområdet. När oljecisternen förnyas kan det tidvis förekomma luktolägenheter i området. Dessutom kan byggnadsarbetena ge upphov till buller under dagtid.

Helen Ab beklagar eventuella störningar.

Fakta:

- Lassas värmecentral (Krämarvägen 1, Helsingfors) är en viktig del av Helsingfors fjärrvärmenät och en av de kritiska spetsvärmecentraler som används för att trygga värmedistributionen i norra Helsingfors.

-Värmecentralen drivs huvudsakligen med naturgas, som reservbränsle används olja.

- Anläggningen har två naturgaspannor som togs i drift 1995 och två pannor för tung eldningsolja som togs i drift 1977–1978, pannornas sammanlagda bränsleeffekt är 324 MW.

- Efter ändringsarbetena finns det en cistern på 3 500 m3 för lätt eldningsolja på området.