Nyhet / 22.11.2018

Fjärrvärmen förnyas: Helen vill köpa överskottsvärme av sina kunder

Helen vill köpa överskottsvärme från företag och fastigheter. Genom öppen fjärrvärme ökar man mångfalden i värmeanskaffningen och främjar cirkulär ekonomi samt klimatneutral energiproduktion.

I öppen fjärrvärme utnyttjas fjärrvärmenätet mångsidigare än förut. Fjärrvärme kan produceras på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt effektivare.

Dubbelriktad värmehandel är avsedd för fastigheter, företag och bostadshus som använder Helens fjärrvärme och i sin verksamhet genererar värme som kan utnyttjas i fjärrvärmenätet som sådan. Möjligheterna till handel utreds individuellt i varje enskilt fall.

Exempelvis kan det i industriella aktörers processer uppkomma värme som har tillräckligt hög temperatur och därmed kan utnyttjas direkt. I fastighetsaktie- och bostadsaktiebolag kan det i stället uppkomma lågtempererad värme, som kräver temperaturhöjning innan den kan utnyttjas i fjärrvärmenätet.

– En kund som säljer sin överskottsvärme till Helen förbättrar samtidigt lönsamheten i sina energieffektiviseringsåtgärder, deltar i utsläppsfri uppvärmning av Helsingfors och är med och främjar klimatneutralitet, säger direktör Marko Riipinen på Helen.

– Helen vill utnyttja det befintliga fjärrvärmenätet så effektivt som möjligt. Genom att utnyttja överskottsvärme kan vi minska användningen av fossila bränslen och förbättra energieffektiviteten i vårt energisystem, tillägger Riipinen.

Värmen som Helen köper upp prissätts transparent och jämlikt för alla producenter. Priserna varierar med årstiden och läggs ut på helen.fi

Fakta

  • Med öppen fjärrvärme avses en dubbelriktad värmemarknad där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget.
  • Helen köper värme från objekt där den genererade värmen kan utnyttjas som sådan i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmevattnets temperatur varierar mellan +80 och +115 ºC beroende på årstiden.
  • Värme som uppkommer i en vanlig bostadsbyggnad kan utnyttjas av Helen, om fastigheten har egen värmeproduktionsutrustning så som värmepumpar, med vilka värmen kan förädlas för utnyttjande i fjärrvärmenätet.
  • Helen betalar för värmen enligt en offentlig prissättningsmodell. Inköpspriset på fjärrvärme varierar under året beroende på prissättningsperiod. Priset påverkas av produktionskostnaderna för och efterfrågan på fjärrvärme vid respektive tidpunkt.

 

Kaukolämpö uudistuu: Helen haluaa ostaa asiakkailtaan ylijäämälämpöä

Läs mer om ämnet

Värme