Nyhet / 18.6.2019

Spillvärme från Sköldvik skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov

Vid Nestes och Borealis Polymers produktionsanläggningar i Sköldvik uppkommer betydande mängder lågtempererad spillvärme, som hittills inte har kunnat förädlas för nyttiga ändamål.

Enligt en förstudie som beställts av Neste, Borealis och huvudstadsregionens energibolag är det tekniskt genomförbart att utnyttja spillvärmen inom fjärrvärmeproduktionen. Spillvärmen från Sköldvik skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov, och i en del av de studerade alternativen kan värmen också utnyttjas i Sibbo och Kervo. Det skulle finnas tillgång till ännu mer fjärrvärme, men en begränsande faktor är att värmebehovet är så starkt koncentrerat till vinterperioden.  

I förstudien undersöktes tre alternativ. Det första alternativet var att producera fjärrvärme av spillvärmen i Sköldvik med hjälp av värmepumpar och sedan överföra värmen till huvudstadsregionen längs en fjärrvärmeledning. Det andra alternativet var att överföra lågtempererad spillvärme från Sköldvik till huvudstadsregionen längs en havsvattentunnel och producera fjärrvärme i huvudstadsregionen med hjälp av värmepumpar. Det tredje alternativet var att producera fjärrvärme i Sköldvik med hjälp av värmepumpar och överföra den till huvudstadsregionen längs en fjärrvärmeledning i en tunnel, vilket skulle ge möjlighet att också använda tunneln för andra ändamål.  

Förstudien visade att värmeproduktionskostnaderna och projektets lönsamhet är starkt beroende av hur stora investeringar som krävs, priset på elen som driver värmepumparna samt elskattens storlek. Värmepumpar som utnyttjar spillvärme och är kopplade till fjärrvärmesystem hör för närvarande till den högsta elskatteklassen, vilket betydligt höjer priset på fjärrvärme som producerats av spillvärme. Om projektet förverkligas är det fråga om omfattande byggnadsarbeten, och enligt förstudien skulle värmeleveranserna kunna inledas tidigast 2025.  

Härnäst bedömer parterna förutsättningarna för att gå vidare till följande utredningsfas i projektet. Beslut om en fortsättning på projektet fattas före utgången av 2019.  

Förstudien finansierades av Neste Abp, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Helen Ab, Vanda Energi Ab, Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab och Kervo Energi Ab. Förstudien genomfördes av Neste Engineering Solutions Oy tillsammans med Gaia Consulting Oy.