Nyhet / 3.6.2019

Stadsraffinaderi utvecklas i Nordsjö

Helen, Lassila & Tikanoja och VTT har som mål att utnyttja material och energi i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi.


Stadsraffinaderiet ska förädla produkter med hög förädlingsgrad av biomassa och material som är svåra att återvinna. På så sätt blir stadens materialkretslopp effektivare. Stadsraffinaderiet är ett steg från slit-och-släng-kultur mot kretsloppssamhälle, vilket behövs i kampen mot klimatförändringen.

Världen har ett akut behov av kretsloppssystem där råvaror och material kan återanvändas och produktionen av fossila bränslen minska. Vid återvinning samt inom skogsskötsel och jordbruk uppkommer fortsättningsvis stora materialflöden som ännu inte kan utnyttjas och återanvändas tillräckligt bra.

Under nästa årtionde är det meningen att Helen, Lassila & Tikanoja och VTT tillsammans ska bygga ett nya generationens Stadsraffinaderi, som förädlar bioprodukter och bioråvaror med hög förädlingsgrad av de här materialen.

Den teknik som används i Stadsraffinaderiet är förgasning, genom vilken kolet kan bindas i nya produkter. Raffinaderiet kan också bli en forskningsplattform för framtidens tekniklösningar, exempelvis användning av koldioxid som råvara.

 – Stadsraffinaderiet för återvinningen och den cirkulära ekonomin till en ny nivå. Den kommande anläggningen ska tillverka råvaror, kemikalier och näringsämnen med hög förädlingsgrad och på så sätt göra materialkretsloppet effektivare, säger PR-direktör Jorma Mikkonen på Lassila & Tikanoja.

Spillvärmen som uppkommer vid förädlingsprocessen utnyttja

 Vid bioraffinaderiprocessen uppkommer också värme som biprodukt. I Stadsraffinaderiet tas värmen till vara och utnyttjas genom att styra den till fjärrvärmenätet och vidare till uppvärmning av bostäder. På så sätt främjar raffinaderiet inte bara ett bättre materialkretslopp utan också ett hållbarare energisystem.

– Cirkulär ekonomi behövs för att vi ska nå klimatmålen. Stadsraffinaderiet för oss mot en ekonomi där kolets kretslopp är slutet och förbränning av kol för energi hör till det förgångna. Helen har också ett starkt kunnande inom återvinning av spillvärme, säger Maiju Westergren, som är ansvarig direktör för hållbarhet och samhällsrelationer på Helen.

Fler partner välkomnas med

Stadsraffinaderiet ska enligt planerna bli en miljö där lösningar kring cirkulär ekonomi och bioenergi kan utvecklas sektorsövergripande. Därför välkomnas olika aktörer med.

– För att staden ska få full nytta av raffinaderiet hoppas vi få med olika aktörer och idéer till möjliga råvaror och förädlade slutprodukter. Raffinaderiet erbjuder möjligheter för företag som söker nya lösningar och verksamhetssätt för att bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger Jussi Manninen, som är direktör för VTT:s affärsområde naturresurs- och miljölösningar. 

Helen, Lassila & Tikanoja och VTT har som mål att Stadsraffinaderiet ska bli en lösning som kan exporteras och som stärker Finlands ställning som expert inom cirkulär ekonomi. För närvarande är produktionsanläggningen i demonstrationsfasen och avsikten är att höja produktionseffekten längre fram.

Stadsraffinaderiet i ett nötskal

  • I Stadsraffinaderiet förädlas nya produkter med hög förädlingsgrad ur stadens rejektflöden.
  • Som råvara används biomassa från jord- och skogsbruk samt material som inte duger till mekanisk återvinning.
  • Stadsraffinaderiets förädlingsteknik är förgasning, som håller kolet i produkterna i ett slutet kretslopp och inte släpper ut det i atmosfären i form av koldioxid.
  • Slutprodukterna är råvaror för industrins behov, så som drivmedel eller återvunnen plast för plastindustrins behov.
  • Vid bioraffinaderiprocessen uppkommer alltid värme som biprodukt. I Stadsraffinaderiet tas värmen till vara och utnyttjas genom att styra den till fjärrvärmenätet.
  • Anläggningens produktionseffekt blir i demonstrationsfasen 5 megawatt (MW). Avsikten är att höja produktionseffekten så att nästa steg blir en anläggning i kommersiell skala.