Nyhet / 27.4.2020

Delårsöversikt för Helenkonsernen januari-mars 2020

Den milda vintern minskade omsättningen, coronakrisens följder märks i Helens affärsmiljö

Det första kvartalet av 2020 har varit exceptionellt på många sätt. Den sällsynt milda vintern minskade värmeförsäljningen medan coronakrisen påverkade elöverföringen särskilt i mars: I Helsingfors minskade elförbrukningen med hela 15 %, när tjänstesektorn stängdes ner. Totalt minskade elöverföringen med 4 % under början av året. Helen fortsätter att förnya sin affärsverksamhet i enlighet med den strategi som fastställdes för ett år sedan. Helen fortsätter också att investera i klimatneutralitet.

– I Finland är energiindustrin en betydande investerare, trots coronakrisen. Helens mål är klimatneutralitet år 2035. Under coronakrisen säkerställer vi som ett led i Finlands försörjningsberedskap att det finns tillräckligt med el, värme och kyla att tillgå. Som en ansvarstagande aktör vill vi också säkerställa att de av våra kunder som befinner sig i en svår situation klarar de exceptionella tiderna: vi är beredda att förhandla om förlängning av betalningstiderna. Trots det exceptionella läget främjar vi projekt genom vilka vi bygger en klimatneutral framtid, och sysselsätter både finska och internationella företag. De investeringsbeslut på sammanlagt 300 miljoner euro som vi fattade under början av året gör att vi kan minska användningen av stenkol snabbare än beräknat, säger Juha-Pekka Weckström, som tillträdde som VD för Helen Ab 14.2020.  

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Från och med ingången av 2020 började Helen rapportera omsättningen och anskaffningen av el till fulla belopp. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande tidsperiod föregående år.

JANUARI–MARS 2020

 • Koncernens resultat försämrades jämfört med föregående år. Omsättningen minskade till 367 miljoner euro (437 miljoner euro) och rörelsevinsten var 83 miljoner euro (90 miljoner euro). En bidragande orsak till den minskade omsättningen var att början av året var ytterst varm, vilket minskade produktionsvolymen för fjärrvärme. Affärsverksamhetens relativa lönsamhet förbättrades på grund av framgångsrika åtgärder på elmarknaden, men den lägre omsättningen försämrade den absoluta lönsamheten.
 • Den milda början på året minskade värmeförsäljningen med 15 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 2 313 GWh (2 708 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 22 % till 1 984 GWh (2 540 GWh).
 • Försäljningen av fjärrkyla ökade med 9 % till 29 GWh (26 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 4 % till 1 169 GWh (1 215 GWh).

KONCERNENS NYCKELTAL

  1-3/2020 1-3/2019  Förändring
Omsättning, MEUR 367 437 -16%
Rörelsevinst, MEUR 83 90 -8%
Rörelsevinst, % 22.5 20.5 10%
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 78 86 -9%
Investeringar, MEUR 15 10 45%
Soliditetsgrad, % 78 76 3%
Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån) % 5.5 5.4 2%
Antal anställda 31.3 975 933 5%
Balansomslutning, MEUR 2759 2767 0%

BETYDANDE HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS

Energimarknaden och klimatneutralitet

 • Helen snabbar upp ersättandet av stenkol och bygger ett biovärmeverk i Nordsjö. Att biovärmeverket tas i drift ett år tidigare ger möjlighet att delvis upphöra med användningen av stenkol redan tidigare än planerat. Investeringens värde är cirka 260 miljoner euro.
 • Helen investerar mer i utnyttjande av spillvärme: Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning i Sörnäs får en ny värmepump som redan är den sjunde i ordningen. Den nya pumpen är veterligen världens största och två gånger större än de övriga värmepumparna i anläggningen. Investeringen ersätter 10 % av värmeproduktionen vid Sundholmens kraftverk och ger möjlighet att minska användningen av stenkol tidigare än planerat också för Sundholmens del. Investeringens värde är cirka 30 miljoner euro.
 • Helen sålde sin naturgasaffärsverksamhet till Suomen Kaasuenergia Oy 31.12.2019. Affären hade ingen inverkan på personalen.
 • Spillvärmeprojektet i Sköldvik går vidare till lönsamhetsutredningsfasen. Om projektet förverkligas täcker det en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov.
 • Helen ökar värmehandeln med Vanda Energi: Utbyggnaden av Vanda Energis avfallskraftverk ger klimatneutral värme också till Helsingfors.
 • Naturgasmarknaden öppnades vid årsskiftet. I och med det kan Helens naturgasanskaffning göras mångsidigare.

Kundlösningar och tjänster

 • Laddningsnätverket för elbilar växer i Helsingfors: Helen levererar 33 nya laddstationer för elbilar till 8 platser i anslutning till Helsingfors ishallar och Urheiluhallit Oy:s verksamhetsställen.
 • Högholmen värms nu med noll utsläpp. Djurgården valde Cirkulär värme från Helen, som är en helt utsläppsfri värmeproduktionsform som recirkulerats från spillvärme.
 • Enligt en undersökning som Helen låtit utföra skulle 53 % av helsingforsarna välja grön fjärrvärme. Inte många vet att alla har möjlighet att byta – även lägenhetskunder.
 • Leanheat och Helen inledde samarbete. Leanheats lösning som bygger på artificiell intelligens kompletterar Helens tjänst Fastighetsvakten, som med hjälp av data från sensorer ger instruktioner om hur uppvärmningen kan justeras till idealisk nivå. Den nya egenskapen hjälper till att minska klimatutsläppen på ett effektivt sätt, eftersom den artificiella intelligensen automatiskt optimerar uppvärmningen.

Helens VD Pekka Manninen gick i pension våren 2020. Juha-Pekka Weckström tillträdde som ny VD 1.4.2020.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Elpriset sjönk kraftigt under början av året, liksom även priserna på andra energinyttigheter. Orsakerna är framför allt den ytterst goda vattenkraftssituationen, den varma vintern samt coronaviruset. Efterfrågan på el minskade under början av året och toppförbrukningssituationerna uteblev.  

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Fjärrvärmens prismässiga konkurrenskraft är fortsatt god; investeringarna i klimatneutralitet gör att fjärrvärmen är konkurrenskraftig och attraktiv även i framtiden.  

Utsikterna för utvecklingen av marknadspriset på el är låga. Detta har betydande inverkan på den förväntade avkastningen på elproduktionsinvesteringarna och vår bedömning är att det kommer att fördröja projektstarterna.  

Naturgasmarknaden öppnades för konkurrens från och med 2020. Bedömningen är att naturgasens konkurrenskraft kommer att bli bättre när marknaden öppnas.  

Finlands regering meddelade vid ett klimatmöte i början av februari att man kommer att gå vidare med energibeskattningen i enlighet med regeringsprogrammet. Ur Helens synvinkel var de centrala vägvalen följande: skatterna höjs på kombinerad el- och värmeproduktion och på uppvärmningsbränslen, och värmepumpar och datorhallar som genererar värme till fjärrvärmenätet överförs till den lägre skatteklassen II. Skatten på kombinerad el- och värmeproduktion och på uppvärmningsbränslen höjs från och med ingången av 2021. Skattehöjningens kostnadseffekt är flera miljoner euro, vilket direkt kommer att påverka kundernas värmeräkningar. Att värmepumpar flyttas till en lägre skatteklass är en positiv sak och gör det betydligt lönsammare att utnyttja spillvärme. Förändringen kräver harmonisering med EU-lagstiftningen, och som det nu ser ut hinner skatteändringen inte genomföras från och med ingången av 2021 så som ursprungligen var tänkt.  

I början av 2019 lade EU-kommissionen fram nya ambitiösa mål för Europas klimat-, energi- och miljöpolitik. Green Deal, den europeiska gröna given, tar upp många frågor som gäller klimatet, och nya lagförslag är att vänta. Som ett av de största initiativen presenterade kommissionen i början av mars en klimatlag, där man strävar efter att som ett bindande mål göra EU klimatneutralt senast år 2050 och samtidigt skärpa utsläppsmålet för år 2030 från nuvarande 40 procent till 50–55 procent. Helens eget mål för klimatneutralitet är år 2035, och skärpningen av utsläppsmålet innebär ingen betydande förändring i Helens egen utsläppsstig.  

I enlighet med den nya strategin som fastställdes i fjol svarar Helen på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet och bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kunderna och övriga intressentgrupper för att bygga en klimatneutral framtid. Arbetet med att lösa klimatutmaningen fortsätter oavsett coronaepidemin – energiindustrin har en viktig roll inte bara i försörjningsberedskapen i fråga om energi, utan också som en betydande investerare.  

Resultatet för 2020 väntas landa på en lägre nivå än föregående år. Resultatutsikterna försvagas dels av den varma början av året, dels av utvecklingen av marknadspriset på el samt osäkerheten i fråga om den ekonomiska utvecklingen i coronakrisens spår.

Ladda ner Helens delårsöversikt (på finska)

Läs mer om ämnet

Företag