Nyhet / 16.4.2020

Helen fortsätter att investera i klimatneutralitet: Helsingfors får en ny värmepump som blir en av världens största och som ger möjlighet att snabbare minska användningen av stenkol

Helen förstorar värme- och kylanläggningen under Katri Valas park i Sörnäs med en ny värmepump, som redan är den sjunde i ordningen. Investeringen är den första som ska ersätta användningen av stenkol vid Sundholmens kraftverk: den nya värmepumpens effekt motsvarar t.o.m. över 10 % av Sundholmens värmeeffekt.

Katri Valas anläggning utnyttjar spillvärme från renat avloppsvatten för värmeproduktion. Anläggningens värmeåtervinning effektiviseras som bäst, vilket ger möjlighet att utnyttja spillvärme i högre grad än förut samt att använda nya, stora värmepumpar. För närvarande byggs en ny sjätte värmepump i anläggningen, och nu har Helen fattat beslut om ytterligare en sjunde värmepump, som blir en av världens största. Genom investeringen kan värme produceras klimatneutralt i Helsingfors under hela sommarsäsongen. 

- Målet är att ta i drift den nya, sjunde värmepumpen redan 2023. Det betyder att Helen kan börja minska användningen av stenkol i ett tidigare skede också vid Sundholmens kraftverk. För Hanaholmens del har besluten ju fattats redan tidigare: Hanaholmens värmeproduktion ersätts med ett biovärmeverk i Nordsjö, värmepumpar, lagring av energi samt värmehandel med Vanda Energi. Helens mål om klimatneutralitet är nu ännu närmare, säger Juha-Pekka Weckström, som tog över som VD för Helen i början av april. 

Behovet av fjärrkyla i Helsingfors fortsätter att öka när nya kundrelationer kommer till. Tack vare den nya värmepumpen kan Helen också öka produktionen av kyla.

Världens största värmepump

Helens mål är klimatneutralitet år 2035. Värmepumpen har en viktig roll i uppfyllandet av det här målet, och Helen har gjort stora satsningar på återvinning av spill- och överskottsvärme. Värme- och kylanläggningen under Esplanaden togs i drift 2018, och i Nordsjö byggs som bäst en ny havsvattenvärmepump som tas i drift 2022.  

Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning är Helens första värmepumpsinvestering från 2006. I de underjordiska grottorna har man reserverat plats för utbyggnad, vilket gör det möjligt att bygga fler värmepumpar. 

- Helens värmepumpar är av tradition stora, men den här nya värmepumpsinvesteringen slår alla rekord. Effektmässigt är värmepumpen veterligen världens största som används för att producera fjärrvärme och fjärrkyla ur renat avloppsvatten, beskriver projektchef Mikko Kaartinen.

Helen avstår från stenkol snabbare

Avsikten är att Hanaholmens kraftverk ska överföras till reservdrift under uppvärmningssäsongen 2022–2023, då det nya biovärmeverket i Nordsjö står färdigt. Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Hanaholmens värmeproduktion ersätts dels med biovärmeverket och dels med värmeåtervinning med värmepumpar, lagring av energi samt värmehandel med Vanda Energi.  

Sundholmen förblir ett energiproduktionsområde och målet är att senast 2029 ersätta stenkolet med en lösning som inte baserar sig på förbränning. Den nya värmepumpsinvesteringen är det första steget mot att ersätta stenkolsanvändningen på Sundholmen, och ger möjlighet att minska användningen av stenkol i snabbare takt än planerat. Fortfarande pågår flera utredningar om olika lösningar för att ersätta stenkolsanvändningen på Sundholmen, t.ex. geotermisk värme, värme från havsvattnet samt utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i Borgå för uppvärmning i hela huvudstadsregionen.

Fakta:

Den nya värmepumpsinvesteringen

  • Målet är att ta i drift den nya, sjunde värmepumpen i Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning redan 2023.       
  • Värmepumpen har en fjärrvärmeeffekt på 32 MW och en kyleffekt på 21,5 MW. 
  • Genom investeringen ökar värmeeffekten i Katri Valas värmepumpsanläggning till sammanlagt 155 MW och kyleffekten till sammanlagt 103,5 MW.      
  • Värmepumpens storlek: längd 22,5 meter, höjd 7 meter och bredd 11 meter. Värmepumpen är en av världens största.
  • Helen utnyttjar befintligt underjordiskt utrymme, som förstoras i nödvändig utsträckning.

Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

  • Världens största värmepumpsanläggning som producerar fjärrvärme och fjärrkyla i samma process.  
  • Ligger i ett grottsystem under Katri Valas park i Sörnäs i Helsingfors.
  • Helens första värmepumpsinvestering: i drift ända sedan 2006.       
  • Anläggningens nuvarande effekt: värme 123 MW, kyla 82 MW, efter investeringen: värme 155 MW, kyla 103,5 MW.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet