Nyhet / 20.1.2020

Spillvärmeprojektet i Sköldvik går vidare – täcker en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov om det förverkligas

Neste och Borealis som är verksamma i Sköldvik lät i början av 2019 i samarbete med energibolagen i huvudstadsregionen göra en förstudie av möjligheterna att utnyttja spillvärme från Sköldvik inom fjärrvärmeproduktionen. Spillvärmeprojektet går nu vidare till lönsamhetsberäkningsfasen. Enligt preliminära uppskattningar skulle projektet kosta 700–1 000 miljoner euro om det förverkligas. Spillvärmen från Sköldviks fabriksområde i Borgå skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av fjärrvärmenätens värmebehov i hela huvudstadsregionen, och värme skulle också kunna levereras till Kervo och Sibbo.

Under lönsamhetsberäkningsfasen som beräknas ta ett halvt år fokuserar man på en ingående teknisk-ekonomisk analys, och med utgångspunkt i resultaten av den kan sedan ett separat investeringsbeslut fattas senast under 2021. Byggnadsarbetena skulle kunna inledas 2023 och värmeleveranserna från Borgåfabrikerna till huvudstadsregionens fjärrvärmenät tidigast 2025.

I projektet medverkar Neste, Helen, Borealis, Fortum och Kervo Energi.

I Sköldvik uppstår för närvarande spillvärme motsvarande cirka 1 000 megawatt (ett stort kärnkraftverk). Möjligheterna att utnyttja hela den här värmemängden begränsas dock av att värmebehovet så starkt är koncentrerat till vinterperioden.

”Vid sidan av trafiken och elförbrukningen är utsläppen från uppvärmningen fortfarande betydande i huvudstadsregionen. Genom att utnyttja spillvärme från Sköldvik skulle vi kunna ta ett stort kliv mot klimatneutral fjärrvärme i hela huvudstadsregionen. Om projektet förverkligas skulle det ha en betydande roll i uppnåendet av Finlands regerings klimatmål. Dessutom skulle projektet höja sysselsättningen med över 4 000 årsverken om det förverkligas” säger Timo Piispa, direktör för Fortums uppvärmnings- och kylningsverksamhet och Janne Rauhamäki, chef för Helens enhet Utvecklingsprojekt.

Genomförandet av projektet beror i hög grad på hur stora investeringar som krävs samt hur spillvärme och värmepumpar behandlas i beskattningen. Värmepumpar som utnyttjar spillvärme och är kopplade till fjärrvärmesystem hör för närvarande till den högsta elskatteklassen, vilket betydligt höjer priset på fjärrvärme som producerats av spillvärme.

”Den gemensamma förhoppningen för hela Sköldviks industriområde är att spillvärmen från företagen i området ska kunna tas till vara. Både Neste och Borealis har ambitiösa strategier för att minska utsläppen dels från sina kunder och dels från sin egen verksamhet. Att utnyttja spillvärmen skulle innebära betydande klimatfördelar för huvudstadsregionen och öka energieffektiviteten i Sköldviks industriområde”, säger Marko Pekkola, direktör för Nestes enhet Oljeprodukter och Salla Roni-Poranen, VD för Borealis Polymers Oy.