Nyhet / 3.3.2020

Helen påskyndar ersättandet av stenkol

Som en del av en klimatneutral framtid bygger Helen ett biovärmeverk i Nordsjö, som kommer att vara unikt i fråga om energieffektiviteten och där spillvärme från rökgaser utnyttjas på ett aldrig tidigare skådat sätt. Att biovärmeverket tas i drift ett år tidigare ger möjlighet att delvis upphöra med användningen av stenkol tidigare än planerat. Investeringen bedöms inte ha någon inverkan på fjärrvärmepriset.

Helens mål är att vara klimatneutralt år 2035, användningen av stenkol upphör successivt redan tidigare. Hanaholmens kraftverk stängs före utgången av år 2024, och dess värmeproduktion ersätts genom återvinning av värme med värmepumpar, lagring av energi samt ett biovärmeverk som byggs i Nordsjö och som det nu fattats investeringsbeslut om. Biovärmeverket behövs för att trygga värmebehovet i Helsingfors också under den kalla årstiden. På Sundholmen ersätts stenkolet senast 2029.  
Byggandet av biovärmeverket i Nordsjö startar i vår med schaktningsarbeten, och det egentliga byggandet kommer i gång under hösten 2020. Målet är att värmeverket ska vara i drift under uppvärmningssäsongen 2022 - 2023, alltså ungefär ett år tidigare än planerat.
– Att biovärmeverket i Nordsjö tas i drift tidigare gör att Hanaholmens kraftvärmeverk kan bli ett reservkraftverk redan under 2023, alltså tidigare än planerat. För att trygga värmetillgången också under den kalla vinterperioden behövs det fortfarande biobränslen för att ersätta Hanaholmens värmeproduktion. För Sundholmen letar vi efter andra lösningar, säger VD Pekka Manninen på Helen.
 
Helen fortsätter med sina investeringar i storskalig återvinning av energi med hjälp av värmepumpar, och har också projekt som går ut på lagring av värme. Likaså utreds möjligheterna att utnyttja geotermisk värme, och på lite längre sikt exempelvis små modulära kärnkraftverk. På Sundholmen är målet i första hand att ersätta stenkolet med lösningar som inte baserar sig på förbränning.

SPILLVÄRMEN ÅTERVINNS TVÅ GÅNGER

Det nya biovärmeverket ska bli så flexibelt som möjligt även med tanke på framtida lösningar. Vid planeringen och dimensioneringen av anläggningen har man på ett mångsidigt sätt beaktat exempelvis möjligheten att använda olika slags bränslefraktioner. Också i värmeöverföringsförbindelserna beaktas den fortsatta utvecklingen av energiproduktionsområdet i Nordsjö.  
Som huvudbränsle i biovärmeverket används skogsflis, som är en biprodukt från skogsbruket och som annars inte kan utnyttjas. Bränslet är hållbarhetscertifierat, eller också övervakas ursprunget på annat sätt.  
I biovärmeverkets energieffektivitet utnyttjas en anläggning för värmeåtervinning ur rökgaser samt absorptionsvärmepumpar.  
– Efter förbränningsprocessen leds rökgaserna till värmeåtervinningsanläggningen och därifrån vidare till separata absorptionsvärmepumpar. På så sätt utnyttjar vi bränslet så effektivt som möjligt, och tack vare den dubbla värmeåtervinningen är temperaturen på rökgaserna som leds ut i skorstenen bara 10-20 grader, säger projektledare Antti Saikkonen på Helen.
Fakta:
  • Helens mål är att vara klimatneutralt år 2035.
  • Helen upphör successivt med användningen av stenkol. Hanaholmens kraftverk stängs före utgången av år 2024, men kan bli ett reservkraftverk redan tidigare, beroende på när biovärmeverket i Nordsjö tas i drift. Sundholmen förblir ett energiproduktionsområde och målet är att ersätta stenkolet med lösningar som inte baserar sig på förbränning. För Sundholmens del har ännu inga investeringsbeslut fattats.
  • Ersättande produktion har redan byggts och är under byggnad, investeringar har särskilt gjorts i värmepumpar: Under Esplanaden togs en helt ny värmepumpsanläggning i drift sommaren 2018, Katri Valas värmepumpsanläggning förstoras och i Nordsjö byggs en ny värmepump som utnyttjar värme ur havsvattnet.
  • Helen investerar också i lagring av värme: I de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet byggs som bäst ett grottvärmelager.
  • Biovärmeverket i Nordsjö behövs för att trygga värmebehovet i Helsingfors också under den kalla årstiden.
  • Biovärmeverket i Nordsjö har en planerad storlek på 260 MW. Huvudbränslet är skogsflis.
  • Biovärmeverkets andel av Helens bränsleförbrukning är cirka 15 %.
  • Projektets investeringsvärde är cirka 260 miljoner euro.
  • Användningen av biovärmeverket inom fjärrvärmeproduktionen bedöms inte ha någon inverkan på fjärrvärmepriset.