Nyhet / 9.8.2021

Energiomvälvningen tar fart, Helen utreder om klimatneutralitetsmålet 2030 kan nås fem år i förtid

Den starka uppgången i Helens omsättning fortsatte, men resultatet tyngdes fortsättningsvis av de kraftigt ökade kostnaderna för energianskaffning och utsläppsrätter. Den stegrade kostnadsnivån påverkar i hög grad också kundernas energipriser. De stora förändringsprojekten och projekten inom klimatneutral produktion avancerade enligt planerna och främjar en ökning av ekonomiskt rationell, utsläppsfri energiproduktion. Elavtalen för hushåll och småföretagskunder fortsätter att öka och antalet kunder är rekordstort, cirka 590 000. Utsläppen har minskat med 8 % sedan fjolåret.

– Det är viktigt att komma ihåg att Helen är verksamt på en öppen marknad, och världsmarknadspriserna påverkar vår verksamhet. Prisuppgången på bränslen och utsläppsrätter berör inte enbart Helsingfors. Det är fråga om ett globalt fenomen som har satt fart på energiomvälvningen. På Helen har vi redan kommit långt med omläggningarna av produktionen och vi fortsätter att bygga en klimatneutral framtid genom många olika metoder. Digitaliseringen har en nyckelroll inom såväl produktionen som kundlösningarna. Vi skaffade mer utsläppsfri elproduktion genom att köpa Loistes aktier i Industrins Kraft, och började borra Helsingfors första borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Byggandet av en unik hybridanläggning som blir en av landets största avancerar med god fart i Nordsjö. I anläggningen kombineras bioenergi och värmepumpar på ett nytt sätt. Det kan hända att Helen når sitt mål om klimatneutralitet 2030 fem år i förtid, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande tidsperiod föregående år.

Juli–september 2021

 • Koncernens omsättning ökade jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen uppgick till 195 miljoner euro (169 mn euro). Rörelsevinsten steg till 19 miljoner euro (15 mn euro). Det högre marknadspriset på el och det högre kostnadsbaserade priset på fjärrvärme gjorde att omsättningen ökade trots att elförsäljningsvolymen minskade. Den minskade försäljningen av el till partimarknaden var av central betydelse för nedgången i försäljningsvolymen.
 • Värmeförsäljningen ökade med 13 % från föregående år till 672 GWh (595 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 32 % till
  730 GWh (1 072 GWh).
 • Försäljningen av kyla ökade med 28 % till
  83 GWh (65 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 7 % till
  1 021 GWh (953 GWh).

Januari–september 2021

 • Koncernens omsättning ökade märkbart jämfört med motsvarande period året innan, men rörelsevinsten minskade betydligt på grund av kraftigt höjda kostnader. De högre bränslekostnaderna, punktskatten på fossila bränslen och prishöjningarna på utsläppsrätter försämrar resultatet avsevärt.
 • Omsättningen uppgick till 827 miljoner euro (746 mn euro). Rörelsevinsten uppgick till 93 miljoner euro (120 mn euro).
 • Värmeförsäljningen ökade med 14 % från föregående år till 4 623 GWh (4 072 GWh).
 • Den totala elförsäljningen minskade med 8 % till 4 003 GWh (4 357 GWh).
 • Försäljningen av kyla ökade med 21 % till
  172 GWh (142 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 7 % till
  3 249 GWh (3 042 GWh).

Koncernens nyckeltal

  7-9/
2021
7-9/
2020
Förändring 1-9/
2021
1-9/
2020
Förändring
Omsättning, MEUR 195 169 15 % 827 746 11 %
Rörelsevinst, MEUR 19 15 29 % 93 120 -22 %
Rörelsevinst, % 9,6 8,6 13 % 11,3 16,0 - 30 %
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 16 8 92 % 82 102 - 20 %
Investeringar, MEUR 77 30 156 % 175 75 132 %
Soliditetsgrad, % - -   76 78 - 2 %
Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån) % - -   4,5 5,4 -17 %
Antal anställda 30.9 - -   1020 990 3 %
Balansomslutning, MEUR - -   2795 2712 3 %

Betydande händelser i juli–september

Energimarknaden och klimatneutralitet

 • I början av september inleddes borrningen av Helsingfors första medeldjupa borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Geovärmeanläggningen i Brunakärr är Helens pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och andra tekniska lösningar för nya geovärmeobjekt.
 • Helen investerar i sitt största ellager som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3. Ellagrets effekt är 5 MW och energikapaciteten 10 MWh. Ellagret, som motsvarar cirka 200 elbilsbatterier, är det andra i Finland som placeras i anslutning till en vindpark, och till energikapaciteten är det ett av landets största.
 • Helen ökar sin andel av kärnenergin som produceras i Olkiluoto. Helens dotterbolag Oy Mankala Ab köpte Loistekoncernens aktier i Industrins Kraft Abp (TVO) i juli. Köpet av Loistekoncernens aktier ger Helen mer utsläppsfri el i fortsättningen.

Kundlösningar och tjänster

 • Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla när det står färdigt – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem. Tillsammans med Caverion och YIT ingick Helen ett intentionsavtal om byggande av ett nytt issportcenter.
 • Appen Oma Helens datasäkerhet förbättras tillsammans med datasäkerhetsleverantören Fraktal och tre gymnasieelever. Tre gymnasieelever som hackade in sig i studentskrivningssystemet fick sommarjobb på Fraktal för att också undersöka hur datasäker Helens app är.
 • Glassfabriken 3 Kaverin Jäätelö i Helsingfors hakade på solpanelsboomen, som syns som en kraftig topp i Helens försäljningsstatistik. På glassfabrikens tak byggdes ett solkraftverk, fabriken hade redan tidigare valt utsläppsfri Cirkulär värme från Helen som uppvärmningssätt.

Utsikter för framtiden

Energiomvälvningen går allt snabbare både globalt och i Finland. Priserna på nyttigheter för fossil produktion har stigit kraftigt, vilket har gjort fjärrvärmeproduktionen betydligt mindre lönsam. Den kraftiga prisuppgången på utsläppsrätter har likaså fortsatt. Utsläppsmarknadsmekanismen styr nu kraftigt utvecklingen i riktning mot investeringar i klimatneutralitet och förbättrar dessas lönsamhet jämfört med fossil produktion. Värt att notera är att det energipris som tas ut av kunderna för fjärrvärmen i dagens läge till 46 % utgörs av punktskatter och utsläppsrättsavgifter.

Målet om klimatneutralitet 2030 och noll utsläpp 2040 i Helsingfors nya stadsstrategi ligger i linje med Helens planer, och Helen har förbundit sig till stadens mål. Det är fint att man i stadsstrategin också satte upp mål för eldriven trafik – det öppnar en ypperlig möjlighet för Helen att främja elbilism ännu kraftfullare än hittills.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Elpriset har varit fortsatt högt under hösten och har blivit ett samtalsämne i hela Europa. Prisändringar på el- och värmemarknaden är normala fenomen, men just nu tillspetsas marknadsförändringarna av att gasreserverna och vattenmagasinen är på låg nivå samtidigt som efterfrågan på energi har ökat då världsekonomin återhämtar sig från covidkrisen.

Helen har gjort betydande investeringar i förnybar och utsläppsfri värme- och elproduktion under de senaste åren, och arbetet fortsätter i en rad projekt och studier. Här på Helen ser vi småskalig kärnkraft som en särskilt intressant möjlighet.

För Helen innebär energiomvälvningen och klimatneutraliteten inte bara investeringar utan också nya affärsmöjligheter. Vi studerar dessa närmare exempelvis i fråga om väteekonomi.

Rationella energiinvesteringar förutsätter långsiktigt politiskt beslutsfattande. Bland annat har en ändring av skatteklassen för värmepumpar stor betydelse; den här ändringen är en nödvändig förutsättning för att det ska vara lönsamt att investera i klimatneutralitet.

Resultatet för 2021 väntas landa på en klart lägre nivå än året innan. De högre bränslekostnaderna, punktskatten på fossila bränslen och prishöjningarna på utsläppsrätter försämrar resultatutsikterna.

Läs mer om ämnet

Helen