Nyhet / 9.8.2021

Investeringarna i klimatneutralitet konkretiseras: Hanaholmens kraftverk stängs tidigare än väntat, utsläppen har minskat betydligt redan i dag

Helens omsättning fortsatte sin starka tillväxt, men resultatet tyngdes av de alltjämt ökande kostnaderna för utsläppsrätter, bränslen och energianskaffning. De betydande förändringsprojekten och projekten för klimatneutral produktion fortskred som planerat, och tack vare dem kan Hanaholmens kolkraftverk stängas nästan två år i förtid. 

För investeringar i klimatneutralitet har sammanlagt en miljard euro reserverats, och en tredjedel av investeringsbesluten har redan fattats. Jämfört med föregående år har investeringarna fördubblats. Trenden för utsläppen är redan i dag sjunkande och påverkas i hög grad inte bara av vädret utan även av de redan genomförda investeringarna i klimatneutral produktion.

- Vi har gjort mycket arbete och stora investeringar i produktion av förnybar och utsläppsfri värme- och elproduktion. Tack vare detta kan vi stänga Hanaholmens kolkraftverk tidigare än planerat, redan våren 2023. Helen har expertis och vilja att påverka energiomställningen och hitta lösningar på hur man kan bekämpa klimatförändringen. Klimatarbetet görs också tillsammans med kunderna: vi har sålt en betydande andel av produktionen från den snart färdigställda vindparken Lakiakangas till Sponda. Vårt kundantal fortsätter att växa starkt i alla kundsegment, och antalet elavtalskunder är redan nästan 585 000 privathushåll, säger Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Helen-koncernen består av moderbolaget Helen Ab samt dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy. Som nya dotterbolag rapporteras också Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande period föregående år.

April-Juni 2021

 • Koncernens omsättning ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen uppgick till 224 miljoner euro (210 miljoner euro). Rörelsevinsten minskade till 12 miljoner euro (22 miljoner euro). Prisuppgången på elmarknaden och höjningen av det kostnadsbaserade fjärrvärmepriset gjorde att omsättningen steg trots minskad försäljningsvolym. Högre bränslekostnader och punktbeskattningen av fossila bränslen samt prishöjningen på utsläppsrätter försvagar resultatet avsevärt. 
 • Försäljningen av värme minskade med 5 % från föregående år och uppgick till 1 101 GWh (1 164 GWh). 
 • Den totala elförsäljningen minskade med 18 % och uppgick till 1 069 GWh (1 301 GWh).
 • Försäljningen av kyla minskade med 13 % och uppgick till 65 GWh (75 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 9 % och uppgick till 1 101 GWh (920 GWh). 

Januari-Juni 2021

 • Koncernens omsättning ökade betydligt jämfört med motsvarande period föregående år, men rörelsevinsten minskade märkbart på grund av den betydande kostnadsökningen. Omsättningen uppgick till 632 miljoner euro (576 miljoner euro). Rörelsevinsten uppgick till 74 miljoner euro (105 miljoner euro). 
 • Försäljningen av värme ökade med 14 % från föregående år och uppgick till 3 950 GWh (3 477 GWh).
 • Försäljningen av el var oförändrad och uppgick till 3 294 GWh (3 285 GWh). 
 • Försäljningen av kyla ökade med 15 % och uppgick till 89 GWh (77 GWh).
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 7 % och uppgick till 2 228 GWh (2 089 GWh).

Koncernens nyckeltal

  4-6/
2021
4-6/
2020
Förändring 1-6/
2021
1-6/
2020
Förändring
Omsättning, M€  224 210 7 % 632 576 10 %
Rörelsevinst, M€  12 22 - 49 % 74 105 -29 %
Rörelsevinst, %  5,2 10,7 - 52 % 11,7 18,2 - 36 %
Vinst före bokslutsdispositioner, M€   7 16 -54 % 66 94 - 30 %
Investeringar, M€  69 31 125 % 98 45 116 %
Soliditetsgrad, %  - -   76 79 - 4 %
Avkastning på investerat kapital (rullande 12 mån), %  - -   4,3 5,4 -20 %
Anställda 31.3.  - -   1073 1033 4 %
Balansomslutning, M€  - -   2779 2671 4 %

Viktiga händelser i april-juni

Energimarknaden och klimatneutralitet

 • Helens styrelse beslutade att energiproduktionen vid Hanaholmens kraftverk upphör och kraftverket stängs redan våren 2023.
 • Miljökonsekvensbedömningen av projektet för värmeutvinning ur havsvatten har startat. Helen har gjort en förundersökning av de olika alternativen för att utnyttja havsvatten som värmekälla för värmepumpar i industriell skala i Helsingfors. Projektet har nu fortskridit till miljökonsekvensbedömning.

Kundlösningar och tjänster

 • Helen har låtit installera 18 nya laddstationer för elbilar i parkeringshuset Satamaparkki i Västra hamnen i Helsingfors. De nya laddstationerna är en del av parkeringshuset Satamaparkki och betjänar framför allt båtpassagerarna i Västra hamnen, men även lokala företag och invånare samt besökande bilister.
 • Helens laddstationer stöder Citycons klimatneutralitetsmål och underlättar kundernas resor. Fastighetsinvesteringsbolaget Citycon, som är känd för sina köpcentrum, har som mål att år 2030 ska över hälften av besökarna i bolagets köpcentrum ta sig dit med utsläppssnåla fordon. 
 • Esbo stad ökar antalet offentliga laddstationer för elbilar i samarbete med Helen. I Esbo har sammanlagt 18 laddstationer installerats i fem bostadsområden i Hagalund, Alberga och Notuddens småbåtshamn. Laddstationerna utnyttjar vindkraftsel.
 • I samband med Helsingforsbiennalen byggs den japanska konstnären Tadashi Kawamatas verk Vallisaari Lighthouse upp på Skanslandet. Fyren som drivs med solenergi från Helen visar Biennalens besökare riktningen för hållbar energi.
 • Ända sedan Helen och Allas Sea Pool inledde sitt samarbete har de utvecklat användningen av mer klimatneutrala energilösningar. I sitt nya samarbetsavtal har Allas och Helen kommit överens om att Allas i fortsättningen endast använder klimatneutral och utsläppsfri Cirkulär värme för sin uppvärmning.
 • Den el som förbrukas i Spondas fastigheter kommer att produceras med utsläppsfri vindkraft från Helens nya vindpark Lakiakangas. 
 • Elförsäljningsavtalen med Helsingfors stad förnyades. Helsingfors stad är en betydande kund för Helen.
 • Telia och Helen har kommit överens om återvinning av värme från en datacentral. Enligt planerna ska spillvärme från Telias moderna datacentral i Sockenbacka överföras till fjärrvärmenätet och distribueras till hem och fastigheter i Helsingfors från och med juni 2022. Som mest kommer datacentralen att värma 20 000 Helsingforsbors hem.

Framtidsutsikter

En ändring av värmepumparnas skatteklass är en ovillkorlig förutsättning för de framtida investeringarna i klimatneutralitet.

Den kraftiga prisuppgången på utsläppsrätter fortsatte under översiktsperioden, priserna steg igen med en tredjedel. Utsläppmarknadsmekanismen styr aktörer till investeringar i klimatneutralitet och förbättrar investeringarnas lönsamhet jämfört med fossil produktion.

Under de senaste åren har Helen gjort betydande investeringar i produktion av förnybar och utsläppsfri värme och el. Tack vare dem kan vi stänga Hanaholmens kolkraftverk nästan två år tidigare än planerat, redan våren 2023. Planen för att ersätta stenkolet i Sundholmens kraftverk börjar klarna, så att fler alternativ uppfyller både de tekniska och ekonomiska kriterierna.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli starkare under de kommande åren när den varierande produktionen ökar. Under översiktsperioden har elpriset fortsättningsvis legat på hög nivå, vilket bland annat beror på den försvagade nordiska vattensituationen.

EU:s återhämtningsinstrument påskyndar återhämtningen från corona, och en del av stödet styrs till den gröna övergången. Helens klimatneutralitetsprojekt sitter bra i den här helheten.

För Helen innebär energiomställningen och klimatneutraliteten inte bara investeringar utan även nya affärsmöjligheter. Dessa utreds för närvarande till exempel i fråga om väteekonomi.

2021 års resultat väntas bli klart lägre än föregående år. Resultatutsikterna försvagas av de högre bränslekostnaderna, punktbeskattningen av fossila bränslen samt prishöjningen på utsläppsrätter.

Ytterligare information: Helen Ab, verkställande direktör Juha-Pekka Weckström, tfn 0400 564 754 eller
ekonomidirektör Timo Rajala, tfn 040 772 8060

Läs mer om ämnet

Helen