Nyhet / 11.3.2021

Bokslutskommuniké 1.1.2020 - 31.12.2020: Utmärkt resultat för affärsverksamheten i exceptionella förhållanden, växande kundvolym

Helen nådde ett utmärkt resultat tack vare den framgångsrika kommersiella verksamheten, trots att året 2020 präglades av coronapandemin och varmare vinter än normalt, vilka vardera bidrog till att minska omsättningen. Inom kundvolymen nådde bolaget nytt rekord för antalet el- och värmekunder. Helen fortsatte också att investera i klimatneutral produktion. Bolaget strävar målmedvetet mot långsiktiga ekonomiska mål och klimatneutralitetsmål.

- Helens investeringar i klimatneutralitet nådde toppnivå. I fjol fattade vi investeringsbeslut om 350 miljoner euro i klimatneutral produktion, och investeringsprogrammet fortsätter. Jag är särskilt glad över att kundvolymen växer kraftigt och att det kommersiella tänkandet överlag har stärkts i hela organisationen. Detta möjliggjorde en utmärkt resultatnivå. Lösningsverksamhetens omsättning fördubblades och vi placerade 4 miljoner euro i tillväxtbolag. Allt detta vittnar om ett djärvt genomförande av Helens strategi och om ett gott ledarskap även i exceptionella förhållanden, säger Juha-Pekka Weckström, som tog över som VD för Helen Ab 1.4.2020.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Som nya dotterbolag rapporteras också Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy. Siffrorna inom parentes är jämförbara med motsvarande tidsperiod föregående år.

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Omsättningen för 2020 uppgick till 1 054 (1 151) miljoner euro. Omsättningen var mindre än föregående år. Bidragande orsaker var den minskade värmeförsäljningen till följd av det varma vädret, den låga elprisnivån på partimarknaden samt den producerade mängden. Den minskade elförbrukningen på grund av coronapandemin gjorde att betydligt mindre el än beräknat såldes till företag, sett till såväl volymen som omsättningen. Helen Elnät Ab:s omsättning och lönsamhet minskade en aning till följd av coronapandemin.
 • Koncernens resultat låg på samma nivå som året innan, rörelsevinsten uppgick till 176 (176) miljoner euro. Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och variationerna i den genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden. Även prisutvecklingen på bränslen och den lönsamma tillväxten inom detaljhandeln med el bidrog till den utmärkta rörelsevinsten.
 • Elförsäljningen uppgick till 6 032 GWh (6 752), vilket innebar en nedgång på 11 %.
 • Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 5 829 GWh (6 702), vilket innebar en nedgång på 11 %.
 • Fjärrkyleförsäljningen uppgick till 169 GWh (171), vilket innebar en nedgång på 1 %.
 • Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 178 GWh (4 383 GWh), vilket innebar en nedgång på 5 %.

Koncernens och moderbolagets nyckeltal

  Helenkoncernen   Helen Ab  
  2020 2019 2020 2019
Omsättning, MEUR 1054 1151 942 1034
Rörelsevinst, MEUR 176 176 133 130
Rörelsevinst, % 17 15 14 13
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 154 160 154 150
Investeringar, MEUR 203 69 129 46
Soliditetsgrad, % 77 77 78 78
Avkastning på investerat kapital, % 7 7 7 7
Antal anställda 31.12 992 957 906 863
Balansomslutning, MEUR 2806 2710 2739 2681

Betydande prestationer 2020

 • Resultatmässigt var året utmärkt tack vare den framgångsrika kommersiella verksamheten.
 • Kundvolymen nådde nytt rekord: vid årsskiftet över 550 000 elkunder och närmare 16 000 värmekunder.
 • Kundnöjdheten ökade inom olika kundsegment.
 • Kundupplevelsestrategin blev klar och ger riktlinjer för att stärka kundfokuseringen.
 • Den nya digitala tjänsten Oma Helen som lanserades på senhösten har redan över 50 000 kunder.
 • Investeringarna i klimatneutralitet låg på toppnivå: investeringsbeslut på 350 miljoner euro under året, koncernens totala investeringar 203 miljoner euro under året. Investeringsprogrammet fortsätter under de kommande åren.
 • De pågående projekten för klimatneutral produktion: Nordsjö biovärmeverk, utvidgningen av Katri Valas värmepumpsanläggning och grottvärmelagret på Blåbärslandet fortskred planenligt.
 • Den lösningsinriktade affärsverksamheten ökade märkbart på de tre marknader som valts: lokala lösningar (inkl. solenergi), eldriven trafik och smarta fastigheter. Försäljningen av jordvärme startade och de första pilotobjekten byggdes.
 • Placeringarna i tillväxtbolag kom i gång och sammanlagt placerades cirka 4 miljoner euro i Finland samt i Holland och Tyskland.
 • Ledningen av bolaget samt chefsarbetet lyckades bra under det exceptionella året, likaså var åtgärderna för att motarbeta coronapandemin framgångsrika.
 • De totala koldioxidutsläppen minskade med hela 19 % till följd av varmare väder än normalt, lägre försäljning av el i parti samt ökad andel klimatneutral och utsläppssnålare produktion. De specifika utsläppen minskade med 13 %.

Utsikter för framtiden

Bakom oss har vi det speciella och exceptionella, men för Helen lyckade året 2020, och framför oss ligger året 2021 med betydande utmaningar: Helen ökar sina satsningar på investeringar och utveckling, med samma fokusområden som under 2020. Bolaget undersöker både industriell spillvärme och värme ur havsvatten som alternativa former av klimatneutral värmeproduktion. Helen satsar också mer än tidigare på kundfokusering och på digitala system som behövs för kundgränssnittet. Målet är att höja Helens kundfokusering till en nivå som ger konkurrensfördel. Allt bygger på en förändring av organisationskulturen i riktning mot en mer kommersiell verksamhet som står i överensstämmelse med Helens värderingar.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den väderberoende produktionen ökar. Helen köper kärnkraft och vattenkraft som balanserar den väderberoende produktionen. De nordiska vattenresurserna har den senaste tiden legat på en högre nivå än normalt, vilket är en central orsak till det låga marknadspriset på el i Norden.

Ändringen av skatteklassen för värmepumpar främjar investeringarna i klimatneutralitet om den genomförs, och är en förutsättning för många betydande framtida investeringar.

Helen svarar på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i klimatneutral produktion och lösningsinriktad affärsverksamhet samt genom att bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kunderna och övriga intressentgrupper för att bygga en klimatneutral framtid. Arbetet med att lösa klimatutmaningen fortsätter; energiindustrin har en viktig roll som föregångare.

Resultatet för 2021 väntas landa på en lägre nivå än 2020, bland annat på grund av den skärpta beskattningen av bränslen. Bolagets framtidsutsikter påverkas av den ökade osäkerheten på energimarknaden, som har att göra med den växande andelen väderberoende produktion på den nordiska energimarknaden. Tillsammans med naturgasmarknaden som öppnades för konkurrens 1.1.2020 kommer detta att leda till större prisvariationer än tidigare på marknaden för energinyttigheter. Helens kunnande om agerande på marknaden är i världsklass och bolaget fortsätter att utveckla dessa kompetenser. Bolagets resultatvariationer väntas öka.

Styrelsens förslag till disposition av vinsten

Moderbolaget Helen Ab:s utdelningsbara egna kapital är 1 331 171 897,99 euro, varav 38 727 655,81 euro utgör överskott från tidigare räkenskapsperioder medan 41 271 848,73 euro utgör räkenskapsperiodens överskott.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen fastställs till 75 000,00 euro/aktie eller sammanlagt 75 000 000,00 euro medan 4 999 504,54 euro läggs till vinstmedel. Styrelsen föreslår att utdelningen betalas ut 30.4.2021. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens syn äventyrar den föreslagna vinstutdelningen inte bolagets likviditet.

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 15.3.2021.

Läs mer om ämnet

Helen