Nyhet / 4.3.2022

Ett år av betydande förändringar på vägen mot klimatneutralitet medan krävande marknadsförhållanden tyngde resultatet

Under 2021 fattade Helen betydande beslut och avancerade i enlighet med sin strategi genom att särskilt investera i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i särproduktion av el med vindkraft.

När energiomvälvningen satte fart och konkretiserades genomförde Helen också andra mål i enlighet med sin strategi. Trots coronapandemin fungerade produktionen och distributionen av el, värme och kyla bra. Räkenskapsperioden präglades av häftiga prishöjningar på nyttighetsmarknaden för energibranschen och av snabba prisväxlingar.

Helenkoncernens omsättning ökade klart under 2021. Till omsättningsutvecklingen bidrog i synnerhet de rekordhöga bränslepriserna och priserna på elmarknaden under årets slut, vilket ökade omsättningen inom både el- och värmeförsäljningen. Det gångna årets resultat var dock betydligt svagare än året innan. Rörelsevinsten minskade framför allt på grund av den kraftigt höjda prisnivån inom energianskaffningen och på utsläppsrätter samt på grund av det kalla vädret under årets slut.

– Under 2021 fattade vi betydande beslut i enlighet med vår strategi för att sätta fart på den klimatneutrala energiproduktionen i Helsingfors. Besluten om att stänga Hanaholmens kraftverk och lägga ned produktionen senast 1.4.2023 och att stänga Sundholmens kolkraftverk senast 1.4.2024 gör att Helens användning av stenkol upphör mer än fem år tidigare än planerat. I och med dessa beslut inledde vi en påskyndad övergång till förnybar, utsläppsfri och decentraliserad energiproduktion, som vi har förberett oss för redan i flera år. Vi genomförde också investeringar i elproduktion med vindkraft i enlighet med strategin. Vårt kundunderlag ökade ytterligare jämfört med föregående år och vår kundnöjdhet var fortsättningsvis på god nivå. Vi växte inom alla affärsområden. Vår omsättning ökade, men de krävande marknadsförhållandena tyngde rörelseresultatet, kommenterar Helen Ab:s VD Juha-Pekka Weckström.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Vindpark Lakiakangas 3 Ab och Kristinestad Tupaneva Ab. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH och Think Outside AS.

Januari-december 2021

 • Omsättningen för 2021 uppgick till 1 318 (1 054) miljoner euro. Till omsättningsutvecklingen bidrog i synnerhet de rekordhöga priserna på elmarknaden under årets slut, vilket ökade omsättningen inom elförsäljningen.
 • Koncernens resultat var sämre än året innan: rörelsevinsten uppgick till 82 (176) miljoner euro. Rörelsevinsten tyngdes av den kraftigt höjda prisnivån inom energianskaffningen och på utsläppsrätter.
 • Elförsäljningen uppgick till 5 478 (6 027) GWh, vilket innebar en minskning på 9 %.
 • Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 6 885 (5 833) GWh, vilket innebar en ökning på 18 %.
 • Fjärrkyleförsäljningen uppgick till 203 (172) GWh, vilket innebar en ökning på 18 %.
 • Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 473 (4 178) GWh, vilket innebar en ökning på 7 %.
  .

Koncernens och moderbolagets nyckeltal

  Koncernen   Moderbolaget  
  2021 2020 2021 2020
Omsättning, MEUR 1318 1054 1198 942
Rörelsevinst, MEUR 82 176 23 133
Rörelsevinst, % 6 17 2 14
Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR 67 154 39 154
Investeringar och placeringar, MEUR 295 204 207 145
Soliditetsgrad, % 68 77 70 78
Avkastning på investerat kapital (%) 3 7 2 7
Antal anställda 31.12 1015 993 923 907
Balansomslutning, MEUR 3115 2806 3001 2739

Soliditetsgrad, % =
100 * kapitalbas / balansomslutning
Kapitalbas = eget kapital i balansräkningen + reserver + avskrivningsdifferens minskad med skatteskuld

Avkastning på investerat kapital (%) =
100 * (vinst före bokslutsdispositioner + finansiella kostnader) / investerat kapital i medeltal
Investerat kapital = balansomslutning – räntefria skulder

Betydande prestationer under 2021:

 • Helen beslutade att upphöra med användningen av kol över fem år tidigare än planerat. Stängningen av Sundholmens kolkraftverk senast 1.4.2024 är en klimatinsats av nationell betydelse.
 • Hanaholmens kraftverk stängs senast 1.4.2023, och efter det försvinner också kollagret ur stadsbilden.
 • I september började byggandet av en geovärmeanläggning i Brunakärr i Helsingfors.
 • Vindpark Lakiakangas 3 byggdes i samarbete med CPC Finland. Vindparken ska vara i full produktion Q1/2022.
 • Helen fattade beslut om en ny vindkraftsinvestering som byggs tillsammans med Fortum. Den nya investeringen tredubblar Helens vindkraftsproduktion.
 • Helen lanserade den nya produkten Fastprisfjärrvärme, som ger kunderna bättre förutsägbarhet i fjärrvärmepriset.
 • Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme för våra kunder. Spillvärme från Telias datacentral värmer bostäder i Helsingfors från och med sommaren 2022.
 • Veritas minskar sina koldioxidutsläpp med hjälp av cirkulär värme och utsläppsfri kyla från Helen.
 • Inom den eldrivna trafiken ingicks betydande samarbetsavtal: Framöver kan Helens laddningstjänster användas på Hesburgers restauranger, Teboil Pirkanhovi, Esbo stads laddningsplatser och Citycons köpcentra. Helen inledde också samarbete med GreenMobility.

Händelser efter räkenskapsperioden

Rysslands angrepp mot Ukraina har lett till geopolitisk instabilitet, vilket kommer att få verkningar på det europeiska energisystemet. Helen har en mångsidig värmeproduktionsportfölj och har också lagrat bränslen. För vårt bolag är det centralt att säkerställa energiförsörjningen i alla situationer. Därför letar bolaget efter bränsleanskaffningskanaler som är mångsidigare än i dag och dessutom har vi redan tidigare meddelat att vi i påskyndad takt övergår till ett decentraliserat energiproduktionssystem, där bolagets beroende av bränslen från utlandet minskar.

Utsikter för framtiden

Bakom oss ligger igen ett betydelsefullt år, som kraftigt styr Helen mot klimatneutralitet. Besluten att stänga Sundholmens och Hanaholmens kraftverk innebär att produktionen i påskyndad takt förändras i riktning mot förnybar, utsläppsfri och decentraliserad energiproduktion.

Under 2022 konkretiseras investeringarna i klimatneutral el- och värmeproduktion. Kraftvärmeproduktionens andel av elproduktionen minskar när Sundholmen och Hanaholmen tas ur produktion, och tyngdpunkten inom elproduktionen förskjuts till särproduktion. De huvudsakliga särproduktionsformerna är vind-, vatten- och kärnkraft. Från och med januari 2022 är alla 20 vindkraftverk i vindparken Lakiakangas 3 i produktion. Helens och Fortums två gemensamma vindparker i Närpes- och Kristinestadstrakten börjar byggas, likaså Kalistanneva vindpark i Kurikka, som är ett samprojekt mellan Helen och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond. Nordsjö biovärmeverk står färdigt till uppvärmningssäsongen 2022–2023. Biovärmeverket kommer att vara så flexibelt som möjligt även med tanke på framtida lösningar.

Helen fortsätter med sina investeringar i storskalig produktion av energi med hjälp av värmepumpar, och har också projekt som går ut på lagring av värme. Ändringen av skatteklassen för värmepumpar främjar investeringarna i klimatneutralitet om den genomförs, och är en förutsättning för många betydande framtida investeringar. Helen fortsätter med planeringen av två stora klimatneutralitetsprojekt: dels en lösning som baserar sig på havsvattenvärmepumpar och dels utnyttjande av spillvärme från Sköldvik. Under 2022 granskas möjligheten att föra någondera projektet vidare till planeringsfasen. Helen utreder också aktivt möjligheterna att utnyttja geotermisk värme. Små modulära reaktorer verkar ekonomiskt-tekniskt mycket intressanta som ett alternativ på längre sikt.

Helens vision är att vara marknadens mest kundfokuserade energibolag, och för att nå detta mål fortsätter satsningarna på att förbättra kundupplevelsen. Visionen om kundfokusering förutsätter satsningar på digitala kundmöten och digitalisering av lösningsverksamheten.

Helens omsättning ökade kraftigt när marknadspriserna förändrades, men ekonomiskt var det gångna årets resultat svagare än året innan. De krävande marknadsförhållandena och prisväxlingarna kommer att öka ytterligare. Detta kommer att göra energimarknaden ännu mindre förutsägbar. Det krävande läget på detaljmarknaden för el fortsätter under föränderliga marknadsförhållanden. Det kan konstateras att riskerna i energibranschen allmänt taget har ökat och fortsätter att öka i framtiden. Helens lönsamhet försämras dessutom av de höga kostnaderna för utsläppsrätter och bränslen under 2022.


Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport publiceras 15.3.2022.Helen-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (på finska)

Läs mer om ämnet

Helen