Nyhet / 17.11.2022

Helens utsläppsminskningsmål fick officiellt godkännande från Science Based Targets initiativet

Helen har som första energibolag i Finland fått officiellt godkännande från Science Based Target initiativet (SBTi) för sina utsläppsminskningsmål. De nya målen baserar sig på Parisavtalet och deras syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 – Helen har gjort ett långsiktigt klimatarbete, vi har redan i åratal byggt upp ett hållbart och tillförlitligt energisystem, bland annat genom att investera i utsläppssnål och klimatneutral produktion. Våra vetenskapligt baserade mål som nu godkänts visar att vi har förbundit oss till att minska utsläppen och agera klimatsmart, och dessutom ökar de transparensen i vårt hållbarhetsarbete, säger Helens VD Juha-Pekka Weckström.  

I de mål som SBTi godkänt förbinder sig Helen att fram till år 2030 minska sina Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp med 77 procent per producerad megawattimme el och värme jämfört med 2019 års nivå. Helen förbinder sig också att fram till år 2030 minska sina Scope 1 och 3 växthusgasutsläpp med 77 procent per producerad megawattimme el och värme jämfört med 2019 års nivå. I fråga om Scope 3 utsläppen omfattar målen också växthusgasutsläppen från intressebolagens energiproduktion samt utsläppen i anslutningen till köpt och vidaresåld el- och värmeproduktion. Målgränserna inkluderar biogena utsläpp och upptag. Biogena utsläpp har i målet behandlats som utsläppsfria, eftersom hållbar biomassa är utsläppsfri i EU:s utsläppshandel.  

– Det här är ett viktigt och betydande åtagande för oss. SBT ger oss en uppsättning mätinstrument för att pressa de direkta utsläppen och livscykelutsläppen från vår egen verksamhet. Också i ett internationellt perspektiv är vårt mål ambitiöst och förhoppningsvis sporrar det andra finska företag i branschen att ta steg i samma riktning, säger Maiju Westergren, direktör, hållbarhet och samhällsrelationer.  

Utöver de nu godkända SBT-utsläppsminskningsmålen har Helen ett eget klimatmål, nämligen klimatneutral energiproduktion fram till 2030. Bolaget upphör med användningen av stenkol fem år i förtid, senast före ingången av april 2024, men vid sidan av det har Helen redan i många år gått mot ett decentraliserat energisystem och gjort kraftiga investeringar i förnybar och utsläppsfri energiproduktion. Helen har utökat vindkraftsproduktionen i betydande grad, och i och med de senaste investeringarna förväntas vindkraften stå för en tredjedel av Helens elproduktion år 2025, vilket skulle betyda att över 90 % av bolagets totala produktion då är utsläppsfri.  

Det vetenskapligt baserade klimatmålet (SBT) är ett samprojekt mellan CDP (the Carbon Disclosure Project), FN:s initiativ för företagsansvar (UN Global Compact), den globala naturresursorganisationen WRI (World Resources Institute) och WWF (World Wide Fund for Nature). Det vetenskapligt baserade klimatmålet grundar sig på en vetenskaplig beräkningsmetod genom vilken man säkerställer att företagens mål ligger i linje med de mål som undertecknades i Parisavtalet.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet