Nyhet / 28.7.2023

Helen-koncernens delårsöversikt januari–juni 2023: En historisk tidpunkt på vägen mot klimatneutralitet och nya affärsmöjligheter

April–juni 2023

 • Omsättningen ökade med 4,1 procent jämfört med motsvarande period förra året och var 325 (312) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten steg klart och uppgick till 12 (9) miljoner euro och 3,7 (2,9) procent av omsättningen. Den jämförbara* rörelsevinsten var 37 (9) miljoner euro och 12 (2,9) procent av omsättningen.
 • Elförsäljningen minskade med 1,2 procent och var 1 035 (1 048) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1,9 procent och var 993 (1 012) gigawattimmar.
 • Värmeförsäljningen minskade med 12,2 procent och var 1 005 (1 144) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla ökade med 3,4 procent och var 61 (59) gigawattimmar.

Januari–juni 2023

 • Omsättningen ökade med 28,1 procent jämfört med motsvarande period förra året och var 1 052 (821) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten steg klart och uppgick till 79 (53) miljoner euro och 7,5 (6,5) procent av omsättningen. Den jämförbara* rörelsevinsten var 126 (53) miljoner euro och 12 (6,5) procent av omsättningen.
 • Elförsäljningen minskade med 2,5 procent och var 2 486 (2 548) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors minskade med 3,7 procent och var 2 159 (2 239) gigawattimmar.
 • Värmeförsäljningen minskade med 7 procent och var 3 439 (3 680) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla ökade med 10,8 procent och var 92 (83) gigawattimmar.

* Det jämförbara resultatet exkluderar effekten av det tidiga upphörandet av stenkolbaserad värmeproduktion i Hanaholmen och Sundholmen. Detta inkluderar främst engångskostnader relaterade till nedläggningen samt ackumulerade avskrivningar av anläggningstillgångar enligt plan.

Koncernens nyckeltal

  Q2/2023 Q2/2022 Q1/2023 Q1/2022 Q1–Q2/2023 Q1–Q2/2022 Q1–Q4/2022
Omsättning, milj. euro 325 312 727 508 1 052 821 1 785
Driftsbidrag, milj. euro 59 39 131 75 190 112 276
Rörelsevinst, milj. euro 12 9 67 45 79 53 142
Rörelsevinst, % 4 3 9 9 7 6 8
Vinst före skatt, milj. euro 6 11 69 37 74 48 119
Investeringar, milj. euro 126 139 74 31 200 80 562
Soliditetsgrad, % 57 61 57 69 57 61 58
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 5 3 5 2 5 3 4
Balansomslutning, milj. euro 3 810 3 494 3 980 3 136 3 810 3 494 3 751
Antal anställda 779 1 011 727 974 779 1 011 701

Verkställande direktör Olli Sirkka kommenterar

Det andra kvartalet inleddes på ett historiskt sätt när vi den första april stängde Hanaholmens B-kraftverk som hade försörjt Helsingforsborna i nästan 50 år. Denna enda åtgärd kommer att minska Helens koldioxidutsläpp med imponerande 40 procent. Kraftverkets stenkolsbaserade värmeproduktion kommer att ersättas med bland annat värmepumpar, elpannor och hållbar bioenergi. Den tidigarelagda nedläggningen av Hanaholmen kommer att få en betydande inverkan på företagets resultat i år, eftersom den kortare ekonomiska livslängden för kraftverket ökade avskrivningskostnaderna för anläggningstillgångar. På lång sikt är det dock ett ekonomiskt lönsamt alternativ att överge produktionen baserad på fossila bränslen.

Helen har behållit sin position som en pålitlig aktör inom energisektorn, och vår försäljning har fortsatt att utvecklas väl. Vår omsättning översteg en miljard euro under det första kvartalet, vilket är betydligt mer än under samma period förra året. Även rörelsevinsten ökade och uppgick till 79 miljoner euro under det första halvåret.

Elmarknadspriserna sjönk i linje med trenden som inleddes vid årsskiftet och situationen på detaljhandelsmarknaden stabiliserades mot sommaren. Priserna sjönk så mycket att det genomsnittliga dagliga börselpriset sjönk under noll under granskningsperioden för första gången i Finlands historia. Vinterns smältvatten tvingade vattenkraftverken att producera el trots att det redan fanns tillräckligt. Tillväxten av förnybara energikällor konkretiseras i denna situation där elpriserna fluktuerar oftare och kraftigare. Ökad volatilitet gör verksamheten mindre förutsägbar.

Samtidigt som vi övergår till en ny typ av elmarknad kommer även värmeproduktionen att förändras avsevärt. Vårt mål är att uppnå klimatneutral energiproduktion år 2030 och ersätta fossilbränslebaserad produktion med andra lösningar. Vi undersöker möjligheten att bygga en vätgasanläggning i industriell skala i Helsingfors där den rena vätgas som produceras kommer att hjälpa oss att stödja den gröna omställningen av samhället. Samtidigt undersöker vi vätgasproduktionens och småskaliga kärnkraftens potentiella roll i fjärrvärmeproduktionen.

Betydande händelser i april–juni

 • Vi stängde Hanaholmens B-kraftverk som togs i bruk 1974. I stället för stenkol sker vår värmeproduktion i fortsättningen med hållbara former av energiproduktion, såsom utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme. Vi producerar el med vatten-, vind-, sol- och kärnkraft.
 • Vi tog i bruk den sjunde och sista värmepumpen för avloppsvatten vid värmepumpsanläggning Katri Vala, med en fjärrvärmekapacitet på 32 megawatt och en kylkapacitet på 21,5 megawatt.
 • Vi anslöt datacentret vid Telia Sockenbacka till Helens fjärrvärmenätverk. Datacentret, som kommer att värmas upp stegvis, kommer att producera värme som motsvarar förbrukningen i mer än 20 000 tvåor.
 • Vi beslutade att bygga om pannanläggningen för stenkol vid Sundholmens kraftverk så att den blir användbar för pellets. Den nya pannan förväntas börja producera värme under uppvärmningssäsongen 2024–2025. Dessutom kommer en ny luft-vattenvärmepumpsanläggning samt två elpannor att byggas i Sundholmen.
 • Vi undertecknade ett samarbetsavtal med Helsingfors stad och Fingrid för att implementera en 400 kilovolts elöverföringsanslutning i Helsingfors. Kabelanslutningen från Västersundoms elunderstation i Vanda till Vikstrandens energikvarter i Helsingfors blir färdig år 2026.
 • Vi inledde förundersökningar för att utveckla ett industriellt vätgaskluster i Nyland tillsammans med Neste, Gasgrid Finland och Vanda Energi. Samtidigt tillkännagav vi planerna på storskalig vätgasproduktion vid kraftverket i Nordsjö.
 • TVO:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 startade regelbunden elproduktion den 16 april och kommersiell drift den 1 maj. Vi äger en del av kraftverksenheten genom TVO.
 • Prisperioden för fjärrvärme ändrades den 1 maj, då det totala priset för fjärrvärme höjdes med cirka fyra procent jämfört med samma period förra året. Vi tillkännagav också våra planer på att förnya vår fjärrvärmeprodukt år 2024.
 • Momssatsen för elektricitet återgick till 24 procent den 1 maj. I enlighet med riksdagens beslut sänktes mervärdesskatten på el till tio procent för perioden 1.12.2022–30.4.2023.
 • Helens styrelseordförande byttes när Osmo Soininvaara lämnade sitt uppdrag. Till ny styrelseordförande valdes Atte Harjanne.
 • Helens VD Olli Sirkka valdes till styrelseordförande för Finsk Energiindustri rf.

Utsikter för framtiden

Investeringar i klimatneutral el- och värmeproduktion kommer att konkretiseras genom att nya vind- och solparker byggs runt om Finland och befintliga kraftverksområden omformas i Helsingfors. Helens produktionsstruktur övergår från kraftvärme av el och värme till värmekraftsenheter, där de huvudsakliga produktionsformerna för el är vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. Värmeproduktionen elektrifieras snabbt och kommer i framtiden att bestå av värmepumpar, elpannor och hållbar bioenergi.

Solenergins roll har ökat inom vår affärsverksamhet och vårt mål är att investera mer i produktionen av solenergi. Förnybara vätgasens roll för att möjliggöra ett klimatneutralt samhälle har tagit ett steg framåt, och Helen främjar för närvarande också ett antal vätgaspartnerskap. Dessutom fortsätter vi utredningsarbetet om rollen hos småskaliga kärnreaktorer som en av framtidens energikällor.

För att förbättra kundupplevelsen satsar vi särskilt på digitala kundmöten och digitaliseringen av lösningsverksamheten. Vi utvecklar våra digitala tjänster som stödjer våra kunder i smart energianvändning och vi vill göra vår egen del i att öka energikunskapen i samhället.

Situationen på detaljhandelsmarknaden för el har stabiliserats i och med att marknadspriserna har sjunkit, men priskänsligheten är fortfarande hög. Stora prisfluktuationer gör det mycket svårt att förutsäga företagets resultat. Årets resultat kommer bland annat att påverkas av kostnader relaterade till den tidiga nedläggningen av stenkolbaserad energiproduktion samt lagen om tillfällig vinstskatt inom elsektorn, den så kallade windfall-skatten. Resultatutsikterna har varierat kraftigt under årets första del, men vi räknar för närvarande med att innevarande års resultat kommer att ligga i linje med förra årets.

Förutom den höga volatiliteten skapar även myndighetsregleringar osäkerhet för branschen. Konsumentombudsmannens beslut att begära förhandsavgörande av marknadsdomstolen om elprishöjningar samt bland annat Energimyndighetens och konsumenttvistenämndens anvisningar om skäliga elpriser kan påverka branschens verksamhetsmodeller i framtiden.

Läs mer om ämnet

Helen