Nyhet / 29.2.2024

Helen-koncernens bokslutskommuniké januari–december 2023: Energiproduktionens strukturella förändring konkretiserades

Oktober–december 2023

 • Koncernens omsättning minskade jämfört med motsvarande period i fjol och var 528 (669) miljoner euro.
 • Rörelsevinsten minskade avsevärt och uppgick till -6 (31) miljoner euro.
 • Försäljningen av värme ökade med 13 procent från fjolåret och uppgick till 2 230 (1 980) gigawattimmar.
 • Totalförsäljningen av el minskade med 6 procent och var 1 335 (1 418) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla ökade med 12 procent och var 38 (34) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 11 procent och var 1 235 (1 110) gigawattimmar.

Januari–december 2023

 • Koncernens omsättning ökade jämfört med motsvarande period i fjol och var 1 826 (1 785) miljoner euro.
 • Den rapporterade rörelsevinsten minskade och var 93 (142) miljoner euro, men den jämförbara rörelsevinsten var bättre än i fjol. Lönsamheten försämrades på grund av engångsposter förknippade med upphörandet av stenkolsproduktion i Hanaholmen och Sundholmen samt avskrivningar som genomförts med en påskyndad tidtabell.
 • Avkastningen på investerat kapital var 4 (4) procent.
 • Försäljningen av värme minskade med 2 procent från fjolåret och uppgick till 6 153 (6 266) gigawattimmar.
 • Totalförsäljningen av el sjönk med 1 procent och var 4 729 (4 799) gigawattimmar.
 • Försäljningen av kyla förblev nästan oförändrad och var 205 (205) gigawattimmar.
 • Elöverföringen i Helsingfors ökade med 8 procent och var 4 387 (4 351) gigawattimmar.

Koncernens nyckeltal

  Q4/2023 Q4/2022 Q1–Q4/2023 Q1–Q4/2022
Omsättning, mn euro 528 669 1 826 1 785
Driftsbidrag, mn euro 46 76 308 277
Rörelsevinst, mn euro -6 31 93 142
Rörelsevinst, % -1 % 5 % 5 % 8 %
Vinst före skatt, mn euro -6 26 75 118
Investeringar, mn euro 150 335 408 562
Soliditetsgrad, % 54 % 58 % 54 % 58 %
Avkastning på investerat kapital (ROCE), % 4 % 4 % 4 % 4 %
Balansomslutning 4 005 3 751 4 005 3 751
Genomsnittlig personalmängd 757 936 757 936

Verkställande direktör Olli Sirkka kommenterar

För Helens del var situationen i slutet av år 2023 en helt annan än i början av året. Under året genomfördes det en betydande strukturell förändring i vår el- och värmeproduktion mot renare energiproduktion. Våra direkta utsläpp minskade med historiska 38 procent. Detta minskade våra kostnader orsakade av utsläppsrätter med 30 procent.

Vi tog betydande steg mot värmeproduktion som grundar sig på bioenergi, elpannor och värmepumpar som utnyttjar spill- och omgivningsvärme. Vår användning av stenkol så gott som halverades till följd av nedläggningen av kraftverket på Hanaholmen. Vår användning av biobränsle fördubblades, och mängden värme vi producerar med värmepumpar ökade med cirka 35 procent. Förändringen beror bland annat på värmeproduktionen som startade vid årsskiftet 2022–2023 i biovärmeverket i Nordsjö, samt driftsättningen av den sjunde värmepumpen vid Katri Valas värmepumpsanläggning under våren 2023.

Inom elproduktionen fördubblade driftsättningen av Olkiluoto 3-kärnkraftverksenheten mängden el som vi producerar med kärnkraft. Vi äger en del av anläggningsenheten via vårt intressebolag. Även vår vindkraftsproduktion ökade under året. De största förändringarna förknippade med vindkraft är dock först på kommande när våra vindparker färdigställs för produktion under åren 2024–2025.

I slutet av 2022 var konsumentpriset på el som allra högst och vi beslutade därför att lindra våra konsumentkunders situation genom att lansera Helen Fiksu Takuu-elavtalet som var betydligt förmånligare än det dåvarande marknadspriset. Beslutet ledde till betydande kostnader för att skydda anskaffningen av el. Vi överförde inte heller de kostnader inom fjärrvärmeproduktion som orsakades av Rysslands anfallskrig och av anskaffningen av bränslelager på grund av försörjningsberedskapen till kundpriserna till deras fulla belopp.

Koncernens omsättning ökade med två procent jämfört med fjolåret. Omsättningen inom elproduktionen blev mindre än året innan både på grund av det lägre marknadspriset och på grund av produktionsvolymen. Omsättningen inom detaljförsäljningen av el var å andra sidan bättre än i fjol. Rörelsevinsten minskade med cirka 35 procent och var 93 miljoner euro. Resultatet försämrades av påskyndade avskrivningar för anläggningstillgångar förknippade med upphörandet av stenkolsproduktion i Hanaholmen och Sundholmen.

Vi fortsätter stadigt mot vårt mål för klimatneutral energiproduktion senast år 2030. I slutet av året publicerade vi en ny strategi där den gröna omställningen, flexibilitet och lönsamhet står i centrum. Lönsam affärsverksamhet möjliggör betydande investeringar i projekt förknippade med den gröna omställningen. Vi genomför dessa projekt genom att öka energisystemets flexibilitet. Dessutom har vi som mål att fasa ut förbränning senast år 2040. För att fasa ut all förbränning undertecknade vi år 2023 en avsiktsförklaring som gäller småskalig kärnkraft.

De viktigaste händelserna under räkenskapsperioden

 • Olli Sirkka tillträdde tjänsten som Helens verkställande direktör den 16 januari. Juha-Pekka Weckström, som agerade som verkställande direktör fram till slutet av 2022, övergick till nya utmaningar utanför bolaget.
 • Helen bytte styrelseordförande när Osmo Soininvaara lämnade sitt uppdrag. Atte Harjanne valdes till ny styrelseordförande.
 • I början av året lanserade vi på marknaden elavtalet Helen Fiksu Takuu som erbjuder prisstabilitet.
  Detta gjorde vi för att underlätta kundernas utmanande situation som orsakas av de höga marknadspriserna för el.
 • Vi stängde Hanaholmens kraftverk som togs i bruk år 1974. I stället för stenkol grundar sig vår värmeproduktion i framtiden på hållbara former av energiproduktion, såsom utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme. Vi producerar el med vind-, sol-, vatten- och kärnkraft.
 • Vi tog i bruk den sjunde och sista värmepumpen för avloppsvatten vid Katri Valas värmepumpsanläggning. Den har en värmekapacitet på 32 megawatt och en kylkapacitet på 21,5 megawatt.
 • Vi beslutade att bygga om pannanläggningen för stenkol på Sundholmens kraftverksområde så att den blir användbar för pellets. Den nya pannan förväntas börja producera värme under uppvärmningssäsongen 2024–2025. Dessutom kommer en ny luft-vattenvärmepumpsanläggning samt två elpannor att byggas i Sundholmen.
 • Vi beslutade att fortsätta produktionsdriften av kraftverket i Sundholmen under uppvärmningssäsongen 2024–2025 för att säkerställa leverans- och försörjningsberedskapen för energi i Helsingfors.
 • Produktionen inleddes vid vår första solpark i Nurmijärvi. Den totala kapaciteten för parken som består av cirka 2 800 solpaneler är 1,5 megawatt.
 • Industrins Kraft Abp:s Olkiluoto 3-kärnkraftverksenhet startade regelbunden elproduktion den 16 april och togs i kommersiellt bruk den 1 maj. Vårt dotterbolag Oy Mankala Ab är delägare i anläggningsenheten via de aktier det äger i Industrins Kraft.
 • Vi inledde preliminära undersökningar gällande utvecklingen av ett industriellt vätgaskluster i Nyland tillsammans med Neste Abp, Gasgrid Finland Oy och Vanda Energi Ab. Samtidigt tillkännagav vi planerna på storskalig vätgasproduktion på kraftverksområdet i Nordsjö.
 • Vi introducerade en ny strategi där den gröna omställningen, flexibilitet och lönsamhet står i centrum. Vårt mål för klimatneutral energiproduktion senast år 2030 ändras inte, men utöver det har vi också som mål att fasa ut förbränning senast år 2040.

Viktiga händelser efter räkenskapsperioden

 • I och med den nya strategin organiserade vi oss i affärsenheter med resultatansvar och koncernfunktioner som stöder dem från och med den 1 januari 2024. Samtidigt inledde också en ny styrgrupp sin verksamhet.
 • Vi beslutade att avsluta energiproduktionen vid kraftverket på Skällarn och inleder förberedelserna för rivningen av anläggningen. Beslutet grundar sig på att hyresavtalet som ingåtts om anläggningen med stamnätsbolaget Fingrid Oyj löper ut. Vi har fört diskussioner med Fingrid Oyj, Försörjningsberedskapscentralen och arbets- och näringsministeriet om att förlänga anläggningens produktionsberedskap, dock utan resultat. Anläggningen har agerat som reservkraftverk vid störningar på elmarknaden och det är varken lönsamt eller möjligt med nuvarande tillståndsvillkor att använda den på ett marknadsmässigt sätt.
 • Vi inledde omställningsförhandlingar som gäller enheterna för produkthantering och B2B-försäljning inom affärsverksamheten Försäljning och kundservice samt enheterna för hustekniska lösningar för kunden och fjärrkontroll inom Värme och kyla. Cirka 76 personer berörs av omställningsförhandlingarna. Med dessa anpassningsåtgärder strävar vi efter att nå en lönsam affärsverksamhet år 2025.

Utsikter för framtiden

Investeringar i klimatneutral produktion av el, värme och kyla kommer att konkretiseras genom att nya vind- och solparker byggs runt om i Finland och befintliga kraftverksområden omformas i Helsingfors. Helens produktionsstruktur övergår från kraftvärme av el och värme till separat produktion, där de huvudsakliga produktionsformerna för el är vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. Värmeproduktionen elektrifieras snabbt och kommer i framtiden att bestå av värmepumpar, elpannor och hållbar bioenergi. Dessutom främjar vi våra partnerskap inom vätgas och fortsätter utredningsarbetet gällande rollen för småskaliga kärnreaktorer som en av framtidens energikällor.

Den roll som elöverförings- och distributionsnät spelar som möjliggörare av ett hållbart energisystem betonas när elförbrukningen ökar och produktionen flyttas bort från tillväxtcentrum. Investeringar i stam- och distributionsnät för el måste tryggas så att överföringskapaciteten räcker också till den elektrifierade värmeproduktionen i Helsingfors. För närvarande ser det ut som att stamnätet inte kan byggas tillräckligt snabbt, vilket kan sakta ner fjärrvärmens gröna omställning.

Den osäkra ekonomiska situationen samt ökningarna i räntesats och kostnader som inflationen medför syns inom energibranschen både som en minskad beställningsbas och som utmaningar förknippade med finansieringen. Finland får dock inte förlora sin ställning i framkanten av den gröna omställningen. Trots den sämre ekonomiska situationen är det ytterst viktigt att vi håller oss till den planerade investeringstakten så att övergången från fossila bränslen till förnybar och klimatneutral energiproduktion genomförs i tid.

I och med att kapaciteten för förnybar energi ökar förväntas de allt större fluktuationerna i priset på el i fortsättningen att vara en väsentlig del av det finländska energisystemet. Att göra dessa fluktuationer mer stabila förutsätter att systemet innehåller nya slags element för flexibilitet, såsom energilager och konsumtionsflexibilitet. I fortsättningen strävar vi efter att investera allt mer i att utöka systemets flexibilitet. När det gäller genomförandet av konsumtionsflexibilitet är det väsentligt att veta huruvida elkonsumenterna gynnar avtal med fast pris eller avtal om el till rörligt pris. Det är möjligt att el med ett fast pris inte får konsumenterna att vara flexibla på det sätt som systemet förutsätter.

Energibranschens verksamhetsmöjligheter fastställs utifrån hur godtagbara olika produktionsformer är bland såväl politiker som medborgare. Hur godtagbara bland annat bioenergi och vattenkraft är kan ifrågasättas då tryggandet av biodiversitet lyfts fram i diskussionerna. Samma fråga gäller på längre sikt också småskalig kärnkraft och vätgasproduktion, som är alternativ för energiproduktion som grundar sig på förbränning.

Även förändringar i regleringsmiljön har en väsentlig inverkan på energibranschens verksamhetsmöjligheter. Det är viktigt att utveckla en reglering som tillåter småskalig kärnkraft så att energiproduktion som grundar sig på förbränning kan avslutas. Å andra sidan hotas energibranschens verksamhetsförutsättningar av de reformer som Europeiska kommissionen föreslagit gällande elmarknadsmodellen samt av den eventuella fortsättningen på elbolagens tillfälliga vinstskatt, dvs. den så kallade windfall-skatten. Den gröna omställningens investeringar förutsätter en förutsägbar regleringsmiljö.

Samtidigt som vi gör ändringar i vår affärsverksamhet och genomför den gröna omställningen med allt mer stöd av flexibilitet, strävar vi också i enlighet med vår strategi efter att möjliggöra stabil direktavkastning. Stora fluktuationer i elpriset gör det svårt att förutsäga bolagets resultatutveckling, men enligt vår uppskattning kommer 2024 års resultat att ligga på en bättre nivå än året innan.

Helen-koncernens bokslut och årsöversikt för 2023 publiceras i mars 2024.

Läs mer om ämnet

Helen