Balansräkning

Aktiva

 HELEN-KONCERNENHELSINGFORS ENERGI
 2014
1 000 €
2013 
1 000 €
2014
1 000 €
2013
1 000 €

Beståen de aktiva

       
Immateriella tillgångar        
Immateriella rättigheter 69 705 60 440 69 524 60 031
Goodwill  - 93 - -
Koncernaktiva 16 149 18 674 - -
  85 854 79 207 69 524 60 031
Materiella tillgångar        
Mark- och vattenområden 27 685  27 685 -  - 
Byggnader och konstruktioner 148 871  155 861 72 543 76 196
Maskiner och anläggningar 931 549 940 725 649 422 651 172
Förskottsbetalningar och
Pågående nyanläggningar
92 625 34 569 55 379 20 560
  1 200 730 1 158 840 777 344 747 928
Placeringar        
Andelar i dotterföretag -  - 268 024 269 584
Andelar i intresseföretag 168 291 168 443 188 205 188 205
Andelar i ägarintresse 144 201 142 950 24 871 23 890
Övriga placeringar 458 458 148 858 148 858
  312 950 311 851 629 958 630 537

Rörliga aktiva

       
Omsättningstillgångar        
Bränslen 72 558 82 900 72 558 82 900
Varor under tillverkning 1 875 1 030 - -
Förnödenheter 1 160 1 070 - -
  75 593 85 000 72 558 82 900
Långfristiga fordringar        
Fordringar från staden 17 17  17 17
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 19 587 38 600 29 138 47 117
Resultatregleringar 100 066 101 515 77 504 79 294
Övriga fordringar 50 446 55 322 14 431 15 282
  170 099 195 437 121 073 141 693
Finansiella värdepapper        
Kassa och bank 52 534 24 629 20 379 10 098

Summa

1 897 777 1 854 981 1 690 853 1 673 204
         

Passiva

 HELEN-KONCERNENHELSINGFORS ENERGI
    2014 
1 000 €
2013 
1 000 €
2014
1 000 €
2013 
1 000 €

Eget kapital

       
Aktie - och baskapital 474 290 474 290 474 290 474 290
Uppskrivningsfond 59  59 - -
Övriga fonder 52 693  52 693 52 693 52 693
Balanserad vinst från
tidigare räkenskapsperioder
386 729 359 217 375 137 369 220
Räkenskapsperiodens vinst 157 023  174 046 142 511 156 140
  1 070 794 1 060 305 1 044 631 1 052 343

Minoritetsintressen

1 257 866 - -

Ackumulerade boksluts
dispositioner

       
Ackumulerad avskrivnings
differens
- - - -
Investeringsprojekt
reservering
- - 95 300 95 300
Miljöpenni-reservering - - 2 111 1 919 

Avsättningar

- 9 218 - 8 404 

Främmande kapital

       
Långfristig främmande kapital        
Kapitallån 1 600 1 600 - -
Läner från kreditinstitut 181 168 209 919 48 000 54 000
Lån från staden 148 342 156 751 148 342 156 751
Övriga långfristiga skulder 89 981 81 297  2 87
Kalkylmässig skatteskuld 12 121 11 123 - -
  433 212 460 690 196 344 210 838
Kortfristig främmande kapital        
Låner från kreditinstitut 32 609 8 500 6 000 6 000
Amorteringar av
låner till staden
- 8 409 8 409 8 409
Erhålna förskott 17 26 - -
Skulder till leverantörer 8 692 29 519 27 39 013
Resultatregleringar 59 062 31 332 43 682 17 533
Övriga kortfristiga skulder 292 134 246 116 294 348 233 444
  392 514 323 902 352 466 304 399

Summa

1 897 777 1 854 981 1 690 853 1 673 204