Nyckeltal

Koncernens och moderbolagets nyckeltal 2015

  Koncernen Moderbolaget
Omsättning, mn euro 746 634
Rörelsevinst, mn euro 110 95
Rörelsevinst, % 15 15
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 83 83
Investeringar, mn euro 115 74
Soliditetsgrad, % 71 77
Avkastning på investerat kapital, % 4 4
Antal anställda 31.12. 1 342 1 067