Resultaträkning

 KONCERNENMODERBOLAGET
 

2015
 €


2015 
 €

Omsättning

  745 806 302,57   633 814 353,03
Förändring av varor under tillverkning   -529 856,43   -
Tillverkning för eget bruk   5 718 836,16   4 514 993,07
Övrika rörelseintäkter   10 896 430,79   20 978 668,42

Kostnader
       
Energianskaffning   -74 133 392,31   -69 388 385,15
Inköp av elöverföring   -370 284,88   -5 974 602,70
Material, förnödenheter och varor:        
   Kraftverksbränslen   -236 369 668,85   -236 369 668,85
   Förändring av lager  

388 240,18
lis.

  -553 965,30
väh.
   Material- och förnödenhetsinköp   -18 814 717,65   -11 830 702,22
Köpta tjänster   -52 856 517,03   -29 142 003,26
Personalkostnader   -83 265 113,24   -66 339 171,34
Avskrivningar och nedskrivningar   -118 497 444,41   -84 724 397,27
Övrika rörelsekostnader   -68 325 513,81   -59 752 580,11

Rörelsevinst

  109 647 301,09   95 232 538,32
Finansiella intäkter och kostnader        
Resultat från andelar i intresseföretag   1 273 334,09  
Dividendintäkter   17 496,96   7 537 496,96

Övrikga ränteintäkter och finansiella intäkter

  2 896 964,46   6 173 647,77
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   -30 462 090,40   -25 885 699,31

Vinst före
bokslutsdispositioner
och skratter

  83 373 006,20   83 057 983,74
Inkomstskatt   -16 742 937,14   -15 083 608,71
Minoritetsandelar   -459 104,04   -

Räkenskapsperiodens vinst

  66 170 965,03   67 974 375,03