Balansräkning

Aktiva

 KONCERNMODERBOLAGET
  31.12.2015 


31.12.2015

Bestående aktiva

       
Immateriella tillgångar        
Immateriella rättigheter   64 699 862,49   63 329 405,90
Koncernoodwill    35 236 715,56    
Övriga utgifter med lång verkningstid   18 294,84   -
    99 954 872,89   63 329 405,90
Materiella tillgångar        
Mark- och vattenområden   5 205 981,02  
Byggnader och konstruktioner   389 202 364,88   251 493 411,78
Maskiner och anläggningar   1 472 044 541,10   1 076 528 185,97

Förskottsbetalningar och
Pågående nyanläggningar

  83 048 177,87   54 383 581,74
    1 949 501 064,87   1 382 405 179,49
Placeringar        
Andelar i dotterföretag     382 100 572,18 
Fordringar från dotterföretag    

200 400 000,00 

Andelar i intresseföretag   59 793 334,09    60 000 000,00 
Andelar i ägarintresse   242 857 054,36    121 745 054,71 
Övriga placeringar   231 683,41    231 683,41 
    302 882 071,86    764 477 310,30 

Rörliga aktiva

       
Omsättningstillgångar        
Bränslen   70 780 314,63    70 780 314,63 
Varor under tillverkning   1 350 785,99   
Förnödenheter   2 098 389,69   
    74 229 490,31    70 780 314,63 
Långfristiga fordringar        
Lånefordringar   39 004 720,00   
Övriga fordringar   17 325,72    17 325,72 
    39 022 045,72    17 325,72 
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar   19 513 428,61    17 982 712,71 
Fordringar hos företag inom samma koncern     8 000 000,00 
Koncernkontofordringar   130 808 747,45    113 595 878,23 
Övriga fordringar   8 621 245,61    4 893 979,18 
Resultatregleringar   79 324 351,07    72 475 582,39 
    238 267 772,74    216 948 152,51 
         
Kassa och bank   17 247 140,81    12 230 346,53 
         

Summa

  2 721 104 459,20   2 510 188 035,08
         

Passiva

 KONCERNMODERBOLAGET
     

31.12.2015 


31.12.2015

Eget kapital

       
Aktiekapital   600 000 000,00   600 000 000,00
Fond för placerat fritt eget kapital   1 255 180 810,67   1 255 180 810,67
Räkenskapsperiodens vinst   66 170 965,03   67 974 375,03
    1 921 351 775,70   1 923 155 185,70
         

Minoritetsintressen

  1 716 048,69   -

Främmande kapital

       
Långfristig främmande kapital        
Kapitallån   158 600 000,00   157 000 000,00
Låner från kreditinstitut   357 950 000,00   314 950 000,00
Övriga långfristiga skulder   87 172 056,15   56 641,90
Kalkylmässig skatteskuld   12 008 000,00   -
    615 730 056,15   472 006 641,90
Kortfristig främmande kapital        
Låner från kreditinstitut   81 600 000,00   26 600 000,00
Skulder till leverantörer   23 350 999,51   26 304 223,18
Övriga kortfristiga skulder   39 884 189,23   29 733 603,54
Resultatregleringar   37 471 389,93   32 388 380,76
    182 306 578,67   115 026 207,48
         

Summa

  2 721 104 459,20   2 510 188 035,08