Finansieringsanalys

 KONCERNMODERBOLAGET
   2015 
 
2015 

Kassaflöde från rörelsen

         
Rörelsevinst  
109 647 301,09   
95 232 538,32 
Uträtningar:  
     
   Kraftverksbränslen   114 133 987,33  
80 657 267,20 
   Andra intäkter och kostnader utan betalningar   4 413 735,83    4 067 130,07 
   Finansiella intäkter och kostnader  
-26 274 294,89   
-12 174 554,58 
   Skatt   -16 742 937,14    -15 083 608,71 
   Andel av intresseföretagens vinst   1 206 665,91   
Kassaflöde före förändring av driftskapital   186 384 458,13    152 698 772,30 
Driftskapital:          
   Kortfristiga räntefria rörelsefordringar   -146 481 071,00   
-103 369 600,00 
   Koncernkontofordringar   -130 808 747,45   
-113 595 878,23 
   Omsättningstillgångar   -74 229 490,31    -70 780 314,63 
   Kortfristig främmande kapital  
112 714 578,66   
115 026 207,48 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (A)   -52 420 271,97    -20 020 813,08 
Kassaflöde från investeringsverksamheten:          
   Förvärv av materiella och immateriella tillgångar  
-2 260 496 620,41   -1 623 002 220,89 
   Försäljning av materiella och immateriella tillgångar   92 543 238,23    92 543 238,23 
   Förvärv av övriga finansiella tillgångar  
-302 882 071,86    -764 477 310,30 
Kassaflöde från investeringsverksamheten (B)
1)
 
-2 470 835 454,04  
-2 294 936 292,96 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten:          
   Kortfristiga låner   81 600 000,00   
   Långfristiga låner  
603 722 056,15    472 006 641,90 
   Eget kapital  
1 855 180 810,67   
1 855 180 810,67 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (C)
2)
 
2 540 502 866,82   
2 327 187 452,57 
         
Förändring av likvida medel (A+B+C)  
17 247 140,81   
12 230 346,53 
         
Likvida medel vid årets början  
 
Likvida medel vid årets slut   17 247 140,81    12 230 346,53
    17 247 140,81    12 230 346,53

1) Investointien rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisessa siirtyneen omaisuuden
2) Rahoituksen rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisen pääomituksen