Miljöbokslut

Miljöbokslut

 2015 
1 000 €
muutos %2014 
1 000 €

Miljökostnader

     
Skydd av luft, jordmån och vattendrag      
   Avlägsnande av svavel 4 150 42  2 919 
   Avlägsnande av kväve 164  -69  533 
   Avlägsnande av partiklar 346  20  288 
   Avfallshantering och nyttoanvändning av förbränningsprodukter 1 947 -36  3 050
   Annan avfallshantering 1 021 -34  1 538 
   Granskning av utsläpp och miljöpåverkan 89 -50  179 
   Skydd av mark och grundvatten 32  -30   46 
Växelverkan      
   Energibesparingsrådgivning 1 261 22 1 036 
   Miljökommunikation och -marknadsföring 595 2 581
Miljöförvaltning och -utbildning 1 358 -25 1 806 
Forskning och utveckling inom miljöskydd 1 904  -8  2 068
Bekämpning av buller och skakningar   33
Förbättring av ekoeffektiviteten 574 -62  1 502 
Avskrivningar av miljöskyddsinvesteringar 3 167 -3  3 253 

Miljökostnader totalt

16 610  -12  18 832
   Av omsättningen 2,6 %    2,7 % 
   Av alla kostnader 2,9 %    3,5 % 

Miljöinvesteringar

24 358  131  10 530 
   Av alla investeringar 32,9 %    11,8 % 

Miljökomster

779  35 578