Verkställande direktörens översikt

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Ett utmärkt år 2018: vi är på väg mot klimatneutralitet med hjälp av många lösningar

Helenkoncernens resultat för 2018 var utmärkt. Till den starka resultatutvecklingen bidrog framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el, där prisnivån var högre än väntat. På Helen fortsatte perioden av kraftig tillväxt och utveckling. Vi lyckades bra med både försäljningen och utvecklingen av den egna verksamheten. Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla var rekordlivlig, och inom elförsäljningen noterade Helen igen nytt rekord för antalet kunder.

Under slutet av 2018 lyckades man både internationellt och nationellt enas om gemensamma riktlinjer för klimatet. I Finland har klimatdebatten starkare än i övriga länder fokuserat på ett enda fossilt bränsle, stenkol. Som landets huvudstad är Helsingfors och dess energilösningar förståeligt nog föremål för intresse. Helsingfors behöver lika mycket värme som Tammerfors, Åbo och Esbo tillsammans, och därför har Helens val betydelse också på nationell nivå.

Vårt mål är en klimatneutral produktion och vi arbetar målmedvetet för att nå det. Vi kommer att lägga ned Hanaholmens kraftverk före utgången av 2024. Sundholmen kvarstår som energiproduktionsområde och där ersätts stenkolet med andra energilösningar.

Under verksamhetsåret 2018 invigdes både pelletsvärmeverket på Sundholmen och värmepumpsanläggningen under Esplanaden. Dessutom beslutade vi att förstora vår första underjordiska värmepumpsanläggning i Sörnäs där en ny, sjätte värmepump blir klar att ta i drift 2021. Bygget av det unika grottvärmelagret på Blåbärslandet kom i gång och lagret kan tas i användning för produktion under 2021.

Vi stärker energipartnerskapet 

Tillsammans med vår mångåriga kund Mässcentrum ingick vi ett avtal om ett nytt solkraftverk där Helens kunder kan boka solpaneler. Mässcentrum är ett bra exempel på ett brett energipartnerskap; utöver fjärrvärme, fjärrkyla och el utvidgas Helens tjänster till kunden nu med solenergi, som blir till glädje för en ännu större kundkrets tack vare möjligheten att boka paneler i solkraftverket. Solkraftverket som byggs på Mässcentrum i år blir redan Helsingfors tredje solkraftverk där kunderna kan boka egna paneler.

Tillsammans med Helsingfors stads bostäder Ab inledde vi ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt kring efterfrågeflexibilitet i fråga om värme. Helen har utvecklat en tjänst med vars hjälp flervåningsbostadshusens energieffektivitet kan förbättras kostnadseffektivt och enkelt.

Vi var först i Finland med att erbjuda våra hushållskunder solpaneler och ett ellager som ett skräddarsytt paket.

Vi ser att energiåtervinning och värmepumpar kommer att ha en viktig roll i framtidens energilösningar. Under verksamhetsåret 2018 byggde vi upp en tjänstemodell för utnyttjande av kundens överskottsvärme i fjärrvärmenätet, och nu kan Helen också köpa överskottsvärme bara den är tillräckligt varm.

I år fortsätter vi att ta fram nya tjänster och produkter samt produktionslösningar. Vi har satsat på kompetens av nytt slag för att ännu bättre kunna möta framtidens utmaningar.

Jag vill särskilt tacka vår kunniga personal för den framgångsrika affärsverksamheten och för Helens goda ekonomiska resultat. Till våra kunder och intressentgrupper framför jag ett varmt tack för förtroendet och för gott samarbete. Tillsammans bygger vi en stark grund för framgång under kommande år. Pekka Manninen verkställande direktör

Pekka Manninen