Verksamhetsåret

Verksamhetsåret

Helenkoncernens resultatutveckling var fortsatt utmärkt.  

Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och öka rörelsevinsten genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden.  

Helens kundvolym fortsatte att växa: antalet hushållskundsavtal steg till över 500 000 och totalt omfattar Helens energitjänster omkring en tredjedel av finländarna.  

Omsättningen för 2019 uppgick till 914 (930) miljoner euro och rörelsevinsten till 176 (131) miljoner euro. Rörelsevinstens andel av omsättningen var 19,3 %.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning 2019

Omsättningen 914 milj. euro

  %
Elförsäljning
totalt
34
Elöverföringens
försäljning
13
Fjärrvärmens
försäljning
49
Kylning 2
Övriga intäkter 2

Investeringar

Helen investerade särskilt i ökad användning av förnybar energi inom fjärrvärmeproduktionen, återvinning av energi med hjälp av värmepumpar samt leveranssäkerhet i energinäten.

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 65 miljoner euro. Investeringarna i moderbolagets produktionsstruktur uppgick till sammanlagt 32 miljoner euro, varav fjärrvärme- och fjärrkylenätens andel var sammanlagt 15 miljoner euro. I elnätet investerades 26 miljoner euro och i tunnelnätet 2 miljoner euro. De övriga investeringarna hänförde sig huvudsakligen till nya tjänster samt vattenkraftsproduktion.

Helens produktionsanläggningars investeringar

  %
Klimatneutral
produktion
64
Minskning av
utsläppen
22
Underhåll
av produktions-
anläggningarna
14

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärmeförsäljningen minskade en aning från föregående år och uppgick till 6 556 GWh. Däremot ökade antalet fjärrvärmeanslutningar till 15 542 st.  

Fjärrvärmens andel av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors var 90,6 %.  

Fjärrkyleförsäljningen minskade en aning från föregående år och uppgick till 173 GWh. Däremot ökade antalet fjärrkyleanslutningar och vid utgången av 2019 uppgick de till 432 st.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

  Försäljning
2015 6019
2016 6633
2017 6606
2018 6702
2019 6556

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

MW

  MW
2015 3304
2016 3344
2017 3401
2018 3408
2019 3445

Elförsäljning

Elförsäljningen uppgick till 6 752 GWh. Försäljningsvolymen var 3 % större än året innan.  

Marknadspriset på el var fortsatt högt ända fram till slutet av året. Prisvariationerna var måttliga under året och varken speciellt höga eller låga kortvariga priser förekom. Det regniga och varma vädret i december ledde till en kraftig nedgång i elpriset.

Spot-pris, prisområde Finland

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors låg på nästan samma nivå som året innan och uppgick till 4 383 GWh.  

Elnätets tillförlitlighet i Helsingfors är i toppklass. Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistributionen var 1,5 minuter per kund. Resultatet är europeiskt rekord.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2019

  %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 57
Elektrisk järnväg 4
Industrin 5
Boende 32

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

  Elförbrukningen, GWh
2015 4317
2016 4424
2017 4404
2018 4413
2019 4383

Elleveranssäkerheten

  Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5

Elproduktion för grossistmarknaden

För grossistmarknaden producerades 6 540 GWh el i kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och inköp, vilket är något mindre än året innan.  

Sommarens prisuppgång på el gav möjlighet att öka naturgasproduktionen. Under slutet av året var naturgasproduktionens andel däremot mindre än beräknat, eftersom temperaturen höll sig över nollstrecket.  

Av den totala elproduktionen var 36 % utsläppsfri produktion och 13 % förnybar produktion. Vattenkraftverkens produktion minskade på grund av den fortsatt dåliga vattensituationen. 

Ursprunget av el %
Kol 30
Kärnkraft 23
Förnybara 13
Naturgas 34

Energikällor för fjärrvärme

Energikälla %
Kol 56
Olja 1
Bio 3
Naturgas 32
Värmepumpen 8

Under året producerades 6 994 GWh fjärrvärme, vilket är något mindre än föregående år. Början och slutet av året var varmare än normalt, vilket gjorde att värmeproduktionen blev mindre än beräknat.

Energikällor för fjärrkyla

Energikälla %
Värmepumpar 91
Absorbtion 6
Kompressorer 2
Havsvatten 1

Under året producerades 173 GWh fjärrkyla, vilket är något mindre än föregående år.