Koncernbokslut

Koncernens omsättning minskade påtagligt jämfört med föregående år. Bidragande orsaker var den minskade värmeförsäljningen till följd av det varma vädret, den låga elprisnivån på partimarknaden samt den producerade mängden. Inom företagsel blev både volymen och omsättningen betydligt mindre än beräknat, vilket berodde på att coronapandemin minskade elförbrukningen.

Koncernens resultat låg på samma nivå som året innan. Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och variationerna i den genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden. Även prisutvecklingen på bränslen och den lönsamma tillväxten inom detaljhandeln med el bidrog till rörelsevinstens utmärkta nivå. Helen Elnät Ab:s omsättning och lönsamhet minskade en aning från föregående år på grund av coronapandemin.

Omsättningen för 2020 uppgick till 1 054 (1 151 år 2019) miljoner euro och rörelsevinsten till 176 (176) miljoner euro. Elförsäljningen, 6 032 (6 752) GWh, minskade med 11 %. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 5 829 (6 523) GWh, vilket var 11 % mindre än föregående år. Försäljningen av fjärrkyleenergi minskade med 1 % till 169 GWh (171 GWh). Elöverföringen i Helsingfors, 4 178 GWh (4 383 GWh), minskade med 5 %.

Läs mer

Verksamhetsberättelse