Verksamhetsåret

Helenkoncernens omsättning ökade kraftigt, men det gångna årets resultat var betydligt svagare än året innan.

Till omsättningsutvecklingen bidrog i synnerhet de rekordhöga priserna på elmarknaden under årets slut, vilket betydligt ökade omsättningen inom elförsäljningen. Rörelsevinsten tyngdes av den kraftigt höjda prisnivån inom energianskaffningen och på utsläppsrätter.

Omsättningen för 2021 uppgick till 1,318 (1,054) miljoner euro och rörelsevinsten var 82 (176) miljoner euro.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning 2021

Omsättningen 1318 milj. euro

  %
Elförsäljning
totalt
47
Elöverföringens
försäljning
9
Fjärrvärmens
försäljning
38
Kylning 2
Övriga intäkter 4

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 236 miljoner euro. Moderbolagets investeringar uppgick till sammanlagt 174 miljoner euro, varav Nordsjö biovärmeverks andel var 113 miljoner euro och fjärrvärme- och fjärrkylenätens andel sammanlagt 38 miljoner euro.

Investeringarna i elnätet uppgick till 22 miljoner euro. Investeringarna i tunnelnätet och i Mankala uppgick till 2 miljoner euro vardera.

På vindkraftssidan investerades 35 miljoner euro i Lakiakangas 3 och 2 miljoner euro i Tupaneva. De övriga investeringarna hänförde sig huvudsakligen till nya tjänster och lösningar.

Helens produktionsanläggningars investeringar

  %
Klimatneutral
produktion
79
Underhåll
av produktions-
anläggningarna
21

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 18 % från föregående år till 6885 GWh. Antalet fjärrvärmeanslutningar ökade också till 15 864 st.

Fjärrvärmens andel av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors var 90 %.

Försäljningen av kyleenergi ökade med 18 % från föregående år till 203 GWh. Antalet kyleanslutningar ökade likaså och var 494 st. vid utgången av 2021.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

  Försäljning
2017 6606
2018 6702
2019 6556
2020 5829
2021 6885

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

MW

  MW
2017 3401
2018 3408
2019 3445
2020 3534
2021 3591

Elförsäljning

Elförsäljningen uppgick till 5 480 GWh. Försäljningsvolymen var 9 % mindre än året innan.

Under 2021 var prisnivån på elmarknaden exceptionellt hög från och med sommaren. Samtidigt skedde en kraftig prisuppgång på utsläppsrätts- och bränslemarknaden. Femdubblingen av priset på naturgas under året och 2,5-dubblingen av priset på utsläppsrätter inverkade också på elproduktionsvolymerna.

Spot-pris, prisområde Finland

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors steg med sju procent från föregående års nivå och uppgick till 4 473 GWh.

Elnätets tillförlitlighet i Helsingfors är i toppklass. Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistributionen var 4,7 minuter per kund.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2021

  %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 54
Elektrisk järnväg 4
Industrin 5
Boende 36

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

  Elförbrukningen, GWh
2017 4404
2018 4413
2019 4383
2020 4178
2021 4473

Elleveranssäkerheten

  Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5
2020 1.2
2021 4.7

Elproduktion för grossistmarknaden

För partimarknaden producerades 5480 GWh el i kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och inköp.

Försäljningen av el i parti var mindre än förväntat. En orsak till den mindre försäljningsvolymen var den turbinskada som inträffade i Hanaholmen B.

Av den totala elproduktionen var 45 % utsläppsfri produktion och 18 % förnybar produktion.

Ursprunget av el %
Kol 25
Kärnkraft 27
Förnybara 18
Naturgas 30

Energikällor för fjärrvärme

Energikälla %
Kol 46
Olja 5
Bio 8
Naturgas 30
Värmepumpen 11

Under 2021 producerade vi 7490 GWh fjärrvärme, vilket är mer än året innan.

Den ökade produktionsvolymen är en följd av att årets början och december månad var kallare än föregående år.

Under året producerades 171 GWh fjärrkyla, vilket är något mindre än föregående år.

Energikällor för fjärrkyla

Energikälla %
Värmepumpar 88
Havsvatten 5
Kompressorer 4
Absorbtion 3

Läs mer om produktionen i hållbarhetsrapporten.